Accountant Position

Địa Điểm Làm Việc: Hưng Yên
Thương lượng 690 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

- 100% lương trong thời gian thử việc
- Hưởng đầy đủ lương có đóng bảo hiểm
- Môi trường làm việc Châu Âu thân thiện, thoải máillphone & notebook

Mô Tả Công Việc

JOB DESCRIPTION:
- For production document: accountant receives the document from production including production orders, outsourcing orders…, verify documents, check the accuracy of numbers and records according to regulations, account the arising transactions including creating article number for new materials, setting bill of materials, output materials for production in input semi-finished products and finished products when production completed.
- For purchasing documents including materials, goods, fixed assets, tools and equipment…, verify document; fully, accurately and promptly account the arising transactions; tracking the payables to the supplies, making payment plan, report to the Chief accountant and making payments to the suppliers when payments are approved.
- Making and managing cashflow
- Monthly, quarterly, annually VAT, PIT, FCT, insurances and others declarations
- Tracing import and export of imported materials, record and make Customs finalization report
- Records other arising transactions related to accounting jobs;
- Supports other departments the jobs related to accounting jobs;
- Do other jobs of the accounting department, as assigned by the Chief accountant. Accounting jobs can be assigned partly, transferred or changed in the accounting department to achieve the best results;
- Gather, print, store, preserve accounting documents, keep accounting data confidential.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Đối với chứng từ sản xuất: kế toán tiếp nhận chứng từ từ sản xuất bao gồm lệnh sản xuất, lệnh gia công…, xác nhận chứng từ, kiểm tra tính chính xác về số lượng và chứng từ theo quy định, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh bao gồm tạo mã số cho vật tư mới, lập phiếu xuất vật tư, nguyên vật liệu đầu ra cho sản xuất vào bán thành phẩm đầu vào và thành phẩm khi sản xuất hoàn thành.
- Đối với chứng từ mua hàng bao gồm vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ… thì kiểm tra chứng từ; hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ phát sinh; theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp, lập kế hoạch thanh toán, báo cáo Kế toán trưởng và thanh toán cho nhà cung cấp khi được duyệt thanh toán.
- Lập và quản lý dòng tiền
- Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, bảo hiểm và các loại khác theo tháng, quý, năm
- Theo dõi xuất nhập khẩu nguyên vật liệu nhập khẩu, ghi chép và lập báo cáo quyết toán Hải quan
- Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh khác liên quan đến công việc kế toán;
- Hỗ trợ các bộ phận khác các công việc liên quan đến công việc kế toán;
- Làm các công việc khác của phòng kế toán, theo sự phân công của Kế toán trưởng. Các công việc kế toán có thể được phân công từng phần, điều chuyển, thay đổi trong phòng kế toán để đạt hiệu quả tốt nhất;
- Tập hợp, in ấn, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

JOB REQUIREMENT:
***Education:
- University degree with related field

***Experience:
- At least 2 years’ experience in accountant position in manufacturing company. Being a general accountant position or experience in Customs finalization are prioritized

***Skills:
- Excellent in English
- Good in accounting software especially Misa software, Ecus
- Ability of coordinating office activities and operations to secure efficiency
- Able to work independently

***Work location:
- Pho Noi A Industrial Zone, Hung Yen
- Local person is prioritized

***Salary: Negotiation

***Benefit:
- Working 5 days per week (from Monday to Friday)
- 100% salary in probation time,
- Full salary for insurance contribution
- Friendly and comfortably European working environment

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học với lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trong công ty sản xuất. Ưu tiên vị trí kế toán tổng hợp hoặc có kinh nghiệm quyết toán Hải quan

Kỹ năng:
- Giỏi tiếng Anh
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm Misa, Ecus
- Khả năng điều phối các hoạt động văn phòng và điều hành để đảm bảo hiệu quả
-Có thể làm việc độc lập

Trụ sở làm việc:
- Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên
- Ưu tiên người địa phương

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Lợi ích:
- Làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)
- 100% lương trong thời gian thử việc,
- Hưởng đầy đủ lương có đóng bảo hiểm
- Môi trường làm việc Châu Âu thân thiện, thoải mái.

Địa Điểm Làm Việc

Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên

Hapam is an independent manufacturer of High Voltage Disconnectors and Earthing Switches for outdoor and indoor substations (voltage range 36kV – 800kV) and has supplied more than 200.000 disconnectors in over 100 countries worldwide. Hapam operates from modern and well equipped premises with factories in Netherlands (Headquarters), Poland and Vietnam. Hapam maintains a continuous policy of improving the disconnector design and factory processes. This makes Hapam one of the leading disconnector manufacturers in the world. More details can be found at www.hapam.com .

Xem toàn bộ thông tin công ty
Road E3, Pho Noi A Industrial Zone, Lac Dao, Van Lam, Hung Yen (Hanoi area)
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)