Accounting Officer (Supervisor Level)

Accounting Officer (Supervisor Level)

Địa Điểm Làm Việc: Quảng Nam
Thương lượng 589 lượt xem - Hết hạn trong 14 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

The wage agreements in interview.
Able to work in an active and professional working environment.
Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.

Mô Tả Công Việc

1. Accounts payable:
• Review and check all the works done by subordinate in AP
• Review all company purchase & service contracts with suppliers and including contract aging & payment schedule and ensure all contract amount are updated to accounting system
• To ensure the Accounts Payable are properly and timely prepared in compliance with the company’s policy
• Ensure all journal entries for all monthly expenses are correctly updated into the Accounting system
1. Kế toán thanh toán:
• Xem xét và kiểm tra tất cả các công việc của nhân viên cấp dưới liên quan đến kế toán thanh toán
• Xem xét tất cả các hợp đồng mua hàng và dịch vụ của công ty với tất cả nhà cung cấp và bao gồm thời hạn hợp đồng và kế hoạch thanh toán và đảm bảo rằng tổng trị giá hợp đồng được cập nhật vào hệ thống kế toán.
• Đảm bảo việc thanh toán được chuẩn bị chính xác và kịp thời theo chính sách của công ty
• Đảm bảo các bút toán hạch toán chi phí hàng tháng được cập nhật đúng vào hệ thống kế toán.

2. Fixed Assets accounting (inclusive of tools & supplies):
• Review work done by Accts Assts on Controlling & updating fixed assets information: increase/ decrease fixed assets and tools and supplies, original cost, accumulated depreciation, carrying value...
• Checking on all Issuances fixed asset and tools & supplies tags; Monthly fixed assets/TS reports, including depreciation calculations according to Vietnam regulations.
• Review and checking on PM enhancement Project to ensure proper update to accounting system
• Arrange on Monthly stock check for FA & T&S
• Other Fixed assets reports as required
2. Tài sản cố định (bao gồm công cụ dụng cụ):
• Kiểm tra công việc của trợ lý kế toán trong việc quản lý và cập nhật thông tin tài sản cố định: tăng, giảm của tài sản cố định và công cụ dụng cụ, giá gốc, khấu hao lũy kế, giá trị chuyển…
• Kiểm tra việc cấp “thẻ” tài sản cố định và công cụ dụng cụ; báo cáo TSCĐ/CCDC hằng tháng, kể cả việc tính khấu hao theo quy định của luật Việt Nam
• Xem xét và kiểm tra dự án nâng cấp của PM để đảm bảo việc cập nhật chính xác vào hệ thống kế toán
• Sắp xếp kiểm kê tài sản cố định và công cụ dụng cụ hằng tháng
• Thực hiện các báo cáo tài sản cố định khác theo yêu cầu
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualification/ Trình độ : Bachelor with accounting/finance

Địa Điểm Làm Việc

Quảng Nam, Vietnam

CCI Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at Chu Lai Open EZ, Nui Thanh, Quang Nam and engages in manufacturing of electronic components.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Cummunity
1.000-4.999 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)