Agent Manager / Quản Lý Đại Lý - Real Estate

Thương lượng 249 lượt xem - Hết hạn trong 6 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

yearly health check program
12 days paid leave per year
Training courses

Mô Tả Công Việc

- Managing and coordinating the stock fund assigned by the manager.
- Collaborate with Marketing Department to build and implement marketing programs to ensure business goals. Detecting signs of communication crisis, promptly grasping trends of media units related to ongoing projects.
- Support in providing information, handling problems and arising problems for customers during the signing of agreements and sales contracts at assigned projects.
- Summarize sales results and propose solutions to the head of the department for solutions to ensure business goals are met as soon as possible.
- Analysis, appraisal, selection of agents, management of sales activities of agents related to the projects assigned by the head of the department.
- Advise the department head on the development of Brokerage Contracts/Documents/Agreements with Agents to use for sales activities of assigned projects.
- Develop and implement development plans to replace agents according to the needs of the project's market expansion.
- Support Agents and coordinate with relevant Departments/Departments to provide information, handle problems arising from the project.
- Deploy a weekly meeting of Dealers to capture the sales situation, collect ideas from Dealers to handle arising problems. Plan the orientation with the Dealers to deploy sales, urge the agents to focus their staff, speed up the sales.

- Quản lý và điều phối quỹ hàng được trưởng phân công.
- Phối hợp cùng Phòng Marketing xây dựng và triển khai các chương trình marketing đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh. Phát hiện dấu hiệu khủng hoảng truyền thông, nắm bắt kịp thời xu thế của các đơn vị truyền thông liên quan tới dự án đang triển khai.
- Hỗ trợ cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh cho Khách hàng trong giai đoạn ký văn bản thoả thuận, Hợp đồng mua bán tại các Dự án được phân công.
- Tổng kết kết quả bán hàng và đề xuất giải pháp đến trưởng phòng các giải pháp để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh sớm nhất có thể.
- Phân tích, thẩm định, lựa chọn Đại lý, quản lý hoạt động bán hàng của Đại lý liên quan đến các Dự án được trưởng phòng phân công.
- Tham mưu cho trưởng phòng về việc xây dựng Hợp đồng môi giới/Văn bản/Thỏa thuận với các Đại lý để sử dụng cho hoạt động bán hàng của các Dự án được phân công.
- Xây dựng, thực hiện các các kế hoạch phát triển thay thế thế các đại lý theo nhu cầu mở rộng thị trường của dự án
- Hỗ trợ các Đại lý và phối hợp với các Phòng/Bộ phận liên quan cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh của dự án.
- Triển khai họp các Đại lý hàng tuần để nắm bắt tình hình bán hàng, tiếp thu ý kiến từ các Đại lý để xử lý các vấn đề phát sinh. Lên phương án định hướng cùng các Đại lý triển khai bán hàng, đôn đốc các đại lý tập trung nhân viên, đẩy nhanh tốc độ bán hàng."
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• University graduate or higher majoring in Finance, Economics, Investment, Business Administration
• Have at least 2 recent years working in the field of business, real estate agency management.
• Successfully completed tasks with equivalent content in business, agency management
• Having good knowledge of the real estate market and real estate law;
• Experience in investment/development of real estate projects
• Capturing work quickly and being able to handle situations well
• Good research, analysis, negotiation, persuasion, negotiation and presentation skills; careful, detailed, accurate independent and objective;
• Have a deep relationship with agents, grasp the sales situation in geographical areas
• Experience in real estate market research. Quickly grasp market trends
• Advanced English

• Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Đầu tư, QTKD
• Có ít nhất 2 năm gần đây làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý đại lý bất động sản.
• Đã thực hiện hoàn thành tốt các công việc có nội dung tương đương trong kinh doanh, quản lý đại lý
• Có kiến thức tốt về thị trường bất động sản và luật bất động sản;
• Kinh nghiệm đầu tư/phát triển dự án bất động sản
• Nắm bắt công việc nhanh và khả năng xử lý tình huống tốt
• Khả năng nghiên cứu, phân tích, đàm phán, thuyết phục, thương lượng và trình bày tốt; cẩn thận, chi tiết, chính xác độc lập và khách quan;
• Có mối quan hệ sâu rộng với các đại lý, nắm bắt tình hình bán hàng ở các địa lý
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường bất động sản. Nắm bắt nhanh xu thế thị trường
• Tiếng anh cao cấp

Địa Điểm Làm Việc

10th Floor, Lawrence S. Ting building, 801 Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC

Về Chúng Tôi

“On the wild marshland, a group of people has tried their best over the past 15 years to set up the current Phu My Hung New Urban Area. Based on these sizable projects, another group of people continues to develop HoChiMinh City toward the East Sea”. (Lawrence S. Ting, the late Chairman of CT&D Group and Phu My Hung Corp.)

Phu My Hung Development Corporation (PMH Corp) – The Infrastructure developer of the New City Center. The company was established on May 19th, 1993 as a joint venture between the Hochiminh City People’s Committee (represented by the Tan Thuan Industrial Promotion Company) and the Central Trading & Development Group, headquartered in Taiwan.

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

Quy Mô Công Ty

1.000-4.999
nhân viên

Liên Hệ

Talent Acquisition Department

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TUYỂN DỤNG IT | TIỀM NĂNG & ỨNG DỤNG AI TRÊN CRM | GEO VIETNAM

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TUYỂN DỤNG IT | TIỀM NĂNG & ỨNG DỤNG AI TRÊN CRM | GEO VIETNAM

Săn job ngon lương xịn đến 50 TRIỆU, đãi ngộ & môi trường quốc tế

Cơ hội ẵm Iphone 14 Pro Max, quà tặng công nghệ hấp dẫn

Được chia sẻ kiến thức bổ ích, lộ trình thăng tiến vững vàng từ chuyên gia