Assistant Director of Event Sales

Assistant Director of Event Sales

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Thương lượng 338 lượt xem - Hết hạn trong 4 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive remuneration package
Social insurance, health insurance, unemployment insurance and Accident insurance
Professional working environment with career development in Hyatt

Mô Tả Công Việc

Maintain and promote a team work environment with effective and clear communication amongst co-workers. / Duy trì và thúc đẩy môi trường làm việc nhóm với sự giao tiếp hiệu quả và rõ ràng giữa các đồng nghiệp.
• Ensure best client service is being made available through communication amongst the team, cross training within the department and appropriate office coverage. / Đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất được cung cấp thông qua liên lạc giữa các nhóm, đào tạo chéo trong bộ phận.
• Works with sales managers to ensure understanding of sales strategy and effective implementation of this strategy for the segment. / Làm việc với quản lý kinh doanh để đảm bảo về chiến lược bán hàng và triển khai hiệu quả chiến lược này cho phân khúc.
• Works with management team to create and implement a sales plan addressing revenue, customers and the market./ Làm việc với nhóm quản lý để lập ra và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm giải quyết doanh thu, khách hàng và thị trường.
• Set example through professional, friendly attitude towards clients and co-workers, timely response to clients and co-workers needs and observance of sales office standard. / Làm gương với thái độ chuyên nghiệp, thân thiện đối với khách hàng và đồng nghiệp, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và đồng nghiệp và tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng bán hàng.
• Ensure hotel meets or exceeds budgeted goals. / Đảm bảo khách sạn đáp ứng hoặc vượt mục tiêu ngân sách.
• Utilize company profile database to determine geographic areas for travel agent calls while maintaining top and existing travel agent accounts. / Sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ công ty để xác định các khu vực địa lý cho các cuộc gọi của đại lý du lịch trong khi duy trì các tài khoản đại lý du lịch hàng đầu và hiện có.
• Organize travel agent month and travel agent appreciation rates for slow months. / Tổ chức cuộc họp tháng với công ty du lịch, cung cấp giá tri ân các công ty du lịch vào những tháng thấp điểm
• Assists with the development and implementation of promotions, both internal and external. / Hỗ trợ phát triển và triển khai các chương trình khuyến mãi, cả nội bộ và bên ngoài.
• Creating a focus on attracting new business. / Tạo sự tập trung vào việc thu hút kinh doanh mới.
• Attending and contributing to the monthly sales strategy meeting / Tham dự và đóng góp cho cuộc họp chiến lược bán hàng hàng tháng
• Updating and owning the sales strategy & sales plan with the General Manager. / Cập nhật và sở hữu chiến lược bán hàng & kế hoạch bán hàng với Tổng Quản Lý
• Provides positive and aggressive leadership to ensure maximum revenue potential (e.g., sets example with personal booking goals). / Cung cấp khả năng lãnh đạo tích cực và linh hoạt để đảm bảo tiềm năng doanh thu tối đa (ví dụ: nêu ví dụ với các mục tiêu đặt phòng cá nhân).
• Leads on-property sales functions to build long-term, value-based customer relationships that enable achievement of hotel sales objectives. / Dẫn dắt các bộ phận bán hàng tại chỗ để xây dựng các mối quan hệ khách hàng dựa trên giá trị lâu dài, cho phép đạt được các mục tiêu bán hàng của khách sạn.
• Recommends monthly room target goals for sales team members. / Đề xuất mục tiêu phòng hàng tháng cho các thành viên nhóm bán hàng.
• Develop and send informative press releases to targeted lists highlighting all activities and promotions. / Phát triển và gửi thông cáo báo chí thông tin đến danh sách mục tiêu nêu bật tất cả các hoạt động và chương trình khuyến mãi.
• Maintain and expand corporate incentive program via direct mail, personal visits etc. / Duy trì và mở rộng chương trình khuyến khích doanh nghiệp thông qua thư trực tiếp, thăm cá nhân, v.v.
• Oversee and ensure the updation of rates, promotions on hotel website, OTA's (Online travel agents), GDS etc. without any rate parity. / Giám sát và đảm bảo cập nhật giá, khuyến mãi trên trang web của khách sạn, OTA (đại lý du lịch trực tuyến), GDS, vv mà không có bất kỳ tỷ lệ ngang giá nào.
• Responsible for the training of sales managers and staff. / Chịu trách nhiệm đào tạo quản lý bán hàng và nhân viên.
• Follow and promote resort standards with guests, co-workers. / Thực hiện theo và thúc đẩy các tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng với khách, đồng nghiệp.

• Evaluates and drives the hotel's participation in the various sales channels, Market Sales, Event Booking Centres, electronic lead channels, etc. / Đánh giá và thúc đẩy sự tham gia của khách sạn vào các kênh bán hàng khác nhau, Bán hàng trên thị trường, Trung tâm đặt chỗ sự kiện, kênh dẫn điện tử, v.v.
• Monitors all day to day activities of direct reports. / Giám sát tất cả các hoạt động hàng ngày của các báo cáo trực tiếp.
• Executes and supports the operational aspects of business booked (e.g., generating proposal, writing contract, customer correspondence). / Thực thi và hỗ trợ các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp đã đặt (ví dụ: tạo đề xuất, hợp đồng bằng văn bản, thư từ của khách hàng)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Good business sense and the ability to motivate and lead a team. / Ý thức kinh doanh tốt và khả năng thúc đẩy và lãnh đạo một nhóm.
• 5 to 6 years experience in the sales and marketing or related professional area. / 5 đến 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị hoặc lĩnh vực chuyên môn liên quan.

Địa Điểm Làm Việc

36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Conveniently located in Hanoi’s fast-emerging business district and close to major sporting and convention sites, the newly renovated Hyatt Regency West Hanoi is a peaceful urban oasis where business travelers and leisure guests can enjoy seamless and relaxing experiences in its modern accommodation, elevated meeting spaces and dynamic culinary solutions from start to finish.
Hyatt Regency West Hanoi is the 5-star hotel which is a property of Hyatt hotel group - one of the biggest hotel group in the world. Hyatt has been named today to the 2021 FORTUNE “100 Best Companies to Work For®” list, an annual ranking of companies with outstanding workplace cultures according to global research and consulting firm Great Place to Work® and FORTUNE.
Come and join us!

Xem toàn bộ thông tin công ty
36, Le Duc Tho street, My Dinh, Tu Liem District, Hanoi.
Recruiter
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)