Business Development Manager

Login to view salary 171 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

13th salary and performance bonus
21 annual leave day per year
New laptop for each employee

Job Description

Job Purpose / Mục tiêu vị trí
This role is responsible for managing, coordinating, building and developing the agency forces to achieve the target, strategies and business policies of the company.
Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp, xây dựng và phát triển lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty.
Job Responsibilities / Phạm vi công việc
Strategic Planning and execution
Lập kế hoạch chiến lược và thực hiện
• Use the MAPA to analyze business data and strongly implement appropriate recruitment / business activities of the assigned General Agency (s)
Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công
• Execute the business strategy following company and the General Agency’s direction & vision
Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý
• Closely work with agent force to monitor progress, results of execution plan and take appropriate counter measures if needed to complete sales target in assigned General Agency
Làm việc chặt chẽ với lực lượng đại lý bằng cách theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và có các giải pháp thích hợp khi cần để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao cho văn phòng Tổng Đại lý
• Carry out the business and training plans in the assigned region to support the General Agency (s) to achieve business sales targets and KPIs
Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc
• Be representatives of Company or General Agency to convey message/ information & do presentation to business partners
Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh
• Understand and comply with rules, regulations related to Code of Conduct, Customer Complaints handling procedures, Customer's Privacy Policy and other Company guidelines.
Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty.

Sales supervision & management
Giám sát và Quản lý
• Align with Regional Business Development Director/ Associate Business Development Director to make decision and have clear direction to address business issues
Làm việc với Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực/ Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực để đưa ra quyết định và hướng chỉ đạo rõ ràng nhằm giải quyết những vấn đề kinh doanh
• Develop the Business Management process by closely monitoring the business activities and trends of the General Agency according to the Quarterly / Yearly plan.
Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm
• Support processes of insurance transactions, operating applications and resolving complaints from the stakeholders of the assigned General Agency
Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công.
• Supervise and manage the business activity of the assigned General Agency's office (s) to closely follow the APE indicators, recruitment, rate of active consultants and comply effectively.
Giám sát và quản lý tình hình kinh doanh của (các) văn phòng Tổng Đại lý được phân công bám sát các chỉ số APE, tuyển dụng, tỉ lệ tư vấn viên hoạt động và tuân thủ một cách hiệu quả.

People Management & Development
Đào tạo và Phát triển
• Direct and control the implementation of recruitment plan and training plan for agents to ensure the development of agent force
Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên
• Conduct 1-1 meetings with the General Agency Directors / Agent leaders to ensure the target achieved.
Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ Trưởng nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
• Train and develop of Agent leaders and agents following the agent’s career roadmap of the assigned General Agency's office (s)
Đào tạo và phát triển trưởng nhóm, tư vấn viên theo lộ trình công danh của tư vấn viên tại (các) văn phòng Tổng đại lý được giao.

Relationships and Communications
Xây dựng các mối quan hệ và Truyền đạt thông tin
• Build effective business relationships internally & externally (AD staffs, others department’s staffs/ managers)
Xây dựng các mối quan hệ hiệu quả trong và ngoài bộ phận (các nhân viên AD, các nhân viên/ quản lý tại các phòng ban khác)
• Build solid relationship and influence GAD Partners to deliver Agency Strategy & KPIs
Xây dựng mối quan hệ vững chắc và tạo ảnh hưởng đến các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý để triển khai Chiến lược & KPIs kênh Đại lý
• Ability to motivate and inspire business partners through Sales contests and internal activities.
Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ.
• Enhance effective communication internally & externally
Tăng cường giao tiếp hiệu quả bên trong nội bộ & bên ngoài

GA Taskforce & Expansion
Mở rộng và quản lý hoạt động mạng lưới văn phòng Tổng đại lý
Execution
Thực thi
• Support the GA Expansion following company’s strategy in assigned area, including attracting, communicating to new GAD company directions, initiatives, contest, events & award program in compliance with company’s guideline; handle & solve enquiries from GAD; …
Hỗ trợ thực hiện mở rộng mạng lưới văn phòng Tổng đại lý theo chiến lược của công ty trên Khu vực được phân công, bao gồm thu hút và thông tin tới các Giám đốc văn phòng Tổng đại lý mới về định hướng của công ty, các sáng kiến, chương trình thi đua, sự kiện & chương trình trao giải thưởng theo quy định của công ty; xử lý và giải quyết các thắc mắc từ Giám đốc văn phòng Tổng đại lý; …
Supervision & Management
Giám sát & Quản lý
• Monitor and manage the daily sales and operation of new GA & have solution to support new GAD to achieve their target
Theo dõi, quản lý doanh số bán hàng và hoạt động hàng ngày của Văn phòng tổng đại lý mới & có giải pháp hỗ trợ văn phòng Tổng đại lý mới đạt được mục tiêu kinh doanh
• Follow all process that helps closely monitor sales/recruiting activities/events of GAD
Tuân thủ tất cả quy trình của công ty gắn liền với các hoạt động bán hàng / các hoạt động tuyển dụng / các sự kiện của Giám đốc văn phòng Tổng đại lý
Others
Khác
• To be assigned by the Line manager or Company’s management (if any)
Nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp hoặc ban lãnh đạo công ty (nếu có)
Job Accountability / Trách nhiệm chính
This role is to
Vị trí này giúp
1. Implement the strategy, business plan in the assigned General Agency (s) to achieve sales target and KPIs
Thực thi chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công để đạt mục tiêu doanh số và các chỉ số kinh doanh liên quan được giao
2. Directly manage the assigned General Agency (s) sale activity and productivity
Trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh và năng suất bán hàng của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công
3. Develop and maintain close relationship with agency force (GAD, UM, BM...)
Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng đại lý (GAD, UM, BM ...)
4. Manage any other assigned project
Quản lý bất kỳ dự án nào khác được giao
5. Build and develop the capable agent leaders and agent force for the assigned General agency's office (s).
Xây dựng và phát triển đội ngũ Trưởng ban/ Trưởng nhóm và lực lượng Tư vấn viên chất lượng tại (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Job Requirements / Yêu cầu
Qualifications
Trình độ học vấn
o College/ University, preferably in Economics, Business Administration, Sales & Marketing, Insurance
Cao Đẳng/ Đại học, ưu tiên lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Bán hàng & Tiếp thị, Bảo hiểm
o Having specific certificate or specialized training related to insurance is an advantage: LOMA, etc.
Có chứng chỉ hoặc được đào tạo chuyên ngành liên quan đến bảo hiểm là một lợi thế: LOMA, v.v
Knowledge and skill
Kiến thức và kỹ năng
- Knowledge in Insurance & Finance Industry, sales & marketing
Kiến thức trong ngành Bảo hiểm & Tài chính, bán hàng & tiếp thị
- Strong personal network & Relationship building/ management skills
Mạng lưới quan hệ cá nhân rộng & Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
- Sale management skills
Kỹ năng quản lý bán hàng
- Strategic planning, organizing skills
Kỹ năng Lập kế hoạch chiến lược & Tổ chức
- People management skills
Kỹ năng quản lý con người
- Influencing skills
Kỹ năng gây ảnh hưởng
- Result oriented, sales oriented
Định hướng kết quả, định hướng bán hàng
- Risk management
Quản lý rủi ro
- Analytical thinking
Kỹ năng phân tích
- Customer service oriented
Định hướng dịch vụ khách hàng
- Excellent communication and presentation skills
Kĩ năng giao tiếp, thuyết trình xuất sắc
- Able to communicate in English
Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh

Competencies / Năng lực lãnh đạo
Leadership Capability Model – Foundational level
Bộ Khung Năng lực lãnh đạo – Cơ bản

Job Locations

668 Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Hòa Bình
Lai Châu, Lai Chau, Vietnam
View full Company Profile

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Read full company information
Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1,000-4,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam