Business Development Manager - Commercial /SI (Good English) Urgent job

Business Development Manager - Commercial /SI (Good English)Urgent job

$500 - $1000 130 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Company insurance,
Paid leave
Laptop

Mô Tả Công Việc

Leading telecommunication organization requires a driven Sales person to drive and develop business opportunities with prequalified customer lists. With a great new product offering this is a phone and face to face position where you will be required to build and maintain a sales pipeline.
Working in a great team environment your key responsibility will be to drive new business.
Tổ chức viễn thông hàng đầu yêu cầu một Nhân viên kinh doanh có năng lực để thúc đẩy và phát triển các cơ hội kinh doanh với danh sách khách hàng đủ điều kiện. Bằng việc giới thiệu các sản phẩm mới đến khách hàng qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp, bạn có cơ hội đóng góp vào việc xây dựng và duy trì hệ thống bán hàng.
Làm việc trong một môi trường đồng đội tuyệt vời, trách nhiệm chính của bạn sẽ là thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới.

You will have the ability to:
Mô tả công việc
• Build and maintain a solid sales pipeline to sustain monthly targets
• Xây dựng và duy trì một hệ thống bán hàng vững chắc để duy trì các mục tiêu hàng tháng
• Analyze customers current and future requirements by analyzing current spend
• Phân tích yêu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng bằng cách phân tích số liệu hiện tại
• Cold Call new Prospects
• Thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng
• Ensure sound understanding and compliance of all legislation
• Đảm bảo hiểu rõ và tuân thủ tất cả các luật
• Present to customers solution proposals
• Trình bày với khách hàng các đề xuất giải pháp
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Key Requirements:
Yêu cầu Chính
• 3-5 years' Channel Account Management experience with SI and networking partners.
• 3-5 năm kinh nghiệm Channel Account Management làm việc với SI hoặc các đối tác về Networking
• Bachelor's degree in business or engineering and related field.
• Bằng cử nhân về kinh doanh hoặc kỹ thuật và lĩnh vực liên quan
• Excellent verbal and written communication in English.
• Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nói và viết xuất sắc
• In-depth understanding of business dynamics and complexity of channel management.
• Hiểu biết sâu sắc về động lực kinh doanh và sự phức tạp của quản lý kênh
• Ability to work independently with strong advocacy and motivation to drive results.
• Có khả năng làm việc độc lập với động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kết quả
• Excellent relationship management, communications and interpersonal skills.
• Kỹ năng quản lý mối quan hệ, giao tiếp và kỹ năng xã hội xuất sắc
• Tertiary qualifications or relevant experience in marketing, business or related discipline.
• Bằng cao đẳng hoặc kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực marketing, kinh doanh hoặc liên quan.
• Strong influencing and negotiations behaviors.
• Có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ và kỹ năng đàm phán tốt
• Excellent business ethics and integrity.
• Đạo đức kinh doanh tốt và công chính
• ‘Can do’ attitude and Sense of Urgency.
• Thái độ sẵn sàng nhận công việc được giao và ý thức hoàn thành công việc nhanh chóng
• Strong working knowledge of the IT networking technology community, culture and players.
• Có sự hiểu biết sâu rộng về làm việc trong cộng đồng lĩnh vực IT networking
• Proactive, results-oriented outlook, able to thrive in a fast-paced environment.
• Chủ động, hướng tới kết quả, có thể phát triển trong môi trường có nhịp độ nhanh.
• Must be a high-energy, motivated self-starter with the desire to grow within the organization.
• Có năng lượng cao, có động lực thúc đẩy bản thân với mong muốn phát triển trong tổ chức
• Ability to travel within Vietnam.
• Có khả năng đi công tác trong nước
• Good Understanding of the sales process, commercial negotiations & contracts.
• Hiểu biết tốt về quy trình bán hàng, đàm phán thương mại và hợp đồng
• Self-motivated with a strong drive for success.
• Có khả năng thúc đẩy bản thân với động lực mạnh mẽ để thành công
• Highly Motivated; can work in a rapidly growing company and industry.
• Có động lực cao; có thể làm việc trong một công ty và ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng

To be successful in this role you will have
Để thành công trong vai trò này bạn cần có:
• Excellent communication and influencing skills;
• Kỹ năng giao tiếp và tạo ảnh hưởng xuất sắc
• Have excellent written and verbal communication skills via English
• Có kỹ năng giao tiếp nói và viết bằng Tiếng Anh xuất sắc
• Strong understanding of technology
• Hiểu biết sâu rộng về công nghệ
• High levels of energy and integrity
• Lòng nhiệt thành và công chính
• Ability to adapt to change
• Khả năng thích ứng với sự thay đổi
• Have the talent to build and maintain relationships, both internally with colleagues and externally with customers
• Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ, cả trong nội bộ với đồng nghiệp và bên ngoài với khách hàng
• Demonstrated sales experience (B2B)
• Có kinh nghiêm bán hàng B2B
• Commercial Acumen
• Nhạy bén trong lĩnh vực Commercial
• Previous telecommunications or IT industry experience
• Kinh nghiệm trong ngành viễn thông hoặc CNTT
• Understanding of Networking or Hardware
• Có hiểu biết về phần cứng hoặc Networking

Địa Điểm Làm Việc

Tang 8, Toa Nha Robot, 308-308C Dien Bien Phu, Phuong 4, Quan 3, Tp, Ho Chi Minh

D-Link is a global leader in designing and developing networking and connectivity products for consumers, small businesses, medium to large-sized enterprises, and service providers.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tang 8, Toa Nha Robot, 308-308C Dien Bien Phu, Phuong 4, Quan 3, Tp, Ho Chi Minh
100-499 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận