: Những câu hỏi phỏng vấn việc làm thường gặp & cách trả lời hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

1. Kế hoạch truyền thông thường được bạn xây dựng bao gồm những yếu tố nào? (What factor that must be included in your communication plan?)
Với câu hỏi này, nhà tuyển dụng đang muốn tìm hiểu về kỹ năng hoạch định kế hoạch và cách thức triển khai hiệu quả hay không. Để thuyết phục được nhà tuyển dụng, hãy liệt kê chi tiết một số model (phương thức) mà bạn đang áp dụng để tăng tính xác thực về mức độ hiệu quả và thể hiện phong cách làm việc có khoa học.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
" Ba yếu tố quan trọng nhất cho bước đầu xây dựng một kế hoạch truyền thông bao gồm: 1. Mục tiêu, mục tiêu thường được tôi đặt ra với tiêu chí SMART (Cụ thể, Đo lường được, Khả thi, Thực tế, Thời hạn thực hiện); 2. Nguồn lực: bao gồm ngân sách và năng lực của đội nhóm. 3. Triển khai: các hạng mục cần được phác thảo chi tiết về mặt ý tưởng, từ đó cần có một bảng Kế hoạch triển khai bao gồm hạng mục chi tiết (task), thời gian thực hiện, người phụ trách chính. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh
"The three most important factors for the initial development of a communication plan are: 1. Objectives, of which I set with the SMART criteria (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based); 2. Resources: including the team budget and capacity. 3. Implementation: the items should be outlined in detail in terms of ideas, from which there should be an Implementation Plan table including detailed items (task), timeline and the person in charge"
2. Bạn đã có chiến lược thay đổi gì trong việc chuyển đổi số trong truyền thông? (What strategies do you have to meet the digital transformation in communication?)
Kỹ năng và năng lực chuyển đổi số hiện nay là một trong những kỹ năng mới mà nhà tuyển dụng đều mong đợi ứng viên sẽ sở hữu, không chỉ riêng trong truyền thông mà ở mọi ngành nghề khác nhau, đặc biệt đối với những người làm ở vị trí cấp Quản lý. Câu trả lời nêu được quan điểm về chuyển đổi số, chia sẻ tình huống cụ thể quá trình chuyển đổi thế nào, hành động cụ thể bạn đã thực hiện là gì,...sẽ càng thuyết phục nhà tuyển dụng hơn.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Công nghệ ngày càng xuất hiện nhiều nền tảng mới lạ và những công cụ khác nhau để phục vụ cho việc tìm hiểu hành vi của người dùng. Do đó, truyền thông hiện nay không còn gói gọn ở tv, báo đài, mạng xã hội,...mà theo quan điểm của tôi, bất cứ kênh nào có người dùng, bất cứ nền tảng nào có sự giao tiếp, tương tác,...thì đều là kênh tiềm năng để sử dụng cho doanh nghiệp truyền thông. Như vậy, tư duy chuyển đổi số là điều cần thiết trong truyền thông để đón đầu những xu hướng mới nhất.
 Ví dụ, thời gian qua kênh Tik Tok đang trở nên rất thịnh hành, tôi cùng các thành viên trong nhóm tìm hiểu và báo cáo chi tiết về mức độ hiệu quả của kênh này (đối tượng người dùng, hành vi, traffics, các case studies thành công, các doanh nghiệp đang sử dụng thế nào,...), từ đó đề xuất một kế hoạch ứng dụng Tik Tok vào doanh nghiệp của mình thế nào chi phù hợp, bao gồm về mặt Định vị thương hiệu trên Tiktok, Hướng nội dung, Ngân sách, Đo lường mức độ hiệu quả, Xác định các rủi ro (nếu có), Phương án xử lý các khủng hoảng (nếu xảy ra). Với một bảng đề xuất rất chi tiết đó, chúng tôi mới có thể đề xuất lên cấp trên một cách thuyết phục để ứng dụng các công nghệ mới vào truyền thông cho doanh nghiệp của mình."
 
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Technology is emerging with many new platforms and different tools for understanding user behavior. Therefore, the media is no longer limited to TV, radio, social networks, etc. but in my opinion, any channel has users, any platforms have communication and interaction, are all potential channels to use for communication purposes. As such, digital transformation thinking is essential in communications to catch the latest trends.
 For example, over the time Tik Tok channel is becoming very popular, I and my team members find out and report in detail about the effectiveness of this channel (users, behavior, traffics, successful case studies, how are businesses using, ...), thereby proposing a plan to effectively apply Tik Tok to my businesses considering Brand Positioning on Tiktok, Content Orientation, Budget, Measurements of Effectiveness, Identify risks (if any), Plan for dealing with crises (in case). With such a detailed proposal, we can persuade our superiors to apply new technologies for the communication of our businesses."
3. Đội nhóm của bạn hiện đang được phân bổ nguồn lực thế nào? (What is your team structure?)
Cấu trúc đội nhóm không chỉ giúp bạn thể hiện được phong cách quản trị của mình, bên cạnh đó cũng thể hiện được định hướng phát triển cho các thành viên trong nhóm như thế nào trong tương lai. Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng xác định được phong cách và kỹ năng lãnh đạo của bạn có đang phù hợp với công ty hay không. Để thuyết phục nhà tuyển dụng, chia sẻ chi tiết về các hình thức mà bạn đang áp dụng tại đội nhóm của mình là điều cần thiết.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Đội nhóm của tôi hiện tại không chia theo function hay chuyên môn riêng của mọi bạn như tách riêng truyền thông external, truyền thông internal, truyền thông mạng xã hội, mà hướng tới xây dựng một đội nhóm có tính linh hoạt theo triết lý aglie, bất cứ thành viên nào cũng có thể hỗ trợ thành viên khác khi cần thiết. Đồng thời tạo điều kiện cho các thành viên phát triển toàn diện về mọi mặt kỹ năng, chuyên môn trong truyền thông. Thay vào đó, các thành viên sẽ được đảm nhiệm phụ trách là owner một hoặc vài brands khác nhau của tập đoàn. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"My team currently does not divide by their own function or expertise such as separate between external communication, internal communication, social media, but towards building a flexible team based on agile philosophy. Hence, any member can support other members when needed. At the same time, creating opportunities for members to develop comprehensively in all skills and expertise in communication. Instead, the members will be in charge of being the owner of one or several different brands of the group."
4. Quan điểm và chiến lược của bạn trong việc xây dựng mối quan hệ với báo chí? (What are your views and strategies on building relationships with the press?)
Câu hỏi này nhằm thể hiện được phong cách mà bạn làm việc với báo chí cũng như cách thức xây dựng mối quan hệ với họ có phù hợp với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hay không. Điều này rất quan trọng, tại nhiều doanh nghiệp rất đề cao các giá trị chính trực, minh bạch trong tất cả các mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các phía khác. Do đó, hiểu được tính chất này nhà tuyển dụng cũng quyết định được mức độ phù hợp của bạn với văn hóa, giá trị của công ty.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Đối với tôi, mối quan hệ giữa truyền thông doanh nghiệp và báo chí là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Phía doanh nghiệp cần báo chí là kênh để truyền đi các thông tin của mình, ngược lại, báo chí cũng rất cần doanh nghiệp với vai trò là người cung cấp các thông tin về thị trường dành cho họ.
 Do đó, chiến lược xây dựng mối quan hệ trong công việc với báo chí của tôi là "đề cao sự hỗ trợ", luôn coi họ là những người cùng đồng hành với doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ họ về mặt thông tin kịp thời. Bên cạnh đó, chủ động phát triển các nội dung mang tính thời sự của thị trường để cung cấp cho báo chí là cách để duy trì và gắn kết mối quan hệ một cách tốt nhất. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"For me, the relationship between corporate communications and the press is mutually supportive. Businesses need the media as a channel to transmit their information; in contrast, the press also needs enterprises as a source of market information for them.
 Therefore, my strategy to build a relationship with the press is to ""support"", always consider them as partners with the business, and willing to support them in terms of timely information. Besides, proactively developing trendy content of the market to provide the press is the best way to maintain the relationship and engage with them."
5. Phong cách quản lý của bạn như thế nào? (What is your leadership style)
Việc xây dựng một đội nhóm làm việc hiệu quả và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp là điều rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đói với những ngành nghề liên quan nhiều đến sáng tạo như Truyền thông, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cũng cần có những sự linh hoạt và đặc thù nhất định để tạo ra môi trường làm việc thoải mái nhất cho các nhân viên. Câu hỏi này giúp nhà tuyển dụng ngầm đoán được liệu phong cách lãnh đạo của bạn có đang hiệu quả đối với bộ phân Truyền thông hay không, bên cạnh đó là mức độ phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
 "Do đặc thù trong lĩnh vực đòi hỏi cần nhiều sự sáng tạo nên tôi thường xuyên áp dụng phong cách bottom-up, luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi thành viên kể cả thấp nhất bởi với ý tưởng của mọi người đều rất đáng được đề cao và cân nhắc, đồng thời tôi cũng hướng đến sự trao quyền, sẵn sàng cho các bạn thử sức và thể hiện năng lực của mình một cách tốt nhất, không rập khuôn.
 Tuy nhiên, đối với những nhóm tính cách khác nhau hoặc đối với từng nhóm năng lực, động lực khác nhau, tôi cũng sẽ điều chỉnh phong cách quản lý trực tiếp với từng nhân viên để phù hợp hơn, nhằm hỗ trợ họ tốt nhất trong công việc nhưng vẫn đảm bảo sự phù hợp trong tính cách. Công ty tôi áp dụng những bài test như 3E IPtest để từ đó tôi biết rõ năng lượng, năng lực, tư duy cảm xúc, định hướng nghề nghiệp của mỗi nhân viên thế nào, từ đó sẽ có sự điều chỉnh phù hợp nhất. "
 
 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Due to the nature of the field that requires a lot of creativity, I often apply the bottom-up leadership style, always listening to the opinions of all members even the intern or entry-level because everyone's ideas are worth considering. I also aim to empower my staff and encourage them to try and show their ability in the best way, without stereotypes.
 However, for different personality groups or each group of different competencies, I will also adjust the direct management style with each employee to be more suitable, to best support them at work but still ensure a fit in character. My company applies tests like 3E-IP test so that I know about the energy level, capabilities, characteristics, career orientation of each employee, from which will have the most appropriate leadership style"

Các câu hỏi phỏng vấn tìm việc làm thường gặp khác

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "