Channel Account Executive (Good English/mandarin) Nhân Viên Kinh Doanh (Yêu Cầu Tiếng Anh Tốt)

Channel Account Executive (Good English/mandarin) Nhân Viên Kinh Doanh (Yêu Cầu Tiếng Anh Tốt)

Thương lượng 145 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Company insurance
Paid leave/Bonus/Allowance
Laptop/Mobile

Mô Tả Công Việc

Role & Responsibilities:
Vai trò & Trách nhiệm
• Proven track record of achieving sales target &and driving sales growth in a business
• Có khả năng về việc đạt được mục tiêu bán hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng trong một doanh nghiệp
• Develop and implement sales and engagement strategies to achieve optimum channel coverage and growth market share and brand equity for D-Link.
• Phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng và cam kết để đạt được độ phủ kênh tối ưu và tăng trưởng thị phần cũng như giá trị thương hiệu cho D-Link.
• Create & Execute Go-To-Market Channel Sales plan for assigned territory.
• Tạo và thực hiện kế hoạch bán hàng theo kênh tiếp cận thị trường cho khu vực được chỉ định
• Plan and execute channel motivation and enable programs to grow resellers base and sales per reseller through the distributors. Work closely with the programs, pricing, and marketing resources to drive regular reseller marketing programs.
• Lập kế hoạch và thực hiện thúc đẩy doanh số mỗi reseller thông qua các nhà phân phối. Phối hợp chặt chẽ với các chương trình, giá cả và tài nguyên marketing để thúc đẩy các chương trình tiếp thị thường xuyên của reseller.
• Manage through strong discipline around business reviews, sales forecasting, and sell-out/sales-through programs.
• Quản lý thông qua quy trình chặt chẽ về đánh giá kinh doanh, dự báo bán hàng và các chương trình bán hàng.
• Define/drive improvements to the channel sales process.
• Xác định / thúc đẩy các cải tiến đối với quy trình bán hàng của kênh
• Collaborate with pricing, marketing, product, and account management to facilitate new programs, offerings, and initiatives to drive channel success.
• Quản lý giá, tiếp thị, sản phẩm và tài khoản để tạo điều kiện cho các chương trình, dịch vụ và sáng kiến mới nhằm thúc đẩy thành công của kênh.
• Keeping abreast of industry information and initiatives
• Bám sát thông tin và sáng kiến của ngành
• Analyzing and implementing sales and marketing strategies
• Phân tích và thực hiện các chiến lược bán hàng và marketing
• Developing strong business plans and preparing client reports
• Phát triển các kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ và chuẩn bị các báo cáo khách hàng
• Attending meetings, taking minutes and following up actions
• Tham dự các cuộc họp, ghi biên bản và theo dõi các hoạt động
• Providing weekly Plan / reports on accounts and competitor activity
• Cung cấp Kế hoạch / báo cáo hàng tuần về tài khoản và hoạt động của đối thủ cạnh tranh
• Establish strong relationships within a comprehensive network of regional and national accounts.
• Thiết lập các mối quan hệ bền chặt trong một mạng lưới toàn diện các khách hàng trong khu vực và cả nước
• Monitoring competitor and market activity.
• Giám sát đối thủ cạnh tranh và hoạt động thị trường
• Effective management of key accounts to achieve sales targets.
• Quản lý hiệu quả các key accounts để đạt được chỉ tiêu doanh số.
• Development and implementation of strategic new business plan.
• Phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh chiến lược mới
• Negotiation of contracts seeking to maximize volume.
• Đàm phán các hợp đồng tìm cách tối đa hóa khối lượng
• Effectively plan and manage promotions as well as supply forecasting.
• Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả các chương trình khuyến mãi cũng như dự báo nguồn cung
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Key Requirements:
Yêu cầu:
• U Fresh or 1 -2 years Channel Account Management experience with IT Traditional Channel / Modern Channel / Online Channel.
• Mới tốt nghiệp hoặc 1 - 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Channel Account Management trong lĩnh vực Traditional Channel / Modern Channel / Online Channel.
• Bachelor's degree in business or engineering and related field.
• Bằng cử nhân về kinh doanh hoặc kỹ thuật và lĩnh vực liên quan
• Excellent verbal and written communication in English.
• Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nói và viết xuất sắc
• In-depth understanding of business dynamics and complexity of channel management.
• Hiểu biết sâu sắc về động lực kinh doanh và sự phức tạp của quản lý kênh
• Ability to work independently with strong advocacy and motivation to drive results.
• Có khả năng làm việc độc lập với động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kết quả
• Excellent relationship management, communication and interpersonal skills.
• Kỹ năng quản lý mối quan hệ, giao tiếp và kỹ năng xã hội giữa các cá nhân xuất sắc
• Tertiary qualifications or relevant experience in marketing, business or related discipline.
• Bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực marketing, kinh doanh hoặc kỷ luật liên quan.
• Strong influencing and negotiation behaviors.
• Đạo đức kinh doanh tốt và công chính
• Excellent business ethics and integrity.
• ‘Can do’ attitude and Sense of Urgency.
• Thái độ sẵn sàng nhận công việc được giao và ý thức hoàn thành công việc nhanh chóng
• Strong working knowledge of the IT networking technology community, culture and players.
• Có sự hiểu biết sâu rộng về làm việc trong cộng đồng lĩnh vực IT networking
• Proactive, results-oriented outlook, able to thrive in a fast-paced environment.
• Chủ động, hướng tới kết quả, có thể phát triển trong môi trường có nhịp độ nhanh
• Must be a high-energy, motivated self-starter with the desire to grow within the organization.
• Có năng lượng cao, có động lực thúc đẩy bản thân với mong muốn phát triển trong tổ chức
• Good Understanding of the sales process, commercial negotiations & contracts.
• Hiểu biết tốt về quy trình bán hàng, đàm phán thương mại và hợp đồng
• Self-motivated with a strong drive for success.
• Có khả năng thúc đẩy bản thân với động lực mạnh mẽ để thành công
• Highly Motivated; can work in a rapidly growing company and industry.
• Có động lực cao; có thể làm việc trong một công ty và ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh

D-Link is a world-leading supplier of network equipment and one of the largest networking manufacturers in the Asia Pacific, specializing in LAN/WAN hardware. We design, produce and market broadband, wireless, Voice-over Internet, digital home and office network equipment. One of D-Link's key success factors has been the result of its innovative products and dynamic employees. At D-Link, we're "Building Networks for People".

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tang 8, Toa Nha Robot, 308-308C Dien Bien Phu, Phuong 4, Quan 3, Tp, Ho Chi Minh
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)