Chemical Engineering Assistant Manager

Thương lượng 513 lượt xem - Hết hạn trong 8 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary + 13 Month salary + Phone allowance
SI,HI,UI Compulsory Insurance + Bao Viet Health Care Insurance
13 Annual leave days/year, Team building, Career Development Opportunity

Mô Tả Công Việc

1 Lập kế hoạch, khảo sát và trực tiếp giám sát việc lắp đặt thiết bị.
Plan, survey, and directly supervise equipment installation.
2 Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc lắp đặt thiết bị (tiến độ, an toàn, chất lượng, đánh giá rủi ro và xử lý)
Responsible for the management and supervision of equipment installation (progress, safety, quality, risk assessment, and treatment)
3 Phối hợp với giám sát, chủ đầu tư giải quyết các vấn đề nghiệm thu thiết bị.
Coordinate with supervisors and investors to solve equipment acceptance problems.
4 Nghiên cứ và cải tiến, giảm loại 2 và tiêu hao
Innovation process, down waste & second grade;
5 Giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất như: Nhuộm,Nấu Tẩy, Stenter,Test Lab, Kế hoạch
Monitor all activities on production such as: CPB Dye, Bleaching, Stenter,Test Lab, Planning.
6 Lập kế hoạch & tiến độ sản xuất.- Phối hợp với giới thiệu kỹ thuật công nghiệp về triể khai và thử nghiệm cho sản phẩm mới
Production planning & schedule.- Coordinates with industrial engineering introductions of new style and method for new products
7 Giám sát các quy định về an ninh, kỷ luật, an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường Chịu trách nhiệm về an toàn cho nhân viên và máy móc tại điểm nguy cơ cao. Chịu trách nhiệm hoàn toàn khi xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất.
Monitor rules on security, discipline, safety, health and environmental protection Responsible for safety for employees and machinery in high risk points. Fully responsible for working accidents happened in production.
8 Tuân thủ an toàn lao động, nội quy, quy định của công ty
Comply with labor safety, rules, and regulations of the company
9 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Perform other duties as assigned by Manager
10 Perform well house- keeping and 5S at working place.
Giữ gìn vệ sinh, 5S tại khu vực làm việc
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Trình độ/ Education
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kĩ thuật hoặc hóa nhuộm
Graduated from university majoring in engineering or Texttile & Dyeing

* Kinh nghiệm/ Experience
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong Nhà máy sản xuất hoặc nhà máy dệt nhuộm ở vị trí quản lí kĩ thuật
Having 3 years of experience in manufacturing factories, textile dyeing company as technical manager

* Ngoại ngữ/ Languages
Kỹ năng tiếng Anh : Đọc, viết, giao tiếp lưu loát
Good English skills : Reading, Writing and good communication

*Tin học/ Infomatics
Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng : PPT, word, exel, Auto Card
Proficient in office computer applications

* Yêu cầu khác/ Other requirements
Từng làm việc với hệ thống quản lí dữ liệu
Has been working with ERP system

* Xử lý vấn đề/ Problem solving
Có năng lực xây dựng đề xuất, đưa ra các giải pháp liên quan đến yêu cầu kỹ thuật
Có nhận định, sắp xếp kế hoạch tốt để hoàn thành tất cả công việc được giao.
Capable of building proposals, providing solutions related to technical requirementsHave a good judgment, arrange a good plan to complete all assigned tasks.

* Giao tiếp/ Communication
Kỹ năng giao tiếp tốt, cả viết và nói, đảm bảo khả năng kết nối tốt với các đồng nghiệp.
Good communication skills, both written and spoken, ensure the ability to connect well with karma.

* Sự phán xét/ Judgement
Có khả năng xác định các ưu tiên của riêng mình và tiến hành nhanh chóng, đưa ra quyết định đúng đắn và ghi nhận khi nào là đúng khi tham khảo ý kiến của các cấp trên hoặc giữa các đồng nghiệp, tích cực thúc đẩy sự tham gia của các báo cáo trực tiếp phản ánh quan điểm và ý kiến của họ trước khi đưa ra các quyết định.
Ability to define one's own priorities and act quickly, make the right decisions and recognize when it's right in consultation with superiors or among colleagues, actively promote the participants of the reports directly reflect their views and opinions before making decisions.

* Nhân cách/ Personality
Đồng cảm với đồng nghiệp.
Trung thực, cẩn thận.
Quyết tâm và kiên trì khi cần thiết.
Empathize with colleagues.
Honesty, careful.
Determined and persistent when necessary.

* Kỹ năng cá nhân/ Personal skills
Tuân thủ kỉ luật tốt
Có khả năng suy luận
Làm việc nhóm
Làm việc áp lực cao
Follow good discipline
Capable of inference
Teamwork
Working under high pressure

*Kỹ năng khác/ Other skills
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng tổ chức và quản lí thời gian hiệu quả
Kĩ năng lưu trữ tài liệu
Analytical and problem-solving abilities
Ability to organize and manage time effectively
Document storage skills

Địa Điểm Làm Việc

Lô D3, Khu CN Tam Thăng, Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

We are the global specialist in interlining for shirts and blouses. Our motivation is to provide the perfect interlining for your unique shirts requirements. Our core skills are in woven interlining fabrics for shirts and blouses. For more than 40 years, we have been a reliable partner in the shirt industry. This means for us: Consistently high quality in every market segment, innovation, speed and punctuality - combined with personal advice and tailored solutions for our customers.

We are now recruiting team members for our start up factory in Lot D3, Tam Thang IP, Tam Thang commune, Tam Ky City, Quang Nam Province.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot D3, Tam Thang IP, Tam Thang commune, Tam Ky City, Quang Nam Province
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)