Chief Accountant - BranchUrgent job

Đăng nhập để xem mức lương 1900 lượt xem - Đã quá hạn

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Performance Bonus
Healthcare Insurance & Annual health check
Professional and soft skill training opportunities

Mô Tả Công Việc

- Handle full spectrum of finance and accounting roles in compliance with Vietnam laws and regulations, Group policy, and Vietnam head office specific guidelines;
Xử lý toàn bộ các công việc tài chính và kế toán tuân thủ theo luật pháp và quy định Việt Nam, chính sách của Tập đoàn và các hướng dẫn cụ thể của trụ sở chính tại Việt Nam;
- Be responsible for day to day finance and accounting operations;
Chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính và kế toán hàng ngày;
- Be liable for all tax reports, tax finalization and declaration, tax refund;
Chịu trách nhiệm về tất cả các báo cáo thuế, quyết toán và kê khai thuế, hoàn thuế;
- Establish and develop the effective accounting system and operating procedures with appropriate internal controls and measures;
Thiết lập và phát triển hệ thống kế toán và quy trình vận hành hoạt động hiệu quả với các biện pháp và kiểm soát nội bộ thích hợp;
- Continuously update the recent local laws and regulations relating to tax and accounting;
Cập nhật liên tục luật pháp và quy định Việt Nam mới nhất liên quan đến thuế và kế toán;
- Control and eliminate tax risks;
Kiểm soát và loại bỏ rủi ro về thuế;
- Establish and maintain systems for cost-sensitivity analysis and early-warning of cost-overruns;
Thiết lập và duy trì các hệ thống phân tích chi phí và cảnh báo sớm các khoản vượt chi phí;
- Work consultatively with the respective department on cost reduction initiatives;
Làm việc với bộ phận tương ứng về các sáng kiến cắt giảm chi phí;
- Ensure that all financial data are up to date, transparent, and available to submit upon request;
Đảm bảo tất cả dữ liệu tài chính được cập nhật, minh bạch và có sẵn để gửi theo yêu cầu;
- Track and manage the company fixed assets with proper and accurate booking of depreciation;
Theo dõi và quản lý tài sản cố định của công ty với việc trích lập khấu hao hợp lý, chính xác;
- Monitor and manage timely and accurately accounting and financial reports to the management. Advise the management on financial matters, and update local laws and regulations on the operation of the organization to assist the management in decision making;
Theo dõi và quản lý các báo cáo tài chính kế toán kịp thời, chính xác cho ban lãnh đạo. Tham mưu cho ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính, và cập nhật luật pháp và quy định Việt Nam trong vận hành doanh nghiệp để hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định;
- Support the business planning cycle such as strategic plan, annual plan and maximizing business performance;
Hỗ trợ chu trình lập kế hoạch kinh doanh như kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm và tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Provide expertise or advice on complex tax and accounting issues to the respective departments;
Cung cấp kiến thức chuyên môn hoặc tư vấn các vấn đề phức tạp về thuế và kế toán cho các bộ phận tương ứng;
- Liaise with internal/external auditors, tax authorities and relevant government organizations relating to accounting and finance matters;
Làm việc với các kiểm toán viên nội bộ / bên ngoài, cơ quan thuế và các tổ chức nhà nước liên quan đến các vấn đề kế toán và tài chính;
- Liaise with the outsourced accounting agencies and Vietnam head office for the work related;
Làm việc với các đơn vị kế toán thuê ngoài và trụ sở chính tại Việt Nam về các công việc liên quan;
- Other special tasks assigned by management.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University graduate with Professional chartered accountant qualification (such as ACA, ACCA, ICAS);
Tốt nghiệp đại học với chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp (như ACA, ACCA, ICAS);
- Chief Accountant certificate;
Chứng chỉ Kế toán trưởng;
- Minimum five years' experience in accounting and financial management experience covering all aspects of business functions at multi-national company;
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và quản lý tài chính bao gồm tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh của công ty đa quốc gia;
- Strong experience of VAS, IAS and other related tax and legal issues;
- Có kinh nghiệm vững vàng về VAS, IAS và các vấn đề liên quan đến thuế và pháp luật;
- Strong analytical and critical thinking skills;
Kỹ năng phân tích và tư duy phản biện mạnh mẽ;
- Strong leadership and result oriented;
Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và chú trọng vào kết quả;
- Good verbal, presentation, negotiation and written communication skills;
Kỹ năng giao tiếp tốt bằng lời nói, thuyết trình, đàm phán và viết;
- Good communication in English;
Tiếng Anh giao tiếp tốt

Địa Điểm Làm Việc

4th Floor 180 Nguyen Van Troi St., Ward 8, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City

Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) is the world leader in niche peristaltic pumps and associated fluid path technologies for the food, pharmaceutical, chemical and environmental industries. Comprising ten established brands, each with their area of expertise, but together offering our customers unrivalled solutions for their pumping and fluid transfer applications.

Customers demand many things from their process equipment and the prime concern is maintaining product integrity. Positive displacement pump companies such as Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) need to supply products which meet a range of requirements including value for money; low cost of ownership; reliability; ease of maintenance; and proven after-sales service.

There is also the issue of return on investment. We work closely with our customers to demonstrate how our positive displacement pumps ensure accurate metering, transfer and filling, can deliver significant process efficiencies over the lifetime of the equipment.

Factors that need to be considered when choosing a pump include flow rate; pressures in the system; the fluid viscosity and abrasiveness; temperature; suction conditions; and the size of any particulates. WMFTG has dedicated application engineers available to help customers make the right pump choice.

Xem toàn bộ thông tin công ty
4th Floor, Nam Song Tien Tower, 180 Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Ms. Thơ
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.