Chief QA/QC - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Chief QA/QC - Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Đăng nhập để xem mức lương 1363 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary
Health Insurance
Professional and active environment

Mô Tả Công Việc

QA Role in VN main office/Vai trò của QC tại văn phòng chính Việt Nam
• Prepare all the QA/QC documents follow up Client requests and/or Standard;
Chuẩn bị các hồ sơ QA/QC theo yêu cầu của Khách hàng và/hoặc theo tiêu chuẩn;
• Establish QA plan in line with Kajima Quality Policy defined in “Kajima Vietnam (KV) Quality Manual”;
Xây dựng kế hoạch QA phù hợp với Chính sách chất lượng Kajima được xác định trong “Sổ tay Chất lượng Kajima Việt Nam”;
• Maintain and update “KV Quality Manual” in routine basis;
Duy trì và cập nhật “Sổ tay Chất lượng Kajima Việt Nam”;
• Review/ establish Method Statement;
Xem xét / xây dựng Biện pháp thi công;
• Review/ establish all necessary documents, procedures, Inspection and testing Plan (ITP);
Xem xét/ xây dựng tất cả các hồ sơ cần thiết, các thủ tục, kế hoạch thanh tra và kiểm định (ITP);
• Conduct Audits to Project Team & sub-contractors;
Tiến hành kiểm tra Nhóm dự án và các nhà thầu phụ;
• Maintain and update training records;
Duy trì và cập nhật hồ sơ đào tạo;
• Obtain and maintain ISO certificate.
Đạt được và duy trì chứng nhận của ISO.

QA/QC Role in project office/ Vai trò của QA/QC tại văn phòng dự án
• Inspect/ verify all activities on site. Ensure the inspections are done as per ITP;
Thanh tra/thẩm tra tất cả các hoạt động ở công trường. Bảo đảm các việc kiểm tra được hoàn thành cho từng Kế hoạch thanh tra,kiểm định;
• Supervise Quality conformance of works executed by sub-contractors, to be in accordance with design documents and construction norms (international standard);
Kiểm tra sự phù hợp chất lượng công trình được thực hiện bởi các nhà thầu phụ, phải phù hợp với các tài liệu thiết kế và các định mức xây dựng (Tiêu chuẩn quốc tế);
• Prepare monthly Quality Report to Project Manager;
Chuẩn bị các báo cáo chất lượng hàng tháng cho Quản lý dự án;
• Insure good communication and team works inside the Divisions (Construction, Design, QA/QC, QS and Safety);
Bảo đảm truyền đạt tốt thông tin và làm việc theo nhóm trong các phòng ban ( Xây dựng, Thiết Kế, QA/QC, QS và An Toàn);
• Endorse Sub-contract Quality requirement and conduct sub-contractor’s induction training;
Xác nhận yêu cầu chất lượng của Hợp đồng thầu phụ và tiến hành đào tạo ban đầu cho nhà thầu phụ;
• Monitor the issue and signing of quality certificates, Certificates of concealed works;
Giám sát việc lưu hành và ký các chứng nhận về chất lượng, các chứng nhận về các công trình bị che lấp bởi các hạng mục khác;
• Participate in formal acceptance of quantity and quality of works, stages of works to be cooperated with QS;
Tham gia và hợp tác với QS trong việc chấp nhận chính thức về số lượng và chất lượng công việc, giai đoạn của các công trình;
• The Chief QA/QC shall provide the necessary reports to the Project Manager, to monitor the progress of project implementation and the achievement of objectives;
Trưởng bộ phận quản lý chất lượng sẽ cung cấp các báo cáo cần thiết cho Quản lý dự án, giám sát tiến trình thực hiện dự án đầy đủ và mục tiêu hoàn thành;

Leadership Role in project office/Nhiệm vụ lãnh đạo tại văn phòng dự án
• Training engineers and other Divisions to implement the procedures and process into the site works;
Đào tạo các Kỹ sư và các Phòng ban khác thực hiện các thủ tục và quy trình vào các công việc trong công trường;
• Training the successor/ team members to have full knowledge and details regarding the KOA Quality Management System (QMS);
Huấn luyện người kế tục/ các thành viên nhóm để có kiến thức đầy đủ và những chi tiết liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của KOA;
• Performs other related duties as assigned.
Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

Reporting Line:
Reports to: Project Director
Báo cáo cho: Giám đốc dự án
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Male or Female over 30 years old.
Nam hoặc Nữ trên 30 tuổi.
• Bachelor Degree in civil engineering or Relevant Degree;
Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ sư dân dụng hoặc các ngành có liên quan;
• At least 5 years of experience for Construction Projects;
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Dự án xây dựng;
• English fluent in both writing and conversation;
Thông thạo tiếng Anh;
• Proactive and initiative personality;
Chủ động và sáng kiến;
• Self-motivated, disciplines, performance driven and able to work in a team or independently;
Tự giác, kỷ luật, hướng đến hiệu quả công việc, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
• Good time management skill;
Kỹ năng quản lý thời gian;
• Good communication skill;
Kỹ năng giao tiếp;
• Maturity and confidence;
Chững chạc và tự tin;

Location: HCMC Office or project offices as required
Địa điểm: Văn phòng Tp.HCM hoặc văn phòng dự án theo yêu cầu công việc
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Kajima Overseas Asia (KOA) is a regional operating arm of Kajima Corporation (since 1840) a leader in the global design, construction, and real estate development industry. KOA has its group companies operating in every corner of Southeast Asia; Singapore, Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines and Hong Kong. KOA in Vietnam provides the services in 2 major business areas: - Building and Interior Design; - General Construction and Project Management.

Xem toàn bộ thông tin công ty
7th Floor, A&B Tower, 76A Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City - Vietnam
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐH Nice -Sophia Antipolis liên kết ĐH Thăng Long

TUYỂN SINH THẠC SĨ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐH Nice -Sophia Antipolis liên kết ĐH Thăng Long

Chứng chỉ được công nhận toàn cầu từ Đại học Nice – Sophia Antipolis, Pháp cấp

Mở ra cơ hội đảm nhận các vị trí cao trong các doanh nghiệp – tập đoàn lớn

Trao đổi và học hỏi kiến thức quản lý với các giảng viên giàu kinh nghiệm