Chuyên Viên Điều Phối Dự Án

Thương lượng 2931 lượt xem - Hết hạn trong 18 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

KPI bonus and voucher gift for your birthday/ national days 8/3, 30/4, 1/5, 2/9 and Tet events
Extra 24/7 Health and Accident Insurance for you and your spouse and children
Opportunities for long term career development

Mô Tả Công Việc

NHIỆM VỤ/MISSION:
- Chịu trách nhiệm về các quy trình Điều phối khách thuê tại các trung tâm thương mại của CRV, đảm bảo rằng tất cả các cửa hàng đều hoạt động đầy đủ trước ngày khai trương, đảm bảo tất cả trang thiết bị của các cửa hàng đều được xây dựng theo bản vẽ và tiêu chuẩn chất lượng đã được phê duyệt/ Responsible for Tenant Coordination processes of CRV's malls, to ensure that all shops are fully operational by the established opening date and that all fit-out of the shops is built as per the approved drawings and established quality standards.

HOẠT ĐỘNG/ACTIVITIES:
Chịu trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn/ Responsibilities, including but not limited to:
1.Sử dụng phần mềm nội bộ cho việc điều phối/ Using internal system for coordination
- Sử dụng hệ thống “TC” và chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra và cập nhật các hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án phụ trách/ Using
“TC" system and taking responsibility for checking & uploading the documents relating to the project in charge
- Phát triển công cụ theo dõi TC để quản lý & đảm bảo rằng tất cả khách thuê, bộ phận nội bộ & trung tâm thương mại đều tuân thủ đúng tiến độ Develop TC tracking tools to manage & make sure that all tenants, internal departments & malls are following the schedule.
- Hỗ trợ quản lý nhân sự bên ngoài để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án được tải lên hệ thống TC đầy đủ Assist in external personnel management to ensure complete the project as scheduled. The files and documents related to the project are fully uploaded to the TC's system.
2. Lập kế hoạch dự án/ Project planning
- Giao tiếp & hợp tác tốt với các bộ phận nội bộ để biết thời gian chi tiết của các sự kiện/ Well communicate & co-orporate with other internal departments like Leasing, Design, Project development, Operation, Marketing for detailed timeline of events & Internal delivery schedules.
- Phối hợp với khách thuê và nhà thầu để đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn của trung tâm thương mại được tuân thủ nghiêm ngặt/ Co-
ordinate with tenants and contractors to ensure all of the mall standards & guidelines are being strictly followed.
- Thiết lập thời gian rà soát & giám sát chặt chẽ tiến độ dự án để đảm bảo hợp đồng xây dựng hoàn thành đúng hạn/ Set up timeline for
review & strict monitor the project schedule for ensuring the sufficient float in main construction contract to absorb delays.
3. Phân phối tất cả các hướng dẫn bán lẻ liên quan/ Distribute all associated retail delivery guides
- Hướng dẫn khách thuê về những điều sau/ Send introduction email to retailer and their design team with a brief explanation of the following:
• Thiết kế trung tâm thương mại/ Mall design guide
* Hạn chế/ Site contraints
• Vận hành / MEP/ Commissioning / MEP
• Biểu mẫu/ Submission forms
-Đảm bảo tất cả các quy trình đều rõ ràng và hợp đồng xây dựng được kết hợp với nghĩa vụ thuê/ Follow up to make sure that all
processes are understood by both parties & ensure construction contract is co-ordinated with lease obligations.
4. Quản lý các cuộc họp giao ban thiết kế/ Manage design briefings
- Bổ sung thêm dịch vụ (nếu có thể) khi xem xét, đánh giá các thiết kế để thiết lập các quy tắc cơ bản cho một thiết kế phù hợp, hiêu quả & truyền cảm hứng/ An additional service can be provided here when appropriate to do so. This will entail a review of the initial concept review with the retailer and their designer to establish the ground rules to an affective, inspirational and acceptable design.
- Quy trình nhu sau/ The process of which will be as follows:
Sắp xếp và chủ trì cuộc họp giao ban với nhà bán lẻ / Arrange & Chair meeting with the retailer and their design team
Hướng dẫn thiết kế và các hạn chế vận hành của trung tâm thương mại/Mall design guide, site constraints commissioning guide
• Phác thảo và giải thích các tiêu chí và nguyện vọng thiết kế/ Outline and explain the design criteria and aspirations
• Cung cấp cậu trả lời liên quan đến thiết kế cho khách thuê/ Provide answers to any queries the retailer may have their designer
• Đặt ra và đồng ý các khoảng thời gian cho quá trình phê duyệt/ Set out and agree timescales for the approval process

Lập biên bản cuộc họp giao ban và lưu hành/ Produce briefing meeting minutes and circulate
5. Quản lý phê duyệt ý tưởng | Manage concept approvals
-Tiếp nhận và đối chiếu thiết kế, ý tưởng của nhà bán lẻ./ Receive and collate the retailer's concept.
-Hỗ trợ khách thuê để đảm bảo thời gian/ Chase any outstanding information to support the retailer and ensure that timescales are
achieved.
-Thông báo cho bộ phận liên quan về mức độ đề xuất của khách thuê /Inform related department of the extent of the retailers proposal and agree the involvement of the wider retail delivery team, which may include a structural engineer.
-Đối chiếu ý kiến bộ phận điều phốikhách thuê trong khoảng thời gian đã thỏa thuận/ Collate retail delivery team comments within
agreed timescales.
-Đưa ra nhận xét cho khách thuê/ Issue comments back to retailer.
-Lặp lại cho đến khi các kế hoạch được chấp thuận / Repeat until plans are approved while being mindful of the agreed timescale. -Đưa ra các kế hoạch và nhận xét cho ban quản lý trung tâm thương mại sau khi đạt được trạng thái/ Issue plans and comments to
mall management once previous step status is achieved.
6. Quản lý phê duyệt thiết kế/ Manage design approvals
-Tiếp nhận và đối chiếu các đề xuất thiết kế chi tiết của khách thuê Receive and collate the retailer's detailed design proposals. -Đảm bảo nhận được đầy đủ thông tin cần thiết trong thời gian đã thỏa thuận/ Ensure all necessary information is received and chase
any outstanding information, while being mindful of the agreed timescale.
-Phân phối các đề xuất cho bộ phận điều phối khách thuê để lấy ý kiến/ Distribute proposals to the wider retail delivery team for
comment.
-Lặp lại cho đến khi kế hoạch được phê duyệt trong khoảng thời gian đã thỏa thuận/ Repeat until plan are approved, while being
mindful of the agreed timescale.
-Đưa ra kế hoạch và nhận xét cho ban quản lý trung tâm thương mại ở từng bước quy trình/ Issue plans and comments to mall
management once each step status is achieved.
7. Bàn giao/ Handover
-Đối với các nhà bán lẻ lần đầu tiên tham gia vào trung tâm thương mại, cần đảm bảo rằng các công tác bàn giao khu vực thuê theo Hợp đồng cho thuê/ For retailers that are entering the shopping mall for the first time, or moving units, Go Mall will ensure that the mall team can hand over the unit to the retailer in accordance with the agreement for lease through:
• Xem xét các thông số kỹ thuật nào đã được thỏa thuận với khách thuê/ Review of any specification that has been agreed with
the retailer
• Kiểm tra khu vực cho thuê/ Inspection of the unit to be carried out and issues highlighted and recorded, meter readings taken and agreed
• Các tài liệu liên quan được ban hành/ Relevant documentation issued
8. Hoàn thiện và hoàn công/ Completion and as built
- Đảm bảo việc xây dựng tuân thủ kỹ thuật và pháp lý, các tiêu chí thiết kế đã thỏa thuận. / During the fit-out stage we seek to ensure that the works are technically and legally compliant and adhere to agreed design criteria through liaison with the shopping mall teams. Upon instruction we will issue any required site notice and liaise with the mall to ensure a satisfactory change to their working practices of the contractor or design has been achieved.
Trong quá trình hoàn thiện, nếu có sự thay đổi, xem xét kế hoạch đã thỏa thuận để đảm bảo tuân thủ các tiêu và giảm thiểu nguy cơ trê hạn/ During the fit-out, if a change is made to the previously advised scheme we will review any submitted plans to ensure compliance with the mall criteria and work with all parties to minimise the risk of a delay.
- Theo dõi quá trình hoàn cọc thi công của khách thuê (nếu có)/ Fit-out deposit refund tracking (if any)
9. Phối hợp đồng ý giao dịch/ Co-ordinate the consent to trade
- Tư vấn cho khách thuê chứng nhận vận hành được yêu cầu/ Advise the retailer of the commissioning certification that is required.
- Tiếp nhận, đối chiếu và cung cấp tài liệu vận hành/ Receive, collate and issue to the centre the commissioning documentation.
- Tiếp nhận, đối chiếu và phát hành các bản vẽ, sổ tay vận hành và bảo trì (O&M)/ Receive, collate and issue to the centre the 'as-
built drawings, the health and safety file and the operation and maintenance (O&M) manual.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

NĂNG LỰC YÊU CẦU/COMPETENCIES:
Kiến thức & kinh nghiệm/ Knowledge & experience:
- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự và có kinh nghiệm trong thị trường bán lẻ là lợi thế/ 2 years experience in similar capacity, overall
experience in the retail market is an advantage.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế/ Kiến Trúc/ MEP/ Quản Lý Xây Dựng hoặc lĩnh vực liên quan đến thị trường bán lẻ/TTTM/
Bachelor's Degree in Design/ Architecture/ MEP/ Construction Management, or related field to retail/mall.
Kỹ năng làm việc/ Functional skill:
- Có khả năng đọc hiểu các bản vẽ ME và bản vẽ xây dựng cơ bản/ Ability to read and comprehend MEP/construction drawings
- Yêu cầu sử dụng được phần mềm AutoCAD và Microsoft Office/ Experience working on AutoCAD and Microsoft Office are a must
- Sáng tạo, tư duy hiệu quả và tuân thủ quy trình/ Innovative, result-oriented and process focused.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng/ Ability to work in a high-paced retail environment with quick problem solving skills
- Năng lực làm việc độc lập và chủ động cao, kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt/ Capacity to work highly independently and take own
initiative, good analytical and communication skills

TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU/ REQUIRED BACKGROUND & ATTITUDE:
Học vấn/ Education : Bằng đại học hoặc cao đẳng những chuyên ngành liên quan Bachelors degree in relevant field Thâm niên làm việc/ Seniority : tối thiểu 2 năm kinh nghiệm/ 2 years of experiences
Ngoại ngữ/ Language : Thông thạo Tiếng Anh là lợi thế/ Fluent in English language is an advantage.
Kỹ năng làm việc/ Worktool skills : AutoCad, MS Office (Word, Excel, Power Point, Teams...)
Thái độ/ Attitude : Người giải quyết vấn đề, có cấu trúc, đam mê, định hướng, hợp tác, tích cực và linh hoạt/ Problem solver, structured, passionate, detail-oriented, collaborative, positive and flexible.

Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/GOPropertyCareers để biết thêm thông tin chi tiết

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam

Về Chúng Tôi

Central Retail Việt Nam (CRV) là thành viên của Central Retail – Tập đoàn bán lẻ và bất động sản uy tín, được thành lập tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2011. Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam bao gồm dịch vụ bán lẻ trên nhiều lĩnh vực như: siêu thị, đồ điện tử, đồ dùng thể thao, thời trang, phát triển trung tâm mua sắm, khách sạn, thương mại điện tử, với 17.000 nhân viên và phục vụ hơn 175.000 khách hàng mỗi ngày. Central Retail Việt Nam sở hữu danh mục thương hiệu bán lẻ đa dạng và 268 cửa hàng và trung tâm thương mại trên cả nước với tổng số 810.000 mét vuông bán lẻ tại 40 trên tổng số 63 tỉnh và thành phố.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Team Activities

Every year, a variety of teambuilding activities are scheduled to offer employees to have fun, relax, and interact with their coworkers such as Christmas, Snack Time, Departmental bonding, New Year's Eve Party, Year's End Party

Bonus

Employee remuneration is always a top focus for Central Retail Viet Nam (CRV). As an official employee, you will be eligible for merit and bonus based on your performance, as well as a salary that is 100% in probationary period.

Healthcare Plan

We believe that your crowning achievement comes from your health and mentality at Central Retail. As a result, employees will receive an AON insurance package, as well as other benefits such as marriage, maternity, and holiday leave. In addition, we provide a webinar - Health Talk for employees to understand the concept of work-life balance, along with a health check-up once a year.

Training

The rapid pace of the 4.0 era inspires us to ensure that our workforce is always future-ready. Many training courses, such as customer focus, professional training, and soft skills, are available at Central Retail Viet Nam to fulfill the requirement for self-improvement.

Benefits

When you join the CRV group as a full-time employee, you get shopping privileges like a 5% discount at GO! Mall and promotions from CRV group brands.

Career Opportunities

CRV provides opportunity for everyone who works here to unlock their full potential. Employees can receive the best assistance and connections to their professions.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

null

Quy Mô Công Ty

5.000-9.999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)