Chuyên Viên Pháp Lý/ Legal Executive

Chuyên Viên Pháp Lý/ Legal Executive

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 589 lượt xem - Hết hạn trong 22 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary and bonus as company’s policy.
Lunch at company.
Opportunities to participate in company’s activities and training courses.

Mô Tả Công Việc

I. TÓM LƯỢC CÔNG VIỆC/ POSITION SUMMARY
 Chuyên viên pháp lý của Công ty có trách nhiệm trong việc đảm bảo tuân thủ về các vấn đề pháp lý. Chuyên viên pháp lý làm việc và giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, cung cấp tư vấn pháp lý và định hướng chiến lược cho các phòng ban điều hành. Chuẩn bị và cung cấp các đánh giá hợp pháp về tài liệu, đàm phán ngôn ngữ hợp đồng và quản lý các dịch vụ pháp lý bên ngoài.
Legal Executive is the attorney for Company and is responsible for ensuring overall legal compliance. Legal Specialist works on a wide array of complex legal issues, providing legal advice and strategic direction to the operating departments. Prepares and provides legal reviews of documents, negotiates contract language, and manages outside legal services.
 Đảm bảo tất cả các hoạt động được thực hiện phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty, hướng dẫn về ngân sách, các tiêu chuẩn an toàn, chính sách và thủ tục.
Ensures all activities performed within the department are in accordance with Company’s business objectives, budget guidelines, established safety standards, policies, practices and procedures.

II. TRÁCH NHIỆM – NHIỆM VỤ/ RESPONSIBILITIES & MISSIONS
 Chuẩn bị và đưa ra ý kiến pháp lý cho HĐQT và BGĐ theo yêu cầu.
Prepares and renders legal opinions for BOD and Operating Committee, as requested.
 Đảm bảo tuân thủ quy định thông qua các chính sách, thủ tục và kiểm toán đã được thiết lập.
Ensures regulatory compliance through established policies, procedures & audits.
 Soạn thảo, đánh giá, đàm phán và quản lý tất cả các hợp đồng pháp lý bao gồm thỏa thuận nhà cung cấp, hợp đồng bán hàng, thỏa thuận làm việc, thỏa thuận đối tác, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận không tiết lộ, v.v.
Drafts, reviews, negotiates and manages all legal contracts including vendor agreements, sales contracts, employment agreements, partner agreements, confidentiality agreements, non-disclosure agreements, etc.
 Thay mặt cho Oxley MK đánh giá mức độ của các khiếu nại. Làm việc với các đồng nghiệp để xác định chiến lược tiếp cận và phê duyệt các khu định cư còn đang tranh chấp, được bảo đảm.
Judges the merits of claims filed against or on behalf of Oxley MK. Works with the appropriate executives to define a strategic approach and approve settlements of disputes where warranted.
 Làm việc với các Trưởng Bộ phận để đảm bảo việc tuân thủ tất cả các hợp đồng.
Works with operations to insure compliance on all contracts.
 Hỗ trợ Bộ phận kinh doanh trong việc xem xét các RFP (yêu cầu đề xuất) và đàm phán các điều khoản hợp đồng để đánh giá rủi ro và xác định khi nào cần cung cấp và khi nào nên bỏ đi.
Supports sales in reviewing RFPs (request for proposal) and negotiating contract terms to assess risk and determine when to give and when to walk away.
 Đại diện cho Oxley MK tại phiên điều trần pháp lý hành chính và tố tụng tư pháp.
Represents of Oxley MK at administrative law hearings and judicial proceedings.
 Lựa chọn và quản lý đội ngũ tư vấn bên ngoài.
Selects, retains and manages outside counsel.
 Cấu trúc và quản lý công việc của các nhân viên pháp lý nội bộ của công ty.
Structures and manages the company’s internal legal function and staff.
 Làm việc với luật sư bên ngoài để giải quyết hoặc kiện tụng bất kỳ vấn đề pháp lý nào được đưa ra chống lại Công ty, hoặc do Công ty đưa ra, chống lại những người khác.
Works with outside counsel to either settle or litigate any legal matters brought against Co., or brought by Co., against others.
 Xác định các rủi ro pháp lý cho Oxley MK và làm việc với đội ngũ quản lý để tạo ra quy trình và thủ tục nhằm quản lý rủi ro.
Identifies areas of legal risk for Oxley MK and works with the management team to create process and procedures to manage the risk.
 Quản lý nhu cầu sở hữu trí tuệ cho Công ty.
Manages intellectual property needs for Company.
 Thiết lập các quy trình giải trình trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ các chính sách, yêu cầu pháp lý và thỏa thuận thương lượng tập thể của công ty.
Establishes accountability processes, ensuring compliance with the company’s policies, legal requirements, and collective bargaining agreements.
 Hoạt động chặt chẽ với các Trưởng bộ phận để thiết lập các phương pháp kinh doanh hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo tất cả các dự án và công việc đạt kết quả cao, vẫn nằm trong giới hạn ngân sách và đáp ứng thời hạn hoàn thành.
Works closely with division’s management to establish sound operational business practices and methods to ensure all projects and assignments produce high quality results, remain within budgetary constraints and meet targeted deadlines.
 Duy trì trao đổi, giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp.
Maintains effective communications with peers.
 Tuân thủ các luật pháp liên quan.
Keeps abreast of relevant legislation.
 Đại diện cho bộ phận tại các cuộc họp định kỳ của BGĐ theo lịch trình.
Represents the division at regularly scheduled Operating Committee meetings.
 Thiết lập các thông số cho phép các nhà quản lý và giám sát có thẩm quyền hoàn thành nhiệm vụ của các vị trí được giao.
Establishes the parameters that empower managers and supervisors with the authority to accomplish the duties of their assigned positions.
 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
Performs other management duties as required.
 Đánh giá mức độ an toàn về pháp lý đối với các hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của công ty; phân tích, cảnh báo và đề xuất biện pháp kiểm soát những rủi ro pháp lý đối với các hoạt động này.
Appraising the legal safety to investment activities, investment portfolio of the company, analyzing, warning and suggesting the measures to control the legal risks to these activities.
 Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết các tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác và người lao động.
Preparing the legal dossiers, participating in solving benefit disputes arisen between the employer and the employee.
 Quản lý và lưu trữ và hoàn tất toàn bộ tài liệu pháp lý của Công ty theo quy định và cung cấp bản sao khi cần.
Managing and recording all legal documents of the company as regulations and providing the copies as request.
 Kiểm tra việc tuân thủ pháp lý các hoạt động đầu tư, dự án đầu tư của công ty và các công ty thành viên.
Checking the legal compliance of investment activities, investment project of the company and the member companies.
 Trực tiếp tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo và sắp xếp công việc cho các nhân viên trong Phòng (nếu cần).
Directly recruiting, coaching, training and arranging job duties for employees in Division (if required).
 Báo cáo BGĐ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không để hoạt động Kinh doanh của Công ty bị đình trệ và thiệt hại.
Reporting to BOD about performance to ensure that all business activities won't be delayed or affected.
 Thực hiện các công việc khác do BGĐ và Quản lý trực tiếp phân công.
Other tasks as assigned by BOD and direct Supervisor.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

III. BẰNG CẤP – YÊU CẦU/ REQUIREMENTS OF THE ROLE
 Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc các chuyên ngành liên quan.
Graduated from University or higher education or relevant certificate.
 Kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên lĩnh vực BĐS). Có kiến thức và năng lực thực tiễn về quản trị các lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn của mình. Hiểu biết sâu sắc về các Luật liên quan đến công việc.
3 - 5 years of experience in the same position (experience in real estate field is preferred). To be knowledgeable and have practical experience capacities of the profession. To be knowledgeable insight about Laws which related.
 Nữ tuổi từ 24 đến 35.
Female from 24 to 35 years old.
 Khả năng tổ chức bộ máy, lãnh đạo và điều hành.
Organizing, leadership and management skills.
 Tiếng Anh viết và giao tiếp tốt hoặc thành thạo, có khả năng viết và thuyết trình bằng tiếng Anh.
Strong English written, verbal communication skills and presentation skills.
 Kỹ năng quản lý và phân tích tốt, tính cách tự tin, năng động, sáng tạo.
Well-organized and strong analytical skills; confident, creative and dynamic.
 Ngoại giao và ứng xử tốt.
Good communication skills.
 Có bằng sau đại học về Luật để có thể hành nghề luật tại Việt Nam
Juris Doctorate degree with the ability to practice law in the Socialist Republic of Vietnam.
 Kiến thức chuyên sâu về tất cả các tiêu chuẩn, quy định và quy chế tuân thủ của Việt Nam và các quốc gia có thể áp dụng khác.
In-depth knowledge of all Vietnam and other applicable jurisdictions compliance standards, regulations and statutes.
 Khả năng quản lý các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý bên ngoài, khả năng đặt ưu tiên và quản lý nhiều dự án pháp lý đồng thời.
Ability to manage outside legal service providers, ability to set priorities and manage multiple legal projects simultaneously
 Có kinh nghiệm pháp lý trong môi trường kinh doanh với khối lượng công việc lớn và tốc độ phát triển nhanh.
Previous legal experience in a high volume & fast paced business environment
 Khả năng phân tích dữ liệu thống kê.
Strong ability to analyze and decipher statistical data
 Xây dựng và duy trì các mối quan hệ kinh doanh.
Develop & maintain strong business relationships
 Khả năng phản ứng nhanh với những công việc phát sinh không mong muốn, là đại diện chuyên nghiệp cho OXLEY MK.
Ability to successfully react to unplanned developments, ability to professionally represent OXLEY MK.
 Chủ động xác định nhu cầu khi cần thay đổi.
Maintain an organized and successful operation by proactively identifying the need for change.
 Các kỹ năng máy tính bao gồm Word, Excel, Outlook và PowerPoint
Intermediate to advanced level computer skills including Word, Excel, Outlook & PowerPoint
 Phong cách và thái độ chuyên nghiệp
Professional appearance and demeanor
 Trung thực, chính trực, có đạo đức nghề nghiệp.
Honest, integrity and good professional ethics.
 Có kĩ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và giải quyết vấn đề tốt.
Communication skills negotiate and excellent problem-solving skills.
 Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc và quản lý thời gian.
Well-arranged, well-organized and time management skill.
 Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt; chịu được áp lực công việc cao.
Ability to work under high pressure, work independently and team work.

VI. ĐIỀU KIỆN – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC/ WORKING CONDITION
 Toàn thời gian cố định.
Full time.
 Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 8:00 – 12:00 trưa, Chiều từ 1:00 – 5:00).
8:00 AM – 12:00 PM and 1:00 PM – 5:00 PM (Monday to Friday).
 Được cấp phát đồng phục.
Uniform supplied.
 Đươc hỗ trợ cơm trưa.
Lunch at Company.
 Được khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Công ty.
Annual health check as regulated by Law.
 Hưởng lương tháng 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của Công ty.
13th month salary and other benefits as Company’s policy.
 Được tham gia các hoạt động, các chương trình đào tạo theo quy chế của Công ty.
Opportunities to participate in Company’s activities and training courses.

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Oxley MK Vietnam is a result of a strong and lasting alliance between the management of Oxley Holdings and MK Corporation. It symbolizes the synergy between the 2 groups. It couples Oxley's boldness, innovative design principles with MK's local knowledge and management. It enables Oxley MK to meet the market demands of innovative products.

Xem toàn bộ thông tin công ty
309 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)