Colorist

Thương lượng 311 lượt xem - Hết hạn trong 3 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

24/7 Accident Insurance, Private health Insurance
Annual leave 14 days/ year
Performance bonus, other benefits according to Company policy

Mô Tả Công Việc

I. Objective of the function:
• Operating color system to ensure efficient CDE and sample dye service within agreed colour tolerance.
• Vận hành hệ thống màu để đảm bảo hiệu suất CDE và dịch vụ mẫu nằm trong dung sai màu sắc cho phép và đảm bảo thời gian giao mẫu.
• Supporting bulk production through effective coordination and management of CDC operation for improvement of RFT and colour quality.
• Hỗ trợ sản xuất thông qua việc phối hợp và quản lý hoạt động của phòng phát triển mẫu nhằm cải thiện RFT và chất lượng màu sắc.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

II. Main responsibilities:
• Support supervisor to manage colour system and lab equipment to ensure lab & colour system operation properly to deliver the task in shift.
• Hộ trợ giám sát duy trì hệ thống màu và thiết bị phòng CDC để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của phòng CDC cũng như hệ thống màu đạt được các nhiệm vụ trong ca làm việc.
• Ensure attempt per shades as requirement also analysis to increasing performance of each individual’s person in CDC.
• Đảm bảo số lần phát triển mẫu cho một màu theo yêu cầu và phân tích để tăng hiệu quả làm việc mỗi nhân viên trong phòng CDC.
• đổi thông tin với Sale và phản hồi kịp thời về những thắc mắc của CDE, mẫu.
• Follow all laboratory WI/SOPs and ensure all laboratory operations fully comply with SOPs.
• Tuân thủ hướng dẫn công việc, quy trình tại phòng Lab và đảm bảo vận hành tuân thủ các hướng dẫn này.
• Adjust recipe and make color development regard guiding of Supervisor.
• Chỉnh công thức và phát triển màu sắc theo hướng dẫn của giám sát.
• Maintain 5S and Safety at work place
• Duy trì 5S và an toàn tại nơi làm việc.
• Do another task of requirement from line supervisor.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giám sát trực tiếp.

Địa Điểm Làm Việc

127 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Since 1854, AMANN has been one of the global leaders in the field of high-quality sewing and embroidery threads. From universal sewing threads to special high-tech threads, AMANN offers a wide range of threads for all sewing applications.
More than 2,150 motivated employees work for our success in more than 100 countries world-wide. AMANN produces at its own production sites in Europe and Asia exclusively. This is the basis for our high degree of flexibility and customer proximity.

AMANN's headquarter, Amann & Söhne GmbH & Co. KG, is located in Bönnigheim, Germany. The management consists of Bodo Th. Bölzle (CEO and chairman of the board), Wolfgang Findeis (CFO), and Peter Morgalla (COO).
Please go to this website to know more about us www.amann.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
KCN Tam Thăng, Xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
100-499 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)