Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Developpement International Desjardins

Developpement International Desjardins

1 follower

About Us
Opening Jobs

About Us

 • Address

  Phong 301, Tang 3, Toa nha UDIC, Hoang Dao Thuy, Q. Cau Giay, Ha Noi
 • Size

  10-24 staffs

 • Categories

  Banking

 • Contact

  Developpement International Desjardins

Développement International Desjardins (DID) is a non-government-organization which belongs to Desjardins Group in Canada. It was established with a mission to support and promote the cooperative credit model in the world in general and the People’s Credit Funds (PCFs) in Vietnam in particular. DID has implemented several projects in Vietnam since 1993 to assist the People's Credit Fund network in its establishment and development. DID in collaboration with the Cooperative Bank of Vietnam is currently implementing the STrEngthening the People's Credit Funds network (STEP) to support and strengthen the People's Credit Fund network in Vietnam. The eight-year project –funded by Global Affairs Canada, operates in 14 provinces and 75 pilot PCFs across the country. Développement International Desjardins (DID) là một tổ chức phi chính phủ thuộc Tập đoàn Desjardins tại Canada. Được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ và thúc đẩy mô hình tín dụng hợp tác trên thế giới nói chung và Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại Việt Nam nói riêng, DID đã thực hiện một số dự án tại Việt Nam từ năm 1993 để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân hình thành và phát triển. DID phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hiện đang triển khai Dự án Đẩy mạnh Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (STEP) nhằm hỗ trợ và củng cố hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân tại Việt Nam. Dự án kéo dài 8 năm do Global Affairs Canada tài trợ, hoạt động tại 14 tỉnh và 75 QTDND thí điểm trên cả

Developpement International Desjardins

Video

There is no video for the moment.

There is no video for the moment.

Benefits

Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
In accordance with Company policy