Core Agents Development Manager

Đăng nhập để xem mức lương 131 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary and performance bonus
21 annual leave day per year
New laptop for each employee

Mô Tả Công Việc

This role is directly accountable for business KPIs related to the agency distribution channel, focusing but not limited to agents development KPIs.
Vị trí này chịu trách nhiệm trực tiếp cho các KPI kinh doanh liên quan đến kênh phân phối đại lý, tập trung nhưng không giới hạn ở các KPI phát triển đại lý.

1. Deliver execution plans aim at building Agents Capabilities
Triển khai các kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng Đại lý năng lực

- Develop and execute initiatives through training & development, activities, engagement platforms and supporting tools to increase sales competence, productivity and professionalism of Agents.
Phát triển và thực hiện các sáng kiến thông qua đào tạo & phát triển, hoạt động, nền tảng gắn kết và các công cụ hỗ trợ để tăng năng lực bán hàng, năng suất và tính chuyên nghiệp của Đại lý.
- Implement and execute the various capabilities building initiatives on the ground through various stakeholders such as AD, ATD, Agency Planning, Communication, Trips & Events as well as other supporting departments.
Triển khai và thực hiện các sáng kiến xây dựng năng lực khác nhau thông qua các bên liên quan khác nhau như AD, ATD, Cơ quan lập kế hoạch, Truyền thông, Chuyến đi và Sự kiện cũng như các bộ phận hỗ trợ khác.
- Direct engagement with agents and agency leaders to ensure effective execution of various capabilities building initiatives.
Tham gia trực tiếp với các đại lý và lãnh đạo cơ quan để đảm bảo thực hiện hiệu quả các sáng kiến xây dựng năng lực khác nhau.
- Achieve agreed Key Performance Indicators (KPI) to ensure direct accountability and focus.
Đạt được các chỉ số hiệu suất chính (KPI) đã được thông qua để đảm bảo trách nhiệm và sự tập trung trực tiếp.

2. Deliver execution plans on assigned regional and local projects to support overall business objectives
Triển khai các kế hoạch thực hiện trên các dự án khu vực và địa phương đã đươc giao để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh tổng thể
- Drive MDRT culture building and development of MDRT agents.
Thúc đẩy xây dựng văn hóa MDRT và phát triển các đại lý MDRT.
- Implement projects that support the building of strong service excellence culture, performance consistency and professionalism of agents.
Thực hiện các dự án hỗ trợ xây dựng văn hóa dịch vụ xuât sắc, tính nhất quán hiệu suất và tính chuyên nghiệp của các đại lý.
- Inculcate a strong sense of career purpose in agents through branding, communication and engagement platforms projects.
Kết hợp ý thức mạnh mẽ về mục tiêu nghề nghiệp trong các đai lý thông qua các dự án xây dựng thương hiệu, truyền thông và nền tảng gắn kết.

3. Establish effective communication platforms with stakeholders
Thiết lập nền tảng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan
- Establish rapport and communication platforms with various stakeholders to support the smooth execution of projects and initiatives.
Thiết lập mối quan hệ và nền tảng truyền thông với các bên liên quan khác nhau để hỗ trợ thực hiện suôn sẻ các dự án và sáng kiến.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Qualifications / Bằng cấp
- A bachelor’s degree from local or overseas varsity institutions.
Tốt nghiệp cử nhân từ các trường đại học trong và ngoài nước.

2. Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
- Minimum 2 years working experience in the financial industry.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính.
- Practical sales experience in insurance will be an advantage.
Có kinh nghiệm thực tiễn về bán hàng trong lĩnh vực bảo hiểm là một lợi thế.
- Strong in influencing, verbal communication and presentation skillset, should be able to take the stage and be able to explain strategies and initiatives to the Agency Sales Force.
Có kỹ năng tạo sức ảnh hưởng, giao tiếp và thuyết trình tốt, có thể thuyết giảng và có khả năng giải thích các chiến lược và sáng kiến cho lực lượng bán hàng.
- Critical thinking and connect the dot.
Có tư duy phản biện và liên kết vấn đề.
- Ability to find innovative ways to resolve problems.
Có khả năng đưa ra các giải pháp sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề.

Địa Điểm Làm Việc

37 Ton Duc Thang Street, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Human Resources
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam