Environment Officer (Nhân Viên Môi Trường)

Environment Officer (Nhân Viên Môi Trường)

Login to view salary 286 views - Expires in 8 days

What We Can Offer

The wage agreements in interview.
Able to work in an active and professional working environment.
Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.

Job Description

1) Establish the needed procedures for environmental management system.
Thiết lập các thủ tục cần thiết cho hệ thống quản lý môi trường.
2) Review and update environmental laws and other requirements.
Xem xét và cập nhật luật môi trường và các yêu cầu khác.
3) Make sure all the requirements are implemented accordingly.
Đảm bảo tất cả các yêu cầu được thực hiện.
4) Make a plan for environmental yearly activities.
Lập kế hoạch cho các hoạt động môi trường hằng năm.
5) Check and monitor the implementation environmental corrective & preventive actions.
Kiểm tra và giám sát các hành động phòng ngừa và khắc phục về môi trường.
6) In charge all Environmental Improvement activities
Phụ trách tất cả các hoạt động cải tiến về môi trường.
7) Support some jobs for “Prevent and fight fire” Team.
Hỗ trợ một số công việc cho Đội “Phòng cháy chữa cháy”.
8) Participate in the continuous improvement activities relevant to environment.
Tham gia các hoạt động cải tiến liên tục liên quan đến môi trường.
9) Support for training environmental knowledge to relevant or all staffs in the company.
Hỗ trợ đào tạo kiến thức môi trường cho nhân viên liên quan hoặc cho tất cả công nhân viên trong công ty.
10) Ensure reports are submitted periodically to environment organizations.
Đảm bảo các báo cáo được gởi định kỳ cho các tổ chức môi trường.
11) Establish departmental goals in accordance with the Company set goals.
Thiết lập mục tiêu của phòng ban theo mục tiêu của công ty.
12) Environmental Management Representative.
Đại diện quản lý môi trường.
13) Enforce safety and housekeeping at the department.
Đảm bảo an toàn và vệ sinh tại bộ phận.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Đại học chuyên ngành môi trường
- 4 năm kinh nghiệm
- Thành thạo Tiếng Anh
- Nộp CV bằng tiếng Anh
Read full Job Requirements

Job Locations

Quang Nam

CCI Vietnam is a global multi-national company managed by Singapore management. Its operation is located at Chu Lai Open EZ, Nui Thanh, Quang Nam and engages in production of electronic components.

Read full company information
Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Cummunity
1,000-4,999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam