Finance And Accounting Manager

$1500 - $3000 1131 lượt xem - Hết hạn trong 20 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary + Sales Incentive

Mô Tả Công Việc

- Primary responsibility include overseeing day to day operation of the finance & accounting department of the business; building up the business budgeting and managing cash position and investments, ensuring that the books and records are accurate and compliance with regualtion of Vietnamese
- Ensure the compliance with Vietnamese Accounting Standards and company procedures as well as the accuracy of all information and data
- Implement the related monthly, periodical reports, tax declarations and tax issue resolutions such as VAT, PIT, CIT, etc. as required
- Handle all tax matters, liaise with internal departments and external parties such as banks, auditors, tax authorities and relevant government organizations related to finance and accounting matters
- Establish, monitor and implement with team the ERP system and ensure its smooth running
- Prepare and present periodical, monthly, quarterly, yearly and on-demand financial statement;
- Conduct inspection according to the current statistic ordinance and accounting regulations and according to operation regulations of the company and promptly report to the Director Board and related parties;
- Conduct the implementation of tax plans, policy updates and periodic tax types.
- Build financial plan, production and sales plan, monthly/quarterly/yearly budget plan;
- Plan the monthly/quarterly/yearly cash flow;
- Prepare proposal of using the company capital, including funds managed by the company;
- Speed up the collection of company capital, receivables of the company and related parties;
- Prepare, control and conduct the execution of short/medium/long-term credit contracts, agreements on issuance of bank guarantee and related parties;
- Control the expenses before payment, ensure that expenses have been approved by correct authority and suitably with the production and sales of the company and Director Board's request;
- Other financial tasks to optimize the company's capital
- Train, coach and develop local accounting team
- Other special tasks assigned by the Board of Directors
……………………….

- Trách nhiệm chính bao gồm giám sát hoạt động hàng ngày của bộ phận tài chính kế toán của doanh nghiệp; xây dựng ngân sách kinh doanh và quản lý tiền mặt và các khoản đầu tư, đảm bảo sổ sách và hồ sơ là chính xác và tuân thủ các quy định của Việt Nam
- Đảm bảo việc tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy trình của công ty cũng như tính chính xác của mọi thông tin và dữ liệu
- Thực hiện các báo cáo hàng tháng, định kỳ, kê khai thuế và giải quyết các vấn đề về thuế như VAT, TNCN, TNDN, v.v. theo yêu cầu
- Xử lý tất cả các vấn đề về thuế, liên lạc với các bộ phận nội bộ và các bên bên ngoài như ngân hàng, kiểm toán viên, cơ quan thuế và các tổ chức chính phủ có liên quan liên quan đến vấn đề tài chính và kế toán
- Thiết lập, giám sát và triển khai cùng nhóm với hệ thống ERP và đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru
- Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ tháng, quý, năm và theo yêu cầu;
- Thực hiện kiểm tra theo pháp lệnh thống kê, chế độ kế toán hiện hành và theo quy chế hoạt động của công ty và báo cáo kịp thời cho Ban giám đốc và các bên có liên quan;
- Tiến hành triển khai kế hoạch thuế, cập nhật chính sách và các loại thuế định kỳ.
- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ngân sách tháng/quý/năm;
- Lập kế hoạch dòng tiền hàng tháng/quý/năm;
- Lập đề án sử dụng vốn công ty, bao gồm các quỹ do công ty quản lý;
- Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn công ty, các khoản phải thu của công ty và các bên liên quan;
- Soạn thảo, kiểm soát và chỉ đạo thực hiện các hợp đồng tín dụng ngắn/trung/dài hạn, các thỏa thuận cấp bảo lãnh ngân hàng và các bên liên quan;
- Kiểm soát chi phí các khoản chi phí trước khi thanh toán, đảm bảo đã được cấp có thẩm quyền duyệt đúng, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và yêu cầu của Ban giám đốc;
- Các nhiệm vụ tài chính khác nhằm tối ưu hóa nguồn vốn của công ty
- Đào tạo, huấn luyện và phát triển đội ngũ kế toán địa phương
- Các nhiệm vụ đặc biệt khác do Ban Giám đốc giao
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- University Graduate with major in Finance or Accounting
- Have Chief Accountant Certificate, holder of ACCA or CPA is preferred
- At least 7 years work experience in manufacturing companies, preferably with European investors
- Strong knowledge in financial analysis, accounting principles, systems, manufacturing processes and procedures
- Preferably with experience in controlling function of A/P, A/R and billing, inventory management as well as finance management to include insurance, sales analysis and pricing
- Up to date knowledge of Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese laws and regulations related to accounting work and tax issues
- Must have: experience in implementing ERP system
- Excellent computer skills (MS Office, Internet, Accounting Software)
- English proficiency in speaking, reading and writing
- Strong leadership, analytical and organization skills, high level of professionalism and integrity, good communication and interpersonal skills
- A good team player with the ability to work independently and under pressure whenever necessary

WHAT WE OFFER:
- Competitive salary
- Friendly international working environment
- Attractive career development perspective

HOW YOU APPLY
- Please email your updated CV in English with the details of your current and expected salaries, your earliest date of work start and a recent photograph to Mr. Tan - HR Manager
- Only applications with the full information provided shall be considered and only selected candidates be informed.

Địa Điểm Làm Việc

Le Cong Kieu IP, Phu Tan, TDM City, Binh Duong

Transformer Robotics PTE (TR) is a Canadian venture company located in Binh Duong, Vietnam. We are manufacturing wooden furniture for exporting to Canada and the USA.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 297-298, Tờ bản đồ số 26, Đường 2B, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
100-499 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)