Finance Manager / Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Finance Manager / Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Login to view salary 713 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Compulsory insurance + health insurance.
Training and outing trip
13th month salary + bonus.

Job Description

The Finance manager is responsible for all accounting matters in accordance with VAS and group policies. / Trưởng phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề kế toán theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các chính sách của tập đoàn

1. Take charge of all accounting matters in accordance with VAS and group policies including record of transactions, all ledgers, journal entries and other accounting records of the company./ Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề kế toán theo Chuẩn mực kế toán VN và các chính sách của nhóm bao gồm sổ sách các giao dịch, tất cả sổ cái, các bút toán và các hồ sơ kế toán khác của công ty.
2. Oversees the preparation and timely submission of all financial and other management reports of the company together with supporting schedules. / Giám sát việc chuẩn bị và gửi đúng hạn tất cả các báo cáo tài chính và quản lý khác của công ty cùng với thông tin hỗ trợ.
3. Continuous monitoring of audit of all accounts, records and transactions of the company. / Liên tục giám sát kiểm toán tất cả các tài khoản, hồ sơ và giao dịch của công ty
4. Administers credit and collection policies and procedures. / Quản lý các chính sách và thủ tục tín dụng và thu nợ
5. Ensures the maintenance of subsidiary records in connections with fixed assets and inventories./ Đảm bảo duy trì các hồ sơ phụ liên quan đến tài sản cố định và hàng tồn kho.
6. Safe keeps all contracts, car insurances, lease and other legal and financial records./ Quản lý két lưu giữ tất cả các hợp đồng, bảo hiểm xe hơi, cho thuê và các hồ sơ pháp lý và tài chính khác.
7. Scrutinizes the monthly financial report and investigates unusual variations of the expenses. / Xem xét kỹ lưỡng báo cáo tài chính hàng tháng và điều tra các biến động bất thường của các khoản chi phí.
8. Prepares all budgets and forecasts covering all activities of the company with the Residence Manager and other department heads. / Chuẩn bị tất cả các ngân sách và dự báo về tất cả các hoạt động của công ty với Quản lý tòa nhà và các trưởng bộ phận khác.
9. Examines the daily casts accounting reports and discusses with the procurement Executive if special action needed. / Kiểm tra các báo cáo kế toán hàng ngày và thảo luận với Quản lý bộ phận Thu mua nếu cần hành động đặc biệt.
10. Take charge of tax matters (withholding tax and VAT taxes,…), duties and licenses payables. / Phụ trách các vấn đề về thuế (thuế khấu trừ và thuế VAT,…), các nghĩa vụ và giấy phép phải nộp.
11. Recommends and implements improvement in accounting procedures and internal control. / Khuyến nghị và thực hiện cải tiến các thủ tục kế toán và kiểm soát nội bộ.
12. Monitors the cash flow management of the company. / Theo dõi việc quản lý dòng tiền của công ty.
13. Reviews store requisitions and purchase orders, internal document as per P&P. / Xem xét hàng tồn và đơn đặt hàng, tài liệu nội bộ theo quy định công ty
14. Provide Supervision to team members of AR, AP, cashier for all tasks assigned. / Giám sát nhiệm vụ các thành viên trong nhóm: kế toán công nợ, kế toán thanh toán, thu ngân cho tất cả các nhiệm vụ được giao.
15. Perform any other duties as may be assigned by the Financial Controller/ Asst. Finance Controller and/or Residence Manager. / Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo sự phân công của Kiểm soát viên tài chính / Trợ lý Kiểm soát viên Tài chính và / hoặc Quản lý tòa nhà.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Qualifications/Học vấn: Bachelor Degree in Accounting/ Bằng cử nhân Kế toán
- Experience /Kinh nghiệm : - At least 4 -6 years of accounting experience, with 2-3 years working in a similar capacity;/ Có ít nhất 4 -6 năm kinh nghiệm kế toán, có 2-3 năm làm việc với vị trí tương đương;
- Competencies/Năng lực:
+ Excellent verbal and written English; / Kỹ năng giao tiếp và viết bằng tiếng Anh tốt
+ Competent in PC accounting software./ Am hiểu phần mềm Kế toán
+ Independent, high sense of integrity, resourceful, excellent interpersonal and communication skills, problem solving and leadership qualities. / Độc lập, ý thức, chính trực, có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và tố chất lãnh đạo xuất sắc.

Job Locations

254d Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Phát triển Hồ Tây là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) với Công ty The Asia (Viet Nam) Investment Pte.Ltd (Singapore). Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Khu căn hộ dịch vụ lưu trú cho thuê. Công ty bắt đầu hoạt động từ 11/1994, hiện đang kinh doanh với thương hiệu Somerset West Lake Hanoi.
Khu căn hộ dịch vụ lưu trú được quản lý bởi Công ty TNHH Ascott International Management (Viet Nam) trực thuộc Tập đoàn The Ascott Limited (Singapore).

Read full company information
254D phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
25-99 staffs
Phòng HCNS
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam