General Accountant

Login to view salary 562 views - Expires in 14 hours

What We Can Offer

• Salary for position: 600 - 800 USD
• There is a shuttle to and from downtown Ho Chi Minh City

Job Description

• Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ kế toán hàng ngày bao gồm kế toán hàng tồn kho, công nợ, tài sản, thuế, doanh thu và chi phí
Responsible for day to day accounting operations including inventory, AR & AP, fixed assets, taxes, revenue and expense
• Ghi chép, đảm bảo các dữ liệu kế toán đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy.
Record, ensure accounting data fully, accurately and reliably.
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Prepare financial statement, tax report and other reports assigned by superior.
• Hỗ trợ lập ngân sách tài chính, dự báo dòng tiền
Support Finance Manager to prepare annual budget, forecast
• Phụ trách công tác mua hàng , đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp, đảm bảo các khoản phải trả thực hiện đúng hạn
In charge of purchasing, reconcile payable balance vs vendor’s statement & G/L, ensure payables is conducted on time
• Cập nhật, quản lý hồ sơ tài sản cố định của công ty
Update, manage fixed asset’s files
• Cập nhật các chính sách về tài chính, kế toán, thuế liên quan
Update law, regulation related to finance, accounting and tax
• Hỗ trợ trưởng phòng thực hiện các thủ tục kiểm soát nội bộ
Assists Manager to implement internal control procedures.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.
Have at least 1 year experience in relevant position
• Thông thạo tiếng Anh (nói và viết)
Fluent written and spoken English
• Kỹ năng vi tính Word, Excel, biết sử dụng phầm mền MISA.
Computer skills such as Word and Excel, Knowledge in MISA software
• Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính.
Have University Degree in Accounting, Finance

Benefit:
• Salary for position: 600 - 800 USD
• Place of work: Long Hau Industrial Park, Long An
• Working time: Monday - Friday (08:00 - 17:30)
• There is a shuttle to and from downtown Ho Chi Minh City
Read full Job Requirements

Job Locations

B2-3A Block B, Long Hau IP, Hamlet 3, Long Hau Village, Can Giuoc Dist., Long An, VIETNAM

FITI Testing & Research Institute Viet Nam is a global testing and research company founded in 1964. With laboratories in 13 countries worldwide (United States, Vietnam, Korea, and China,…), FITI laboratories are considered the most innovative textile testing laboratories in the world. FITI testing services are now being used by the top one hundred global apparel brands and serves over 25,000+ clients.
To expand business, you are cordially invited to join as one of our professional associates in Vietnam.
For more information, visit www.fitiglobal.com

Read full company information
B2-3A Block B, Long Hau IP, Hamlet 3, Long Hau Village, Can Giuoc Dist., Long An, VIETNAM
100-499 staffs
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam