General Accountant - Kế Toán Tổng Hợp

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
Đăng nhập để xem mức lương 2343 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary package
12 paid leave
Meal allowance provided, Mon-Fri working day

Mô Tả Công Việc

Accounting:
– Preparing monthly, quarterly and yearly financial reports, tax reports and variances analysis as required.
– Checking all accounting documents such as payable and receivable, input and output vouchers..........
– Preparing cash flow forecast for finance controlling, Monitor cash requirement, flow of cash transactions, and daily cash balances.
– Maintain a general ledger that corresponds with Vietnam regulations.
– Ensuring all revenue/sales & expenses are properly recognized in a timely manner and explainable.
– Checking all kind of expenses over according to production norm.
– Provided detailed financial analysis.
2. Tax Issues:
– Ensure monthly, quarterly and yearly tax reports (VAT, PIT, CIT, and FCT) in time and accurate manner.
– Ensure all tax payment is received on the due date.
– Check the validation of all tax invoices.
– Dealing with Tax officer.
– Follow up other requirements from Tax Bureau and new laws on accounting.
3. Audit issues:
– Dealing with the auditors yearly for the final financial reports.
–Obtain data from all departments to prepare management report.
– Others daily and monthly duties requested by the Chief accountant or Director.

(SALARY: 12,000,000 VND gross + Meal Allowance)

1. Về Kế toán:
- Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm, báo cáo thuế và phân tích báo cáo tài chính theo yêu cầu.
- Kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán như các khoản phải trả và phải thu, chứng từ đầu vào và đầu ra ..........
- Chuẩn bị dự báo dòng tiền để kiểm soát tài chính, giám sát yêu cầu tiền mặt, lưu lượng giao dịch tiền mặt và số dư tiền mặt hàng ngày.
- Duy trì sổ cái chung đúng với quy định của Việt Nam.
- Đảm bảo tất cả doanh thu / bán hàng & chi phí được ghi nhận đúng một cách kịp thời và hợp lý.
- Kiểm tra tất cả các loại chi phí theo định mức sản xuất.
- Cung cấp tài liệu phân tích tài chính chi tiết.
2. Về thuế:
- Đảm bảo báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm (VAT, PIT, CIT và FCT) kịp thời và chính xác.
- Đảm bảo tất cả các khoản thanh toán thuế đúng hạn
- Kiểm tra xác nhận tất cả các hóa đơn thuế.
- Làm việc với cơ quan thuế.
- Theo dõi các yêu cầu khác từ Cục Thuế và luật mới về kế toán.
3. Về kiểm toán:
- Làm việc với kiểm toán viên hàng năm để ra báo cáo tài chính cuối cùng.
- Nhận dữ liệu từ các phòng ban để chuẩn bị báo cáo quản lý.
- Các nhiệm vụ khác hàng ngày và hàng tháng theo yêu cầu của kế toán trưởng hoặc Giám đốc.

(LƯƠNG: 12,000,000 VND gross + Phụ cấp tiền ăn)
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Candidate must possess at least Bachelor's Degree, Finance/Accountancy/Banking or equivalent
• Requirement: 5 years experience or more
• Intermediate English is required
• Full-Time position(s) available.

• Ứng viên phải có ít nhất bằng Cử nhân, Tài chính / Kế toán / Ngân hàng hoặc tương đương
• Yêu cầu: 5 năm kinh nghiệm trở lên
• Yêu cầu tiếng Anh trung cấp
• Làm việc toàn thời gian.

Địa Điểm Làm Việc

Tòa nhà Keangnam Landmark, Tháp B, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

GTG, specialized in Property Management and manages/operates Keangnam Hanoi Landmark Tower (Resident Tower, Retail, Office, Serviced Residence).

Xem toàn bộ thông tin công ty
Tầng hầm B1, tòa nhà Keangnam Landmark, Tháp B, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.