General Director

Thương lượng 965 lượt xem - Hết hạn trong 15 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc

We are looking for a key team player for Cornerstone Global Partners (Vietnam) Company Limited. General Director role and will be the person primarily responsible for the operation of our Company. The right candidate will work closely with our management and dedicated team to ensure we stay at the forefront of the Company's field of Human Resource Management Advisory.
Cornerstone Global Partners (Vietnam) Company Limited is a human resource management company present in Vietnam since 2022. We are entering an expansion phase, and looking for a strong colleague to oversee and manage our operations.
You (Candidate) will report to the Company Chairman/The Owner and work closely with our commercial head, as well as our sister companies.
Role overview:
This is a management role. The future colleague will ensure the company’s operational execution supports the company strategy and achieves the agreed plans and strategies to support the objectives of management, customers, and employees. Some key areas:
• Oversaw company operations including Risk Management, Compliance, Work Health & Safety, Finance, Business Operations, Business Planning, and Human Resources.
• Propose and implement strategies to operate and manage the business team.
• Lead and manage the company's operations to meet the overall strategic goals set by the Company Chairman and Company Owner.
• Transform strategic goals into actionable plans for performance and growth that help meet annual financial and non-financial KPIs.
• Advising on long-term financial and business planning needs and processes for Company Owner and Company Chairman.
• Be accountable for the overall profitability of operations.
• Develop and apply strategies to drive system development and operational process improvement.
• Develop technical specifications for operational projects to ensure feasibility and financial viability.
• Manage, lead, and coach the team to ensure continuous improvement in team capacity, knowledge and performance.
• Run team performance management processes according to company policies and procedures.

Chúng tôi đang tìm kiếm một đội ngũ nhân viên chủ chốt cho Công Ty TNHH Cornerstone Global Partners (Việt Nam). Tổng Giám Đốc là một vai trò là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động của Công Ty chúng tôi. Ứng viên phù hợp sẽ làm việc chặt chẽ với ban quản lý và đội ngũ tận tâm của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi luôn dẫn đầu trong lĩnh vực của Công Ty là Quản lý nhân sự.
Công Ty TNHH Cornerstone Global Partners (Việt Nam) là công ty về lĩnh vực quản lý nhân sự có mặt tại Việt Nam từ năm 2022. Chúng tôi đang bước vào giai đoạn mở rộng, và tìm kiếm một đồng nghiệp mạnh mẽ để giám sát và quản lý hoạt động của chúng tôi.
Bạn (Ứng viên) sẽ báo cáo với Chủ Tịch Công Ty/Chủ Sở Hữu và làm việc chặt chẽ với người đứng đầu thương mại của chúng tôi, cũng như các công ty chị em (sister companies) của chúng tôi.

Tổng quan về vai trò:
Đây là một vai trò vận hành và quản trị. Đồng nghiệp tương lai sẽ đảm bảo việc thực hiện hoạt động của công ty hỗ trợ các chiến lược của công ty và đạt được các kế hoạch và chiến lược đã đề ra để hỗ trợ các mục tiêu của quản lý, khách hàng và nhân viên. Một số vai trò chính như:
• Giám sát các hoạt động hoạt động của công ty bao gồm Quản lý rủi ro, Tuân thủ, Sức khỏe & An toàn Công việc, Tài chính, các Hoạt động kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh, và Nhân sự.
• Đề xuất và triển khai các chiến lược điều hành và quản lý nhóm kinh doanh.
• Dẫn dắt và quản lý các hoạt động vận hành của công ty nhằm mục đích đáp ứng các mục tiêu chiến lược tổng thể do Chủ Tịch Công Ty và Chủ Sở Hữu đặt ra.
• Chuyển đổi các mục tiêu chiến lược thành các kế hoạch có thể hành động để thực hiện và tăng trưởng, giúp đáp ứng KPI tài chính và phi tài chính hàng năm.
• Tư vấn về các nhu cầu và quy trình lập kế hoạch kinh doanh và tài chính dài hạn cho Chủ Sở Hữu và Chủ Tịch Công Ty.
• Chịu trách nhiệm giải trình về lợi nhuận chung của các hoạt động.
• Phát triển và áp dụng các chiến lược để thúc đẩy cải tiến quy trình hoạt động và phát triển hệ thống.
• Xây dựng các thông số kỹ thuật cho các dự án hoạt động đảm bảo tính khả thi và khả năng tài chính.
• Quản lý, lãnh đạo và huấn luyện nhóm để đảm bảo cải tiến liên tục về năng lực, kiến thức và hiệu suất của nhóm.
• Chạy quy trình quản lý hiệu suất của nhóm theo quy trình và chính sách của công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Key Result Areas & Responsibilities
Cornerstone Global Partners (Vietnam) is committed to the practice of continuous improvement and has identified the following key areas as central to your role.
• Responsible for planning and general strategic direction for the Company, setting goals, development direction and short-term and long-term strategy, profit, development direction and growth of the Company.
• Manage and be responsible for all activities of the Company.
• Lead business groups in the company, periodically assess the performance of departments and report to the Company Chairman.
• Update all requirements of Vietnamese labor laws and ensure the company complies with all HR related matters.
• Lead and manage your team with all the responsibilities of senior management and always act as a role model.
• Direct and supervise the development of long-term and short-term marketing plans and goals; Priodically evaluate marketing channels for products and services of the Company, direct the construction and implementation of marketing plans to promote the Company's brand in the market.
• Propose a plan to use profits or deal with losses in business.
• Establish and maintain internal and external relationships related to the Company's business operations in order to create all favorable conditions for business.
• Develop long-term and short-term human resource plans; Directly evolve in recruiting personnel for the company.
• Develop a salary and bonus mechanism in line with the Company's strategy and goals and report to the Company Chairman for approval.
• Organize the implementation of the Company's business plan and investment plan based on the general plan of the Owner.
• Issue internal management regulations of the Company after being approved by the Company Owner.
• Appoint, dismiss of managers in the Company, except those under the authority of the Company Chairman or by decision of the Company Chairman.
• Develop budgets and cost norms for the Project.
• Periodically monitor, control and evaluate, adjust budgets and cost norms.
• Responsible for building and implementing a reporting system for the Company Chairman in accordance with the company's regulations.
• On behalf of the Company, negotiate and sign transactions, contracts, documents and correspondence related to the day-to-day operations of the Company as well as the management of the Company, except for cases under the authority of the Company Chairman.
• Submit the annual financial settlement report to the Company Chairman.
• Other duties are recorded in the Charter of the Company, Decisions issued by the Company Chairman, or as prescribed by law.

Job requirement
• Having at least 10 (ten) years of experience working with an international company in terms of operational competence in the field of human resources or other related fields.
• Preference will be given to candidates who have experience working in foreign companies, or companies with foreign elements in Vietnam, have experience in human resources, business administration, have working experience with Vietnamese and foreign partners.
• Bachelor's degree or higher related to Human Resource Management or Business Administration, candidates with professional certificates in human resources (preferably certificates related to human resources management or related fields) is the priority.
• Preference will be given to candidates with basic knowledge in the field of human resource management consulting.
• Preference will be given to candidates who have worked as a manager of a consulting company in corporations. in the field of human resource management consulting.
• Fluent in English communication at native level (equivalent to TOEIC from 800/900, IELTS from 7.5/9.0); well-developed presentation and reporting skills in English.
• Business-level oral and written skills in English.
• Professional experience – preference is given to candidates who are members of FIRP and FCMI.
• Professional experience in management or other related fields.
• Sound business acumen and strong analytical skills with focus on details.
• Organizational skills, team player and ability to multi-task.
• Execution focused, ability to set and meet aggressive objectives and goals.
• Excellent oral and written communication skills.
• Demonstrated success in a project leadership role, with the strong ability to influence key stakeholders. Fluency in English will be required. Vietnamese is a plus, but not required.
• Used to be a manager of a human resources company in Vietnam.
• Availability to travel extensively

Yêu cầu về kết quả và trách nhiệm chính

Công Ty TNHH Cornerstone Global Partners (Việt Nam) cam kết thực hành cải tiến liên tục và đã xác định các lĩnh vực chính sau đây là trọng tâm trong vai trò của bạn (Ứng viên).
• Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho Công Ty, đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược ngắn hạn và dài hạn, lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của của Công Ty.
• Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của Công Ty.
• Quản lý các nhóm kinh doanh trong công ty, đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban định kỳ và báo cáo Chủ Tịch Công Ty.
• Cập nhật tất cả các yêu cầu của pháp luật lao động Việt Nam và đảm bảo công ty tuân thủ tất cả các vấn đề liên quan đến nhân sự.
• Lãnh đạo, quản lý đội ngũ của mình bằng mọi trách nhiệm của quản lý cấp cao và luôn đóng vai trò là hình mẫu.
• Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty, chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường.
• Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
• Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.
• Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
• Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty và báo cáo tới Chủ Tịch Công Ty để phê duyệt.
• Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty dựa trên kế hoạch chung của Chủ Sở Hữu.
• Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công Ty sau khi được Chủ Sở Hữu phê duyệt.
• Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong Công Ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Chủ Tịch Công Ty hoặc theo quyết định của Chủ Tịch Công Ty.
• Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về Dự án.
• Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
• Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối cho Chủ Tịch Công Ty theo quy định của công ty.
• Nhân danh Công Ty đàm phán và ký kết các giao dịch, hợp đồng, tài liệu và thư từ trao đổi liên quan đến hoạt động hằng ngày của Công Ty cũng như hoạt động quản lý Công Ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ Tịch Công Ty.
• Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Chủ Tịch Công Ty.
• Các nhiệm vụ khác được ghi nhận tại Điều Lệ Công Ty, Quyết Định được ban hành bởi Chủ Tịch Công Ty, hoăc theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu công việc
• Có ít nhất 10 (mười) năm kinh nghiệm làm việc với công ty quốc tế về năng lực hoạt động trong lĩnh vực nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan khác.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty ở nước ngoài, hoặc các công ty có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, có kinh nghiệm trong ngành nhân sự, quản trị doanh nghiệp, có kinh nghiệm làm việc với các đối tác Việt Nam và nước ngoài.
• Bằng cử nhân đại học trở lên liên quan tới Quản Trị Nguồn Nhân Lực hoặc Quản Trị Kinh Doanh, ứng viên có chứng chỉ chuyên môn về nhân sự (ưu tiên các chứng chỉ liên quan đến nhân sự ngành quản trị hay các ngành liên quan khác) là điểm ưu tiên.
• Ưu tiên ứng viên có kiến thức căn bản về lĩnh vực tư vấn quản trị nguồn nhân lực.
• Ưu tiên ứng viên đã từng là quản lý của công ty ngành tư vấn tại các tập đoàn.trong lĩnh vực tư vấn quản lý nguồn nhân lực.
• Giao tiếp tiếng Anh thành thạo ở trình độ bản ngữ (tương đượng TOEIC từ 800/900, IELTS từ 7.5/9.0); kỹ năng trình bày và báo cáo bằng tiếng Anh được trau dồi kỹ lưỡng;
• Kỹ năng nói và viết ở cấp độ doanh nghiệp bằng tiếng Anh.
• Sự nhạy bén trong kinh doanh và kỹ năng phân tích mạnh mẽ tập trung vào các chi tiết.
• Kỹ năng tổ chức, người chơi trong nhóm và khả năng đa nhiệm vụ.
• Thực hiện tập trung, khả năng thiết lập và đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu tích cực.
• Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản ở mức tốt.
• Thể hiện thành công trong vai trò lãnh đạo dự án, với khả năng mạnh mẽ ảnh hưởng đến các bên liên quan chính.
• Thông thạo tiếng Anh sẽ là cần thiết. Tiếng Việt là điểm cộng, nhưng không bắt buộc.
• Đã từng là quản lý của công ty ngành nhân sự tại Việt Nam.
• Sẵn sàng để đi công tác nhiều nơi

Địa Điểm Làm Việc

Bitexco Financial Tower, Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tầng 46, Tòa Nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1
10-24 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)