Giám Đốc Đảm Bảo Ngân Hàng Bán Lẻ

Giám Đốc Đảm Bảo Ngân Hàng Bán Lẻ

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 204 views - Expired

What We Can Offer

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Job Description

Objective
- Tư vấn và hỗ trợ Giám đốc GSĐB, thực thi công tác GSĐB nhằm đảm bảo các hoạt động của các bộ phận, phân khúc GSĐB được phân công của TCB tuân thủ theo các quy định nội bộ, quy định pháp luật cũng như đảm bảo mục tiêu quản trị rủi ro theo phân công của GĐ GSĐB
- Lĩnh vực cần am hiểu : Các nghiệp vụ tín dụng, sản phẩm, vận hành, nền tảng trải nghiệm của khách hàng cá nhân

Key accountabilities
Job Description
- Chịu trách nhiệm Giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của:
(i) công tác quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ đối với các hoạt động trọng yếu các hoạt động trực tiếp/ gián tiếp ảnh hưởng đến đối tượng GSĐB
(ii) hoạt động của các bộ phận có chức năng kiểm tra/kiểm soát thuộc phạm vi được phân công, trên cơ sở các quy định, quy trình, kế hoạch giám sát được phê duyệt từng thời kỳ và theo định hướng rủi ro.
- Tư vấn và hỗ trợ GĐ GSĐB rà soát công tác thực thi GSĐB của bộ phận: (a) đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, (b) đảm bảo các chính sách, tiêu chuẩn, và phương pháp luận của GSĐB được thực thi tại bộ phận.
- Chịu trách nhiệm tư vấn các chương trình/ hành động thúc đẩy Văn hóa tuân thủ mạnh tại các đơn vị được phân công giám sát, góp phần bảo đảm an toàn và hỗ trợ thực thi các mục tiêu tổ chức
- Tư vấn cho Giám đốc GSĐB chuyên sâu về nghiệp vụ của đối tượng được GSĐB và các kỹ thuật kiểm toán sâu sắc

Job Specification
1. Công tác đóng vai trò chủ trì, dẫn dắt quản lý tuân thủ nghiệp vụ/ đối tượng giám sát được giao
- Chịu trách nhiệm tư vấn công tác xây dựng, triển khai, đánh giá hiệu quả và cải tiến liên tục các chương trình/ hoạt động nâng cao năng lực tuân thủ theo phạm vi giám sát được phân công
- Chịu trách nhiệm giám sát công tác xây dựng các nghĩa vụ tuân thủ tại các đơn vị được phân công giám sát;
- Hỗ trợ, phối hợp với Đơn vị chủ quản trong việc đánh giá, đo lường mức độ tuân thủ các nghĩa vụ, trạng thái tuân thủ của đơn vị phụ trách;
- Định kỳ tổng hợp và báo cáo ban lãnh đạo, TGĐ về hiện trạng, xu hướng và hiện trạng/ trạng thái tuân thủ các đơn vị thuộc phân khúc GSĐB và đề xuất các biện pháp/ hành động ngăn chặn, giảm thiểu với rủi ro tuân thủ trọng yếu
- Khai thác và phân tích dữ liệu danh mục nghĩa vụ tuân thủ theo yêu cầu của BLĐ
- Báo cáo BLĐ định kỳ về trạng thái tuân thủ phân khúc GSĐB và đề xuất các biện pháp/ hành động ngăn chặn, giảm thiểu với rủi ro tuân thủ trọng yếu
- Tư vấn Giám đốc GSĐB và các nhóm GSĐB trong các hoạt động:
+ Phát hiện và phòng chống hành vi vi phạm;
+ Xử lý, điều tra giám sát, quản lý, phân định trách nhiệm kiến nghị khắc phục và báo cáo Ban điều hành đối với các Vi phạm tuân thủ trọng yếu phát sinh
- Theo dõi, báo cáo kết quả xử lý vi phạm theo quyết định/kết luận của cấp có thẩm quyền và thực hiện;
- Phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm khác tại Techcombank
- Chịu trách nhiệm cho ý kiến đối với các văn bản liên quan đến hoạt động tuân thủ/ GSĐB tương ứng đặc thù từng phân khúc

2. Công tác Giám sát đảm bảo
i. Công tác lập Kế hoạch giám sát đảm bảo định kỳ
Key accountabilities (2)
- Thực hiện việc phân tích, xây dựng và đề xuất, lập kế hoạch hoạt động rà soát, giám sát đảm bảo hàng năm của bộ phận theo định hướng của TGĐ, GĐK, GĐ ĐBDN trên cơ sở xác định vùng rủi ro cao và tối ưu hóa nguồn lực của khối, tối ưu hóa năng lực làm việc của từng cá nhân cũng như dự toán ngân sách liên quan;
- Định kỳ tham gia việc rà soát, đánh giá lại các rủi ro và đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có).
ii. Công tác giám sát thực thi.
- Đảm bảo việc thực thi công tác GSĐB hiệu quả, tuân thủ theo kế hoạch, mục tiêu, phạm vi, các nội dung giám sát đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; cũng như tuân thủ các quy trình, quy định, tiêu chuẩn chất lượng của hoạt động giám sát của TCB và các quy định khác có liên quan; trên cơ sở đánh giá và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của:
+ (i) công tác quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ đối với các hoạt động trọng yếu
+ (ii) hoạt động của các bộ phận có chức năng kiểm tra/kiểm soát
Ghi chú: trong phạm vi các đơn vị được phụ trách phân công giám sát
- Chủ động nhận diện, đánh giá, báo cáo một cách kịp thời các đơn vị, các hoạt động , các đối tượng có RR trọng yếu phát sinh trong phạm vi được phân công giám sát đảm bảo
- Phối hợp với các bên có liên quan và giám sát đảm bảo công tác theo dõi, kiểm soát liên tục các đối tượng, hoạt động, vùng RR trọng yếu để kịp thời giảm thiểu rủi ro
- Xem xét, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả những vấn đề rủi ro phát sinh trong quá trình GSDB đồng thời đưa ra những cảnh báo, kiến nghị nhằm khắc phục, ngăn ngừa rủi ro.
- Đóng vai trò trưởng đoàn với những đợt giám sát có quy mô lớn trở xuống
- Đóng vai trò kiểm soát chất lượng GSĐB đối với các đợt giám sát theo sự phân công của GĐ GSĐB
- Phối hợp với QTTT trong công tác xây dựng các chính sách, quy định về tuân thủ chung, hoạt động Quản trị dữ liệu.
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc ĐBDN, Giám đốc Khối

3. Công tác hỗ trợ xây dựng các nền tảng phát triển của GSĐB, ĐBDN
i. Tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ trong việc xây dựng/rà soát/hoàn thiện cơ chế hoạt động của Đảm bảo doanh nghiệp; Cải thiện thực tiễn giám sát đảm bảo
- Tham gia, đóng góp ý kiến với BLĐ Khối, GĐ ĐBDN về việc xây dựng, triển khai Chiến lược hoạt động, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự, nền tảng công nghệ thông tin, điều kiện cơ sở hạ tầng, Quy chế, chính sách và quy trình Giám sát đảm bảo (theo từng thời kỳ);
- Tham gia, hỗ trợ xây dựng quy trình, hướng dẫn kiểm soát và nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo;
- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc thiết lập hệ thống KPIs hàng năm phù hợp để đánh giá chất lượng công việc cho nhân viên định kỳ 6 tháng và hằng năm.
ii. Tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ trong việc quản lý và phát triển nguồn lực giám sát
Thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ và các kỹ năng kiểm tra giám sát, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Success Profile - Qualification and Experiences
Bằng cấp/Nghiệp vụ:
- Từ Đại học trở lên chuyên ngành kiểm toán, kinh tế, tài chính
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính và/ hoặc các công ty kế toán kiểm toán lớn.
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thành thạo
- Theo yêu cầu chung của NH
- Yêu cầu khác (nếu có)/ Other requirement (if any)

Job Locations

Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5,000-9,999 staffs
Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam