Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn

Login to view salary 508 views - Expires in 6 days

What We Can Offer

Bảo hiểm, Thưởng kinh doanh
Được đào tạo, nâng cao chuyên môn
Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Job Description

1. Công tác hoạch định chiến lược tài chính của tập đoàn:
- Tham mưu cho Hội đồng Quản trị xây dựng các chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính cho giai đoạn phát triển trung hạn và dài hạn của tập đoàn, triển khai thực hiện chiến lược đã được thông qua
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch tài chính hợp nhất hàng năm.
- Thực hiện và triển khai lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch dòng tiền hàng năm của tất cả các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn trên cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh, tài chính từ hội đồng quản trị và ban điều hành.
2. Công tác chuẩn hóa cơ chế chính sách tài chính:
- Tham gia tái cấu trúc về mặt tài chính để xây dựng mô hình tập đoàn có hiệu quả.
- Xây dựng và triển khai cơ chế người đại diện vốn.
- Thiết lập và triển khai quy chế tài chính cho tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Thiết lập và tổ chức thực hiện cơ chế báo cáo quản trị của tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Soạn thảo và tổ chức áp dụng các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn về hoạt động tài chính.
- Cập nhật các chính sách và quy định về tài chính, tư vấn cho ban điều hành và hội đồng quản trị về những thay đổi trong các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán.
- Thiết lập, tổ chức vận hành và giám sát hệ thống phần mềm quản trị tài chính chung của tập đoàn.
- Duy trì tính bảo mật của các thông tin tài chính và các quyết định đầu tư của tập đoàn.
3. Công tác phân tích tài chính:
- Phân tích tình hình tài chính của toàn tập đoàn ở từng thời kỳ, theo dõi và đánh giá các chỉ tiêu về an toàn tài chính, đưa ra khuyến nghị và giải pháp điều chỉnh.
- Phân tích, thẩm định và đánh giá hiệu quả tài chính và tính khả thi của các dự án đầu tư.
- Thực hiện các phân tích chuyên sâu để báo cáo cho ban điều hành và hội đồng quản trị khi xây dựng hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
- Triển khai các phân tích tài chính khác ngoài phạm vi báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban điều hành và các phòng ban để ra các quyết định về đầu tư, tài chính hoặc phát triển kinh doanh.
- Đưa ra các giải pháp và đề xuất để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tài chính.
4. Công tác quản trị nguồn vốn:
- Dự báo về nhu cầu vốn của tập đoàn và tình hình thị trường vốn ở từng thời kỳ.
- Theo dõi và tổng hợp các nguồn vốn mà tập đoàn đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các doanh nghiệp khác bên ngoài.
- Phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước.
- Xây dựng và triển khai thực hiện huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay vốn trung hạn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài...
- Mở rộng và duy trì các mối quan hệ bền vững với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư và ngân hàng lớn.
- Điều phối và phân bổ nguồn vốn cho hoạt động của các đơn vị thành viên và các dự án đầu tư.
- Đề xuất các phương án đầu tư vốn của tập đoàn vào các đơn vị thành viên.
- Thẩm tra phương án đầu tư và sử dụng vốn của các đơn vị thành viên.
- Kiểm soát và đánh giá các kế hoạch huy động vốn và cơ cấu phân bổ nguồn vốn.
- Giám sát, bảo toàn và phát triển nguồn vốn góp của tập đoàn tại các đơn vị thành viên.
5. Công tác đầu tư tài chính:
- Tìm kiếm, đánh giá và tham mưu cho hội đồng quản trị các cơ hội đầu tư tài chính, tiền tệ, các sản phẩm tài chính trên thị trường tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, chứng từ có giá…).
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư và mua bán doanh nghiệp (M&A).
- Đề xuất và triển khai thực hiện các phương án đầu tư vào các dự án tiềm năng, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
- Thực hiện việc đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính.
- Kiểm soát việc thanh quyết toán vốn đầu tư của các dự án do tập đoàn làm chủ đầu tư.
- Quản lý danh mục đầu tư tài chính, giám sát việc thực hiện các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của tập đoàn tại các đơn vị khác.
6. Công tác quản lý dòng tiền tập trung:
- Thiết lập và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát dòng tiền trong toàn tập đoàn.
- Tập hợp báo cáo dòng tiền từ từng đơn vị thành viên và các bộ phận có liên quan, tổng hợp và lập báo cáo dòng tiền hàng tháng của toàn tập đoàn, trình ban điều hành và hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch, xây dựng quy trình và tổ chức kiểm soát dự báo dòng tiền của toàn tập đoàn.
- Duy trì khả năng thanh khoản, đảm bảo dòng tiền luôn phù hợp và nguồn tài chính luôn sẵn sàng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và phát triển của tập đoàn.
7. Công tác quản trị rùi ro tài chính:
- Nghiên cứu và triển khai áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro (nhận dạng, đo lường, phân tích và đánh giá rủi ro, thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro…) cho toàn tập đoàn.
- Kiểm soát rủi ro tài chính do các thay đổi của chính sách và thị trường tài chính tác động đến hoạt động của tập đoàn, các khoản đầu tư, giao dịch hợp đồng, hiệu quả dự án hoặc tính thanh khoản
- Phát hiện các hành vi vi phạm quy chế tài chính và đề xuất biện pháp xử lý và ngăn ngừa.
- Kiểm soát rủi ro các giao dịch tài chính.
8. Công tác kiểm toán nội bộ:
- Thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống kiểm soát hiệu quả để nhận biết liên tục về tình hình tài chính của tập đoàn và thực hiện các hành động cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề về tài chính
- Theo dõi, kiểm soát và duy trì việc tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và quy trình kế toán.
- Xây dựng cơ chế báo cáo của các đơn vị thành viên
- Xác định phạm vi kiểm toán, tiêu chí kiểm toán, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm toán nội bộ đối với tất cả các đơn vị thành viên của tập đoàn, trình phê duyệt kết quả kiểm toán và để xuất kiến nghị khắc phục
- Theo dõi và báo cáo về kết quả thực hiện các kiến nghị đã được phê duyệt.
9. Công tác kiểm soát dữ liệu và báo cáo tài chính:
- Chỉ đạo công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo quản trị của tất cả các đơn vị thành viên.
- Kiểm tra, tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên và lập báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn.
- Phân tích các thông tin, số liệu tài chính kế toán để báo cáo ban điều hành và hội đồng quản trị tập đoàn; đề xuất các giải pháp cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế và tài chính.
- Lập các báo cáo phân tích tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm).
- Lập các báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động tài chính (hàng quý, hàng năm).
- Lập và trình hội đồng quản trị các bản tóm lược và dự báo về mức độ tăng trưởng kinh doanh và triển vọng kinh tế chung trong tương lai để làm cơ sở đưa ra chiến lược kinh doanh mới.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học trở lên
2. Chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng hoặc tương đương.
3. Kiến thức và kỹ năng:
- Kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, đầu tư, kế toán và thống kê.
- Am hiểu và vận dụng tốt các quy định pháp luật, các nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán.
- Nắm vững và vận dụng tốt các quy định của pháp luật về thuế, hệ thống pháp luật trong kinh doanh, các nguyên tắc của thị trường tài chính, các chuẩn mực tài chính kế toán…
- Ưu tiên người có kiến thức cơ bản về ngành nghề, hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Kỹ năng hoạch định chiến lược và quản lý tốt.
- Khả năng quan sát, tổng hợp, phân tích và báo cáo tốt.
- Khả năng huy động vốn và xây dựng mạng lưới các đối tác chiến lược trong lĩnh vực tài chính.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và ngoại giao tốt.
- Kỹ năng xử lý số liệu, tổng hợp, phân tích, tính toán, dự báo, đánh giá và lập báo cáo tốt.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (đặc biệt là MS Excel), phần mềm tài chính kế toán chuyên dụng và phần mềm quản trị ERP.
- Kỹ năng ngoại ngữ: thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh.
4. Kinh nghiệm làm việc:
- Tối thiêu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trong đó có ít nhất 05 năm đảm nhiệm chức vụ giám đốc tài chính hoặc tương đương tại các tập đoàn, công ty lớn.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đa ngành nghề (thương mại, sản xuất, dịch vụ, bất động sản).
5. Tố chất cá nhân:
- Điềm đạm, chín chắn, trung thực, bảo mật và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Thận trọng, cẩn thận, quan tâm tới chi tiết và mức độ chính xác.
- Có tư duy logic, nhạy bén, năng động, sáng tạo và tổ chức công việc khoa học.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
- Gương mẫu, chủ động và nhiệt tình trong công việc.
- Gần gũi, quan tâm, biết lắng nghe và chia sẻ với nhân viên.
6. Độ tuổi: từ 35 tuổi trở lên.

Job Locations

Tầng 13, tòa Tung Shing, số 2 Ngô Quyền, P. Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tầng 1 là Public Bank)

Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư Giao thông (Tratimex), được thành lập năm 2000, chuyên về nhập khẩu, sản xuất và cung cấp sản phẩm nhựa đường, phụ gia, vật tư giao thông.
Trải qua gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, hiện nay công ty đang là một trong 06 doanh nghiệp hàng đầu và dẫn dắt thị trường cung ứng các sản phẩm nhựa đường, phụ gia và vật tư giao thông tại Việt Nam. Công ty đã khẳng định được hình ảnh, uy tín, thương hiệu và thị phần khá vững chắc đối với các dòng sản phẩm nhựa đường tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước (đứng hàng thứ hai và chiếm 15% thị phần cả nước), góp phần vào việc hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trong chiến lược phát triển giao thông đường bộ của Việt Nam. Công ty cũng là một trong 21 đầu mối được cấp phép nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Kể từ năm 2014, công ty bước chân vào hàng ngũ các doanh nghiệp có doanh số vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng và liên tục duy trì doanh thu và lợi nhuận cao trong nhiều năm qua. Trong hai năm liên tiếp 2014 và 2015, công ty đã vinh dự được bình chọn, công bố và đón nhận giấy chứng nhận nằm trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR-500.
Ngoài trụ sở chính tại Hải Phòng, công ty hiện có 03 văn phòng đại diện và chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, 03 tổng kho tại Hải Phòng, Quảng Nam và Đồng Nai. Ngoài ra, công ty cũng có nhiều đơn vị thành viên như Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP), Công ty Cổ phần VN Asphalt (VNA), Công ty TNHH Xăng dầu Tratimex…
Công ty cũng mở rộng đầu tư và phát triển khá thành công trong nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh hạ tầng cảng biển, kho bãi, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ hàng hải và vận tải thủy bộ, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp…
Cùng với tiêu chí luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, công ty cũng tạo dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, luôn ghi nhận khả năng và sự đóng góp của mỗi cá nhân, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên. Định hướng chiến lược trong giai đoạn tới là xây dựng công ty trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề, có tiềm lực, uy tín và thương hiệu mạnh.
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược giai đoạn 5 năm tới, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Vật tư Giao thông luôn chào đón các ứng viên tiềm năng, nhiệt huyết và muốn khẳng định năng lực bản thân.

Read full company information
Tầng 13, Tòa nhà Tungshing Square, số 2, đường Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
100-499 staffs
Phòng HCNS
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam