Head of English for Academic Purposes Program (EAP)

Head of English for Academic Purposes Program (EAP)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 614 lượt xem - Hết hạn trong 1 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng tháng và thưởng cuối năm theo kết quả
Du lịch team building trong & ngoài nước hằng năm
Cơ hội công tác kết hợp du lịch tại Mỹ, Thuỵ Sĩ

Mô Tả Công Việc

1. Teaching tasks – Giảng dạy
Teach English as a second language (ESL) courses with at least 40 hours per term (equivalent to 6 credits per term)
Giảng dạy các lớp Tiếng Anh học thuật với tối thiểu 40 giờ mỗi kì (tương đương 6 tín chỉ một kỳ học)
2. Program management – Quản lý chương trình đào tạo
• Develop and assist lecturers with the development of their syllabi, assignments, tests, quizes, homework, presentations and/or written reports that appropriately assess the learning outcomes of the course.
Phát triển và hỗ trợ giảng viên trong việc phát triển giáo trình dạy học, bài tập, bài kiểm tra, câu hỏi, bài tập về nhà, bài thuyết trình và/hoặc báo cáo viết để đánh giá kết quả học tập của khóa học.
• Assist lecturers in the development of grading rubrics and standards to facilitate meeting the goals of grading any assessment objectively, fairly, and consistently.
Hỗ trợ giảng viên trong việc xây dựng các tiêu chuẩn chấm điểm đáp ứng các mục tiêu chấm điểm, đánh giá một cách khách quan, công bằng và nhất quán.
• Identify faculty gaps and work with HR to recruit faculty who can be credentialed to teach those courses in an efficient and timely manner to meet scheduling requirements.
Phối hợp với bộ phận nhân sự để tuyển dụng giảng viên một cách hiệu quả và kịp thời để đáp ứng các yêu cầu của lịch học.
• Make the final decision on the enforcement of academic policies and procedures.
Đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực thi các chính sách và quy trình học thuật.
3. Term Oversight – Giám sát kỳ học
• Coordinate with the Registrar to plan out course offerings in the upcoming terms.
Phối hợp với phòng Đào tạo để lên kế hoạch mở môn học cho các kỳ học sắp tới.
• Assign faculty to the courses for which they are credentialed, comfortable, and most effective to teach.
Chỉ định giảng viên tham gia giảng dạy theo đúng kết quả đánh giá, năng lực và hiệu quả giảng dạy.
• Collect grade reports from lecturers to provide academic advising to students.
Thu thập các báo cáo điểm để tư vấn cho sinh viên các vấn đề liên quan đến việc học.
4. Faculty Oversight – Giám sát giảng viên
• Record and track formal and informal student complaints about faculty.
Ghi nhận và theo dõi các ý kiến chính thức và không chính thức của sinh viên về giảng viên.
• Communicate with faculty about their performance based on observations, current work and deliverables, and student feedback.
Trao đổi với giảng viên về hiệu suất của họ dựa trên các quan sát, công việc hiện tại và phản hồi từ sinh viên.
• Identify training gaps in faculty performance and qualifications and propose/deliver additional or remedial training, as appropriate.
Xác định những lỗ hổng trong đào tạo về năng lực và trình độ của giảng viên để đề xuất hoặc cung cấp các khóa đào tạo bổ sung thích hợp.
• Take on the role of enforcing rules related to academic or professional misconduct from faculty or students.
Đảm nhận vai trò thực thi các quy tắc liên quan đến các hành vi sai phạm trong học thuật từ giảng viên hoặc sinh viên.
5. Coordination With Other Departments – Phối hợp với các bộ phận khác
• Assist student affairs with orientation.
Hỗ trợ bộ phận Dịch vụ Sinh viên trong công tác định hướng cho sinh viên.
• Assist marketing with events and student recruitment activities
Tham gia các sự kiện và/hoặc hoạt động truyền thông, tuyển sinh.
6. Other Related Tasks – Các nhiệm vụ khác
The role was related to the school's business activities, such as building Broward Vietnam branches, as well as Broward Vietnam's open training programs and short courses.
Vai trò này liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Nhà trường, chẳng hạn như xây dựng các chi nhánh của Broward Việt Nam, cũng như các chương trình đào tạo mở và các khóa học ngắn hạn của Broward Việt Nam.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Currently living in Vietnam.
(Đang sinh sống tại Việt Nam)
- Able to acquire governmental permissions to live and work in Vietnam if not a Vietnamese nationality.
(Được Chính phủ cho phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam nếu không mang quốc tịch Việt Nam)
* Bằng cấp (Qualifications)
- Graduate Degree in TESOL, Linguistics, ESL
(Có bằng Thạc sỹ thuộc các lĩnh vực TESOL, Ngôn ngữ, ESL)
*Kinh nghiệm (Experience)
- Teaching experience in a college or university is preferred
(Có kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường Đại học)
- At least 3 years in a management role.
(Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý)

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

ABOUT BROWARD VIETNAM – INTERNATIONAL CENTER IN VIETNAM

Broward Vietnam Center (BVN) is located in Ho Chi Minh City as an International Center of Broward College (Florida, U.S). The Broward College program at BVN is approved by the Southern Association of College and Schools Commission on Colleges (SACS-COC). It is managed by EQuest Education – the largest educational institute in Vietnam that comprises a university, five colleges, and 20 national English centers.

Aiming to become an excellent platform for our students in their pursuit of American education, we are persistent in attaining and maintaining an international standard-compliant learning environment. This includes strict faculty quality assurance, regimented and consistent curriculum, as well as a broad array of both curricular and extracurricular initiatives to foster an independent study approach, critical thinking skills, and team working capabilities. We prepare students for the real world.

Xem toàn bộ thông tin công ty
21 Lê Quý Đôn, P. 6, Q.3, TPHCM
5.000-9.999 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận