[HEINEKEN] Video Designer And Quality Control

[HEINEKEN] Video Designer And Quality Control

Đăng nhập để xem mức lương 365 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary, Bonus
Medical Check up, AON- Health Insurance, Annual leave - 18 day
Transportation

Mô Tả Công Việc

Reporting to: Channel Marketing Manager (ON + OFF)

Base: Hanoi Office

Position Summary/Tóm lược về vị trí:
• To develop and update instructional videos pertaining to PICOS per outlet per segment / Phát triển và cập nhật các video hướng dẫn liên quan đến PICOS tại mỗi điểm bán
• To develop graphic materials, including but not limited to POSM and promotional items as per Channel Team’s request / Phát triển tài liệu đồ hoạ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với POSM và các sản phẩm khuyến mại theo yêu cầu của Team
• To control the consistency and quality of POSM and Signage design in the market. / Kiểm soát tính nhất quán và chất lượng của POSM và các thiết kế trên thị trường.

Key Responsibilities / Trách nhiệm chính:
• Story Board & full movie development / Phát triển Story Board và phim hoàn chỉnh
o Understand the objectives of channel team, develop storyboards for videos (including instructional videos for internal and external, channel activation teaser and video report…) / Hiểu được mục tiêu của channel team, phát triển các storyboards cho video (bao gồm cả video hướng dẫn cho nội bộ và bên ngoài, video khởi động bán và video báo cáo...)
o Produce videos with graphic designing software provided upon request / Sản xuất video với phần mềm thiết kế đồ hoạ được cung cấp theo yêu cầu
o Work with Sales Information team to upload videos onto RSEM (iPad) / Làm việc với Sales Information team để tải video lên RSEM (iPad)

• Graphic design / Thiết kế đồ họa
o Assist Channel Team with POSM and promotional item designs for trade programs and channel activations / Hỗ trợ Channel Team thiết kế các POSM và sản phẩm khuyến mại cho các chương trình thúc đẩy bán
o Work with Brand team to understand brands’ proposition, get the key visuals for designing and get approval for the designs (upon instruction and approval from Channel Marketing Managers) / Làm việc với Brand Team để hiểu được đề xuất của thương hiệu, nắm được hình ảnh chủ đạo về thiết kế và nhận được phê duyệt thiết kế (theo chỉ đạo và phê duyệt của Channel Marketing Managers)

• Quality control / Kiểm soát chất lượng
o Understand POSM and Signage Guideline for all the brands / Hiểu rõ hướng dẫn về POSM và Signage cho tất cả các thương hiệu
o Work with suppliers to manage the quality of POSM and signage design in the market, ensuring the consistency of signage artwork. / Làm việc với các nhà cung cấp để quản lý chất lượng POSM và thiết kế biển hiệu trên thị trường, đảm bảo tính nhất quán của tác phẩm.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements / Yêu cầu:
• Proficient with graphic and video editing software (Illustrator, Photoshop, After Effect, Premier…) / Thành thạo với phần mềm biên tập đồ hoạ và video (Illustrator, Photoshop, After Effect, Premier ...)
• At least 2 years of experience working as a video & graphic designer / Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm thiết kế video và đồ họa
• Basic copywriting skills / Kỹ năng copywriting cơ bản
• Must be able to show work samples from previous projects (eg. video footage) / Phải giới thiệu mẫu thiết kế đã từng làm (ví dụ: cảnh quay video)
• Proactive, independent, highly committed, reasonable, goal / target / result-oriented / Chủ động, độc lập, cam kết cao, hợp lý, mục tiêu / mục tiêu / định hướng kết quả
• Working under pressure / Làm việc dưới áp lực
• English at elementary level or above / Tiếng Anh ở trình độ sơ cấp trở lên
• University/college degree / Bằng đại học / cao đẳng
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

“Heineken Hanoi Brewery Comp Ltd., the brewer of the world class beers HEINEKEN, TIGER and LARUE beer. We seek dynamic Vietnamese to join our organization.

Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Hà Nội - Nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bia nhãn hiệu toàn cầu HEINEKEN, TIGER, LARUE.”

Xem toàn bộ thông tin công ty
8th Fl, Han Viet Tower, 203 Minh Khai St, Hai Ba Trung Dist, Hanoi
100-499 nhân viên
Human Resources Department