Hiệu Phó Trường Mầm Non

Đăng nhập để xem mức lương 380 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Professional, energetic and youthful working environmen
Competitive salary
Improved the ability to structure, plan, implement diverse PR campaigns professionally

Mô Tả Công Việc

Scroll down for English Version

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nhà trường
- Xây dựng kế hoạch nhà trường theo chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo và yêu cầu của Ban giám đốc công ty
- Triển khai thực hiện kế hoạch năm học của trường
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học.
2. Công tác chuyên môn
- Cố vấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong việc áp dụng hướng tiếp cận Reggio Emilia vào việc thực hiện giảng dạy theo Chương trình giáo dục mầm non Việt Nam
- Đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên
3. Công tác chăm sóc học sinh:
- Quản lý bộ phận Y tế, các công tác chăm sóc y tế và sổ sách theo dõi y tế theo quy định.
- Chỉ đạo bộ phận Y tế và các bộ phận liên quan xây dựng và giám sát các quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Phối hợp với phòng vận hành để xây dựng và triển khai quy trình giám sát an ninh, an toàn học đường; quản lý cơ sở vật chất
4. Quản lý giáo viên
- Đánh giá hiệu quả công việc của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hỗ trợ
- Phối hợp với Giám đốc Chương trình giáo dục đặc biệt đánh giá hiệu quả công việc của giáo viên giáo dục đặc biệt
- Đánh giá hiệu quả công việc của giáo viên nước ngoài
5. Công tác đối ngoại và báo cáo với các cơ quan nhà nước
- Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan nhà nước
- Thực hiện các báo cáo về chuyên môn, bán trú và vận hành theo quy định của các cơ quan nhà nước
- Đại diện nhà trường tiếp đón các ban ngành thanh tra giáo dục, thanh tra an toàn trường học, …
6. Công tác quản lý học vụ:
- Chỉ đạo và kiểm tra hệ thống quản lý sổ sách chuyên môn và quản lý bán trú theo quy định
7. Công tác tuyển sinh
- Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyển sinh
8. Tuyển dụng:
- Phối hợp với phòng Nhân sự tuyển dụng các vị trí giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài, bảo mẫu và các nhân viên khác trong trường
9. Các công việc khác:
- Phối hợp với Global Embassy xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho giáo viên và nhân viên
- Phối hợp với Global Embassy triển khai dự án nghiên cứu năng lực toàn cầu với Harvard Project Zero
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

1. Develop and implement the school planning
- Develop the school planning upon the direction of the City Department of Education & Training, District Office of Education &Training, and Board or Management
- Implement the schoolyear planning
- Supervise and evaluate the implementation of the schoolyear planning
2. Academic management:
- Consult the teacher’s team in applying Reggio Emilia Approach in Vietnamese Early Childhood Education Program
- Evaluate the academic performance of teachers
3. Student health care
- Manage the school medical room, health care plan and documents required by the government.
- Assign the school medical room and related offices to develop and implement the procedures and regulations of food hygiene and safety
- In collaboration with the Operations teams, develop and implement the regulations on school security and safety, facility management
4. Teachers management
- Evaluate the performance of lead teachers, teachers
- In collaboration with Special Rights Program Director, evaluate the performance of special rights teachers
- Evaluate the performance of foreign teachers
5. External Relations and Reports with government
- Establish the relationship with the governmental offices, departments
- Prepare academic, healthcare, operational reports requested by the government
- Represent the school in the meetings or inspections of the government
6. School administration
- Supervise the system of academic portfolio and student health care portfolio by the government
7. Student admission
- In collaboration with the Marketing team, develop and implement the admission plan
8. Recruitment
- In collaboration with the HR office, recruit Vietnamese teachers, foreign teachers, caregivers and other staff
9. Others:
- In collaboration with Global Embassy, design and implement the training for teachers and staff
- In collaboration with Global Embassy, implement the research project on Global Competence with Harvard Project Zero
- Other tasks assigned by the Board of Management
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học hoặc cao học chuyên ngành giáo dục mầm non; có kinh nghiệm quản lý ở các trường mầm non quốc tế.

- Có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

- Có kỹ năng quản lý việc lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ, kỹ năng xây dựng và giám sát áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong trường mầm non;

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, đọc viết các báo cáo, dữ liệu, tài liệu một cách xúc tích .

- Có kỹ năng tương tác cá nhân tốt, có thể giao tiếp hiệu quả với phụ huynh, ban giám đốc, có khả năng tạo động lực, đào tạo nhân sự dưới quyền;

- Có hiểu biết rộng về các lĩnh vực và phương pháp khác nhau, có thể phân tích dữ liệu để xác định các điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức, và lập kế hoạch khắc phục các vấn đề tương ứng;

- Có hiểu biết về các giá trị và nhu cầu của cộng đồng mình đang phục vụ, có khả năng tạo mối quan hệ tích cực, vững chắc với cộng đồng;

- Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, sẵn sàng tiếp cận các thực tiễn giáo dục quốc tế tốt nhất.

- Hiểu biết về các phương pháp giáo dục sớm, đặc biệt hướng tiếp cận Reggio Emilia là một ưu tiên.

1. Degree in Early Childhood Education
2. Certificate in Management of Preschool Principal
3. Computer and internet literacy
4. Good in leadership, management
5. Good in communication and Influencing others.

Địa Điểm Làm Việc

21 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Is to orient young people to a rapidly changing world and to help them find their direction; to help each student discover who they are, what they care deeply about and how to successfully navigate their way through life.

Our COMPASS of PURPOSE is epitomized by the four cardinal points:

RESPECT

Treating myself, others and the environment, respectfully, carefully and thoughtfully.
INTEGRITY

Learning what it means to be truthful and genuine in all that I do.
UNDERSTANDING

Having the space to be curious, ask questions, and cultivate a deeper consideration of the wider world.
RESPONSIBILITY

Becoming accountable for my actions, and assuming responsibility for the well-being of those around me and the world that we live in.
With these CORE VALUES, by which we live our vision, our students will discover their true purpose and become the future Ambassadors for Life.

Xem toàn bộ thông tin công ty
21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM​
Talent Acquisition team
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam