JobsManagement JobsInterview QuestionSalary

: Most common job interview questions and anwsers examples

1. Có bao nhiêu loại JOIN cơ bản trong sql? (How many types of JOIN basics in SQL?What is the difference between the condition in the ON and WHERE clauses?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Có 4 loại JOIN cơ bản trlng SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, và FULL JOIN. Mệnh đề WHERE và ON đều được sử dụng cho điều kiện bằng (INNER JOIN). Tuy nhiên, với OUTER JOIN, nó không hoàn toàn thực hiện được như mong đợi với mệnh đề WHERE. Mặt khác, mệnh đề ON sẽ được thực hiện trước mệnh đề WHERE.”

 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh::
 "There are 4 types of Join basics in SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, and FULL JOIN. WHERE and ON clauses are both used to equip-join (INNER JOIN) data. However, for OUTER JOIN, it does not perform completely the desired function with the WHERE clause. In other cases, the ON clauses will be executed before the WHERE clauses."
2. Sự khác nhau giữa UNION và UNION ALL? (What is the difference between UNION and UNION ALL?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Toán tử UniALL sẽ bao gồm các dòng dữ liệu giống nhau trong kết quả, nhưng toán tử UNION thì không.”

 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh::
"The UNION ALL operator will include the same data rows in the result, but the UNION operator not."
3. Làm cách nào để tìm và xoá những dòng dữ liệu bị trùng? (How to find and remove all duplication data in one or two tables?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Với một bảng:
 • Sử dụng LEFT Hoặc RIGHT JOIN, GROUP BY, và HAVING (Tốt)
 • Sử dụng SEFT JOIN (Chấp nhận)
 • Subquery hoặc delivered query (Không tốt về hiệu xuất)
 Với hai bảng:
 • Sử dụng LEFT JOIN hoặc RIGHT JOIN (Tốt)
 • Sử dụng FULL JOIN (Chấp nhận)
 • Sub query hoặc delivered query (Không tốt về hiệu suất) ”

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Anh:
"In one table:
 • LEFT OR RIGHT JOIN, GROUP BY, and HAVING (Good)
 • Use SEFT JOIN (Accept)
 • Subquery or delivered query (Bad)
 In two table:
 • Use LEFT JOIN or RIGHT JOIN (Good)
 • Use FULL JOIN (Accept)
 • Subquery or delivered query (Bad) "
4. Vui lòng sắp xếp danh sách bên dưới theo độ ưu tiên trong một lệnh truy vấn: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY ("Please sort the list below follows the priority for a query: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY")
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Như bên dưới: FROM -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> ORDER BY”

 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh::
"As below: FROM -> WHERE -> GROUP BY -> HAVING -> SELECT -> ORDER BY"
5. Bạn có thể chia sẽ một số kinh nghiệm hoặc những mẹo làm cho một lệnh truy vấn có hiệu suất tốt hơn không? (Can you share a little experience or tips to make a query have great performance?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
“Ví dụ: Khi so sánh một với một giá trị cụ thể cần chuyển đổi kiểu dữ liệu hoặc áp dụng toán tử, bạn nên hạn chế áp dụng các cột trong bảng, thay vào đó nên áp dụng lên giá trị cụ thể.”

 Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh::
 "For example, when comparing one with a specific value that needs to convert data types or applying operators, you should refrain from applying columns in the table, and instead apply to specific values."

Other common Interview questions and answers examples

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "