JobsManagement JobsInterview QuestionSalary

: Most common job interview questions and anwsers examples

1. Mô tả các sự kiện trong vòng đời của một ứng dụng web. (Describe the Events in the Life Cycle of a Web Application.)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Ứng dụng web khởi động khi trình duyệt yêu cầu một trang của ứng dụng lần đầu tiên. Yêu cầu được nhận bởi IIS, sau đó bắt đầu quá trình công nhân ASP.NET (aspnet_wp.exe). Sau đó, quy trình công nhân sẽ phân bổ không gian quy trình cho lắp ráp và tải nó. Sự kiện application_start xảy ra theo sau bởi Session_start. Sau đó, yêu cầu được xử lý bởi công cụ ASP.NET và gửi lại phản hồi dưới dạng HTML. Người dùng nhận được phản hồi dưới dạng trang.
Trang có thể được gửi đến máy chủ để xử lý thêm. Trang gửi kích hoạt sự kiện đăng lại khiến trình duyệt gửi dữ liệu trang, còn được gọi là trạng thái xem đến máy chủ. Khi máy chủ nhận được trạng thái xem, nó sẽ tạo phiên bản mới của biểu mẫu web. Dữ liệu sau đó được khôi phục từ trạng thái xem sang kiểm soát biểu mẫu web trong sự kiện Page_Init.
Dữ liệu trong điều khiển sau đó có sẵn trong sự kiện Page_load của biểu mẫu web. Sự kiện được lưu trữ sau đó được xử lý và cuối cùng sự kiện gây ra hậu kỳ được xử lý. Mẫu web sau đó bị phá hủy. Khi người dùng ngừng sử dụng ứng dụng, sự kiện Session_end xảy ra và phiên kết thúc. Thời gian phiên mặc định là 20 phút. Ứng dụng kết thúc khi không có người dùng nào truy cập ứng dụng và điều này kích hoạt sự kiện Application_End. Cuối cùng tất cả các tài nguyên của ứng dụng được thu hồi bởi Garbage collector."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"A web application starts when a browser requests a page of the application first time. The request is received by the IIS which then starts ASP.NET worker process (aspnet_wp.exe). The worker process then allocates a process space to the assembly and loads it. An application_start event occurs followed by Session_start. The request is then processed by the ASP.NET engine and sends back response in the form of HTML. The user receives the response in the form of page.
The page can be submitted to the server for further processing. The page submitting triggers postback event that causes the browser to send the page data, also called as view state to the server. When server receives view state, it creates new instance of the web form. The data is then restored from the view state to the control of the web form in Page_Init event.
The data in the control is then available in the Page_load event of the web form. The cached event is then handled and finally the event that caused the postback is processed. The web form is then destroyed. When the user stops using the application, Session_end event occurs and session ends. The default session time is 20 minutes. The application ends when no user accessing the application and this triggers Application_End event. Finally all the resources of the application are reclaimed by the Garbage collector."
2. Giải thích sự khác biệt giữa điều khiển Máy chủ và điều khiển HTML. (Explain the difference between Server control and HTML control.)
Server events
Server control events are handled in the server whereas HTML control events are handled in the page.

State management
Server controls can maintain data across requests using view state whereas HTML controls have no such mechanism to store data between requests.

Browser detection
Server controls can detect browser automatically and adapt display of control accordingly whereas HTML controls can’t detect browser automatically.

Properties
Server controls contain properties whereas HTML controls have attributes only.
3. Liệt kê chuỗi các phương thức được gọi trong quá trình tải trang. (List down the sequence of methods called during the page load.)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"IInit () - Khởi tạo trang.
Load () - Tải trang trong bộ nhớ máy chủ.
PreRender () - khoảnh khắc ngắn trước khi trang được hiển thị cho người dùng dưới dạng HTML
Unload () - chạy ngay sau khi tải xong trang."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"IInit() - Initializes the page.
Load() - Loads the page in the server memory.
PreRender() - the brief moment before the page is displayed to the user as HTML
Unload() - runs just after page finishes loading."
4. Các cách điều hướng giữa các trang có sẵn trong ASP.NET là gì? (What are the navigation ways between pages available in ASP.NET?)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Các cách để điều hướng giữa các trang là:
1. Kiểm soát siêu liên kết
2. Phương thức phản hồi.
3. Phương thức Server.Transfer
4. Phương thức Server.Execute
5. Phương pháp kịch bản Window.Open"

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Ways to navigate between pages are:
1. Hyperlink control
2. Response.Redirect method
3. Server.Transfer method
4. Server.Execute method
5. Window.Open script method"
5. Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng cookie (Advantages and disadvantages of using cookies)
Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Ưu điểm:
Cookies được lưu trữ trong máy khách do đó không có gánh nặng liên quan đến không gian.
Cookies có trọng lượng nhẹ và không có sự phức tạp trong khi sử dụng.
Nhược điểm:
Hầu hết các trình duyệt đã kiểm tra kích thước của cookie.
Cookies có thể bị vô hiệu hóa trên máy khách do đó hạn chế sử dụng cookie.
Cookies dễ bị giả mạo và do đó liên quan đến an ninh.
Cookies có thể hết hạn do đó dẫn đến sự không nhất quán."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Advantages:
Cookies are stored in client thus no burden as far as space is concern.
Cookies are light weight and involves no complexities while using.
Disadvantages:
Most browsers have put a check on the size of a cookie.
Cookies can be disabled on the client thus limiting the use of cookies.
Cookies are tampered prone and thus associate security concern.
Cookies can expire thus leading to inconsistency."

Other common Interview questions and answers examples

1. Giới thiệu sơ lược về bản thân bạn? (Could you briefly Introduce yourself?)
Hầu hết nhà tuyển dụng đều dùng câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện với ứng viên. Mục đích câu hỏi này là để đánh giá phong thái và cách trình bày của ứng viên. Lúc này, tùy thuộc vào câu trả lời của ứng viên mà nhà tuyển dụng sẽ đánh giá đây có phải là một ứng viên phù hợp hay không và đưa ra các câu hỏi tiếp theo để đánh giá kỹ năng, tính cách và kinh nghiệm làm việc.

Tip: Để trả lời tốt câu hỏi này, bạn cần đưa ra khái quát những thông tin về cá nhân có liên quan, hữu ích cho vị trí mà mình ứng tuyển như: công việc hiện tại, trình độ học vấn, mục tiêu sự nghiệp,… Bạn nên cân nhắc giới thiệu bản thân theo trình tự thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như gói gọn trong tối đa 2 phút. Chia sẻ ngắn về sở thích, tính cách cũng là một cách thu hút nhà tuyển dụng, tuy nhiên cũng không nên nói quá nhiều về những vấn đề này với nhà tuyển dụng.

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt:
"Trước khi giới thiệu về bản thân mình, em/tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh/chị khi đã tạo cơ hội cho em/tôi để được trao đổi về vị trí ứng tuyển của quý công ty. Em chào anh/ chị, tên em là Mai, họ tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Tuyết Mai. Em là sinh viên mới ra trường của Trường đại học X, trong thời gian làm sinh viên em đã từng tham gia một số công việc bán thời gian nhưng không thật sự ấn tượng, vì các công việc em làm khá đơn giản, tuy vậy thông qua chúng em học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thông qua các hoạt động này, em có kinh nghiệm hơn trong việc nắm bắt tâm lý người khác, có thêm những kỹ năng như quan sát, có khả năng chịu áp lực cao. Và em tin những điều này sẽ có ích đối với vị trí này. Qua tìm hiểu kỹ về vị trí công việc và môi trường làm việc bên mình cũng như những kinh nghiệm và sở trường em đang có, em thực sự mong muốn được có cơ hội được làm việc cùng anh chị tại công ty Y với vị trí nhân viên tư vấn khách hàng."

Tham khảo câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh:
"Before I introduce myself, I would like to thank you very much for giving me / me the opportunity to talk about the position of your company. / sister, my name is Mai, my full name is Trinh Thi Tuyet Mai. I am a fresh graduate of University X, when I was a student, I used to have some part-time jobs but none is not really significant, because the work I did was quite simple. Nonetheless I learned to be patient and meticulous. Through these jobs, I have more experience in interpersonal skills, observation, and high pressure tolerance. I believe these will be useful for this position through understanding carefully about the job position and working environment For me, I really want to have the opportunity to work with you at company Y as a client consultant. "