IT Operator

Thương lượng 377 lượt xem - Hết hạn trong 22 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương, thưởng cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc.
Được đảm bảo đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Mô Tả Công Việc

• Participating in the operation and troubleshooting of technology systems according to the procedures to ensure stable and continuous operation of the Core system;
• Receiving, analyzing and processing support requests from users, coordinate to handle arising errors;
• Participating in supporting projects related to fixing bugs, developing services and functions related to Core system.
• Monitoring and warning of Product environmental system problems. Quickly respond to technical support requests when needed;
• Providing support regarding to operating procedure documentation

• Tham gia vận hành, xử lý sự cố các hệ thống công nghệ theo quy trình đảm bảo hệ thống Core hoạt động ổn định, liên tục;
• Tiếp nhận, phân tích và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng, phối hợp xử lý các lỗi phát sinh;
• Tham gia hỗ trợ các dự án liên quan đến fix bug, phát triển các dịch vụ, chức năng liên quan đến Core system.
• Giám sát và cảnh báo các vấn đề về hệ thống môi trường của Sản phẩm. Nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết;
• Cung cấp hỗ trợ liên quan đến tài liệu quy trình vận hành
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Priority is given to candidates who graduated from the University of Information Technology.
• Priority is given to candidates with technology certificates.
• Have basic knowledge of securities business
• Have experience and problem analysis skills.
• Experience working with MS SQL, Oracle database systems.
• Priority is given to candidates with experience in analysis, database design and data mining.
• Ability to withstand pressure, enthusiasm, creativity in work, ability to research new technologies.
• Honesty, high sense of responsibility at work.
• Team work skills.

* Working conditions:
- Number of working days in a week: 05 days, from Monday to Friday (Morning from 08:00 to 12:00; Afternoon from 13:00 to 17:00)
- Premium health insurance policy for yourself and your children (if any).
- 20 days leave per year.
- Competitive salary as agreed. Other insurance policies as prescribed by law.
Please send CV by English.

• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ công nghệ.
• Có kiến thức cơ bản về kinh doanh chứng khoán
• Có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích vấn đề.
• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu MS SQL, Oracle.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, khai thác dữ liệu.
• Khả năng chịu áp lực, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, khả năng nghiên cứu công nghệ mới.
• Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Kỹ năng làm việc nhóm.

* Điều kiện làm việc:
- Số ngày làm việc trong tuần: 05 ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 08:00 đến 12:00; Chiều từ 13:00 đến 17:00)
- Chính sách bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và con cái (nếu có).
- 20 ngày phép/năm.
- Lương cạnh tranh theo thỏa thuận. Các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.
Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh.

Địa Điểm Làm Việc

23rd Floor, East Tower | 54 Lieu Giai Street | Cong Vi Ward | Ba Dinh District| Hanoi| Vietnam

JB Financial Group (JBFG) is one of the leading retail financial groups in South Korea with five affiliates presenting across regions with total assets exceeding US$ 41 billion. Through its affiliates, JBFG provides top-quality diverse financial solutions to customers.

After the successful establishment of Phnom Penh Commercial Bank in Cambodia and achieving a remarkable growth in asset size, JBFG is fatherly expanding its footprints to Vietnam by launching JB Securities Vietnam (JBSV) Company Limited in April 2020, focusing on investment banking business.

With an aim to become one of the best financial advisors in Vietnam, we are looking for talented IB professionals specialized in project finance (real estate, development and infrastructure), bond/mezzanine/equity issuance and M&A, respectively. We plan to grow beyond Vietnam: candidates with English fluency and in-depth knowledge in finance are preferred.

Xem toàn bộ thông tin công ty
23rd Floor, East Tower | 54 Lieu Giai Street | Cong Vi Ward | Ba Dinh District| Hanoi| Vietnam
HR Dept
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)