IT Superintendent (Worked At Hue)

Login to view salary 233 views - Expires in 4 days

What We Can Offer

Salary increased every year accordingly to Company policy
Additional health insurance for employees &dependents
Company bus

Job Description

Chức năng/ Nhiệm vụ/ Mục đích/ Job Function/Purpose
• Quản lý tài nguyên CNTT của nhà máy/ Manage IT resources in the plant
• Đảm bảo các dịch vụ CNTT được cung cấp một cách hiệu quả
Ensure that IT services are delivered effectively and efficiently
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phòng ban trong nhà máy
Develop and maintain relationship with business leaders in the plant
• Thu thập, phân tích, lập tài liệu và phối hợp các yêu cầu kinh doanh, gắn kết với chiến lược tổng thể HBI./ Provide single point of contact for collection, analysis, documentation, and coordination of business requirements and alignment with HBI's overall strategy

Phạm vi quản lý/ Position Dimension
• Hỗ trợ hệ thống: New Wear như ApparelNet, Lawson, TTS, SPS & TMS, New Wear Incentive
Systems supported: New Wear (Apparel Net, Lawson, TTS), Payroll (SPS & TMS), New Wear Incentive
• Nhân viên báo cáo trực tiếp: 01: Hỗ trợ ứng dụng; 01: Hỗ trợ kỹ thuật.
Direct Reports: 3 (01: IT Business Application Support; 01: IT Technical Support)

Các trách nhiệm chính/ List Primary Responsibilities/Accountabilities
• Quản lý tài nguyên CNTT của nhà máy, bao gồm cả các ứng dụng và cơ sở hạ tầng. Đảm bảo các dịch vụ CNTT được cung cấp một cách hiệu quả.
Manage IT resources in the plant, including both Applications and Infrastructure. Ensure that IT delivers services effectively and efficiently.
• Làm việc chặt chẽ với Ban Giám Đốc để đảm bảo những yêu cầu kinh doanh được xác định và giải quyết
Work closely with management team to ensure that business needs identified and addressed
• Phối hợp với IT tập đoàn và khu vực cũng như các đối tác kinh doanh nhằm cung cấp các giải pháp kỹ thuật đáp ứng nhu cầu người dùng
Work with corporate and regional IT and business partners in order to provide technical solutions to meet user needs
• Hiểu được yêu cầu kinh doanh và hỗ trợ việc xác định phạm vi, thiết kế và thực hiện các giải pháp hỗ trợ hiệu quả
Understand high-level business requirements and support the scoping, design and implementation of business solutions
• Đề xuất các ý kiến cải tiến hệ thống hoặc quy trình
Recommend improvements to systems or processes
• Đảm bảo tất cả các thay đổi hệ thống được kiểm tra bởi người dùng cuối
Ensure that all system changes are tested by business users
• Thúc đẩy sự hiểu biết về vai trò CNTT, quy trình và các hoạt động cho người sử dụng trong các bộ phận. Hỗ trợ, tham gia vào các dự án được triển khai. Quản lý yêu cầu của người dùng.
Promote an understanding of IT roles, processes and activities to the users in the business unit. Support and participate in the formal reporting of project status. Manage customer expectations
• Đào tạo về kỹ thuật, huấn luyện kỹ năng, quản lý đội ngũ CNTT. Sẵn sàng phương án dự phòng khi cần thiết cho cả hai lĩnh vực ứng dụng và cơ sở hạ tầng mạng
Provide technical leadership, coaching, and mentoring to the IT team. Act as backup when required for both applications and infrastructure
• Chịu trách nhiệm tuân thủ những quy trình liên quan đến bảo mật, hướng dẫn kiểm soát thay đổi và Đạo luật Sarbanes-Oxley và yêu cầu kinh doanh
Responsible for adhering to applications security procedures, change control guidelines and Sarbanes-Oxley IT and business requirements
• Chịu trách nhiệm về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến CNTT. Làm việc với tất cả các nguồn lực cần thiết (trong và ngoài) và chia sẻ chuyên môn để giúp xác định các giải pháp áp dụng phù hợp./ Take responsibility for the resolution of problems reported to IT. Work with all required resources (internal and external) and share business expertise to help in identifying appropriate solution(s).
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc/ Kỹ năng / Trình độ/ Experience/Skills/Education Requirements
• Hiểu tất cả các ứng dụng liên quan đến sản xuất. Quản lý, hỗ trợ và phối hợp với các đội hỗ trợ khác trong tổ chức CNTT của Công ty
Understand all applications related to the production processes. Manage local support and co-ordinate with support teams in the rest of HBI IT organization.
• Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ quản lý các ứng dụng trong nhà máy bao gồm sản xuất, mua hàng, kế hoạch, cơ cấu sản phẩm, kế toán, nhân sự và tính lương. Phải hiểu các hệ thống và sự liên kết với nhau.
Responsible for local application administration duties on all in-plant applications including manufacturing, purchasing, planning, product structures, accounting, human resource and payroll. Must understand how systems and business link together.
• Lập các kế hoạch đào tạo ứng dụng cho người dùng/ Define application training plans
• Xem xét các tài liệu quy trình, xác định vấn đề quy trình và đề xuất giải pháp để quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của các ứng dụng phục vụ sản xuất
Review and document business processes, identify process issues and recommend solutions to management in order to improve effectiveness and efficiency of the production applications and processes.
• Tham gia vào quá trình lập kế hoạch triển khai các dự án với người dùng cuối, phân tích giải pháp cùng các thành viên trong nhóm.
Participate in the project planning process with end users, business analysts and team members
• Trách nhiệm thủ tục bảo mật ứng dụng, thay đổi các yêu cầu hướng dẫn kiểm soát Sarbanes-Oxley, IT tập đoàn và các tiêu chuẩn, chính sách kinh doanh
Adhere to and provide accountability for application security procedures, change control guidelines Sarbanes-Oxley requirements, and Global IT and Business Standards and Policies
• Duy trì cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty kinh doanh toàn cầu và các chính sách CNTT./ Maintenance of infrastructure that meet the company Global Business Standards and IT Policies.


Yêu cầu tối thiểu/ Minimum requirements:
• Giáo dục / Bằng cấp: Cử nhân (Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin)
Education/Degrees: Bachelor’s degree (preferable in informatics technology)
• Kỹ năng đặc biệt: Có kiến thức về quy trình trong lĩnh vực sản xuất
Special Skills: Knowledge of manufacturing processes and procedures
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh lưu loát
Language: English fluency
• Số năm kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương
Years of experience: 3+ years in the same positions
• Kỹ năng mong muốn khác: Có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp may hoặc dệt may
Other desired skills: Garment or textile industry

Hành vi/ Behavioral:
• Thay đổi / Lãnh đạo: Trung cấp/ Change Advocate/Leadership: Intermediate
• Đối tác Khách hàng: Trung cấp/ Client Partnership: Intermediate
• Giao tiếp: Trung cấp/ Communication for Result: Intermediate
• Đổi mới: Trung cấp/ Innovation: Intermediate
• Dịch vụ khách hàng: Trung cấp/ Customer Service Orientation: Intermediate
• Lãnh đạo nhóm: Nâng cao/ Team Leadership: Advanced

Kinh Doanh/ Business:
• Hiểu biết kiến thức kinh doanh: Trung cấp/ Business Function Knowledge: Intermediate
• Kế hoạch chiến lược kinh doanh: Trung cấp/ Strategic Business Planning: Intermediate

Kỹ thuật/ Technical:
• Tư duy hệ thống: Trung cấp/ Systems Thinking: Intermediate

Job Locations

Lots C2-6 & C2-7, Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai District, Huong Thuy Town, Thua Thien Hue
Huế, Viet Nam

Introduction about Company:
Hanes Brands is a socially responsible manufacturer and marketer of leading everyday basic apparel under some of the world's strongest apparel brands in the Americas, Europe and Asia, as well as in Australia and South Africa. Our iconic innerwear and active wear apparel brands include Hanes, Champion, Playtex, Bali, Maiden form, JMS/Just My Size, Wonderbra and Gear for Sports, DIM, Nur Die/Nur Der, Lovable, Abanderado, Shock Absorber, Zorba, Sol y Oro, Rinbros, Track N Field and Ritmo.

Based in Winston-Salem, N.C., Hanes is a member of the S&P 500 and is ranked No. 444 on the Fortune 500 list. The company has approximately 70,000 employees in more than 43 countries.

Hanesbrands Vietnam Hue, is the big manufacturing facility of Hanesbrands Corporate, located in Phubai - Thua Thien Hue province. We produce more than 90% of Men’s Underwear products of Hanesbrands and T-shirts for Asia markets. Currently our Company is the biggest company in Hue, with more than 6,400 (six thousand four hundred) employees and have 2 sewing plants and 1 cutting plant. We aims to be the leading plant in operational excellence with the lowest cost in Hanes’ global supply chain.

Working at Hanes, you will have chance to bring in new ideas, passion and dedication. And most important, you can design, rearrange your work in the way you expect to drive the performance, improvements. Here we value the teamwork, commitment, continuous improvement and respect every individual.

To know more about Hanesbrands, please visit us at : https://www.hanes.com/corporate
And please visit Hanesbrands Vietnam Hue at our Fan page: Hanesbrands Vietnam Hue Careers

Read full company information
Lots C2-6 & C2-7, Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai District, Huong Thuy Town , Thua Thien Hue Province
5,000-9,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam