Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu (Structural Design Engineer) Urgent job

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu (Structural Design Engineer)Urgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 956 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary Payment
Premium Healthcare for you & your family
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện và chịu trách nhiệm thiết kế cũng như triển khai hồ sơ thiết kế kết cấu công trình đảm bảo tất cả hồ sơ thiết kế đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế. Thiết kế được thực hiện từ thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở đến thiết kế chi tiết cho đấu thầu và thi công/ Undertake & responsible for Structural Design as well as implementation all design documents to ensure all designs are undertaken in accordance with local codes and international standards. Design to be performed from Concept design, Basic design to Detailed design for Tender and for Construction;
- Nghiên cứu, thực hiện và chịu trách nhiệm phân tích, đưa ra giải pháp thiết kế hợp lý và phù hợp, lập thuyết minh tính toán độ bền kết cấu đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn địa phương và tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp và khả thi với ngân sách dự án/ Study, undertake and responsible for analysis, providing a proper and reasonable design solution, execute calculation report for the structural strength to meet all technical requirements as required by local standards and international standards, suitable and workable with project budget;
- Cung cấp các định hướng tổng quan, hỗ trợ, hướng dẫn các Kỹ sư, họa viên thực hiện công việc; xem xét, kiểm tra tất cả các hồ sơ thiết kế thực hiện bởi Kỹ sư, Họa viên cũng như tự kiểm tra và chịu trách nhiệm với hồ sơ thiết kế, trước khi trình nộp cho Trưởng nhóm thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy định, quy chuẩn & tiêu chuẩn, yêu cầu của Chủ đầu tư, chính sách và quy định công ty, để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và/hoặc các yêu cầu thiết kế/ Provide overall direction, support, guide Engineers, Modellers to perform the works; review and check all design documents done by Engineers & Modellers, as well as selfcheck and responsible for his own design documents prior submit to Team Leader, in accordance with regulations, Norms & Standards, client demands, company policy and the rules in the company manuals, in order to meet the quality standards and/or design requirements;
- Thực hiện, và phối hợp thực hiện với Trưởng nhóm, xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu, thư viện, các bảng tính, các quy định liên quan đến công việc chuyên môn…để thiết lập hệ thống thư viện làm cơ sở hỗ trợ cho công tác thiết kế / Undertake, and cooperate with Team Leader to implement, build and develop the data systems, library, spreadsheets, related specialized regulations…in order to set-up the library system as a basis to support for design works;
- Đảm bảo tất cả các bản vẽ và các tính toán đều được xem xét và kiểm tra bởi Kiểm soát viên, Trưởng nhóm trước khi trình nộp cho Quản lý dự án/ Quản lý thiết kế / Ensure that all drawings & calculations are reviewed and checked by Checker, Team Leader prior to submit to Project Manager/ Design Manager;
- Đề xuất phương án thiết kế, lựa chọn các thiết bị & sản phẩm, vật tư và đệ trình Trưởng nhóm để xem xét và xác nhận/ Propose design solution, select equipment & products, material and submit to Team leader for review and validation;
- Liên hệ với các kiến trúc sư, kỹ sư của các lĩnh vực khác để đảm bảo phương án thiết kế hợp lý, chặt chẽ và chính xác cũng như đáp ứng tính thẫm mỹ/ Liaise with Architects, Engineers of other disciplines to ensure design solution come with reasonable, coherent and correct, as well as aesthetically pleasing design;
- Hợp tác và cộng tác với các đơn vị Thiết kế khác, các bộ môn khác, liên tục cập nhật và điều chỉnh thiết kế để đảm bảo thiết kế hợp lý của dự án/ Cooperate and collaborate with other Designers, other disciplines, keep update and make amendment in the design to ensure of the logical design for project;
- Thực hiện các tóm tắt, tài liệu, báo cáo và các tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu / Produce Structural design briefs, documents, reports and specifications as required;
- Thực hiện và đảm bảo các Kỹ sư, Họa viên thực hiện theo các quy trình thiết kế của Công ty, các tiêu chuẩn/quy tắc chuyên môn/ Follow & ensure of Engineers, Modellers to follow Company’s design procedures, professional standards/rules;
- Chịu trách nhiệm và đảm bảo mọi nhiệm vụ được giao được thực hiện trong khung giờ ấn định; đồng thời đảm bảo chất lượng cho việc kiếm tra các bản vẽ và tính toán/ Responsible and ensure of all the assigned tasks are performed within the assigned timeframe; simultaneously with ensure of quality assurance checking of drawings and calculations;
- Tham gia các cuộc họp thiết kế và/hoặc thi công theo yêu cầu/ Attend design and/or construction meetings as required;
- Thực hiện các chuyến tham sát công trường theo yêu cầu và soạn thảo báo cáo giám sát công trường/ Perform construction site visits as required and develop site observation reports;
- Kiểm tra các bản vẽ thi công và vật tư được đệ trình từ nhà thầu/ đơn vị quản lý thi công/ Review shop drawings and material submissions from contractor/construction manager;
- Liên lạc với các Tư vấn, Nhà thầu, Nhà cung cấp, v.v… theo yêu cầu/ Liaise with other Consultants, Contractors, Suppliers, etc. as required;
- Chủ trì thiết kế cho dự án có quy mô phù hợp với năng lực, kinh nghiệm thiết kế/ To take lead for projects which its scale is suitable with design capacity and experience;
- Tuân thủ theo chỉ đạo và phân công công việc từ Trưởng nhóm / Compliance under the direction & assignment from Team Leader;
- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm/ Report directly to Team leader;
- Những công việc khác được giao/ Other duties as assigned.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn/ Basic education: Kỹ sư xây dựng DD&CN/Civil Engineer
Kinh nghiệm/Experience: + 04 năm/years
Kỹ năng/Skills:
- Có kinh nghiệm thiết kế kết cấu thép và bê tông cốt thép cho các dự án nhà cao tầng và công trình công nghiệp/ Strong knowledge in structural steel and reinforced concrete design for high-rise building, industrial project…
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: Revit Structural, Auto cad, MS offices/ Revit Structural, Auto cad, MS offices, other software skills support for specialized works
- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề thiết kế/ Structural Design Certificate is a plus

Quyền lợi được nhận/ Benefits:
• Được đảm bảo các quyền lợi cơ bản theo luật lao động/ Be guaranteed basic rights under labor law
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đối tác là các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế
• BHXH, BHYT đóng theo qui định nhà nước/ Working in a professional environment, partners are large corporations in the country and internationally. Social insurance and health insurance pay according to state regulations
• Ngoài ra còn có bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/24/ There are also 24/24 health and accident insurance.
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm/ Annual heath check up
• Cứ 03 năm làm việc liên tục được công thêm 01 ngày phép/ For every 03 consecutive working years, you will receive 01 additional leave day
• Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và Kỹ năng/ Regularly trained to improve knowledge and skills
• Các chế độ đãi ngộ khác theo quy đinh hiện hành của nhà nước và quy định của công ty Nghỉ Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước/ Other remuneration policies according to the current regulations of the State and the company's regulations. Sunday Holidays and Public Holidays and New Year holidays according to the State's regulations
• Nghỉ chiều thứ bảy và 2/4 sáng thứ bảy/ Is off Saturday afternoon and 2/4 Saturday morning

Địa Điểm Làm Việc

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
District 1, Ho Chi Minh City
500-999 nhân viên
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam