Legal & Compliance Assistant Executive (Temporary 8 Months)

Legal & Compliance Assistant Executive (Temporary 8 Months)

Thương lượng 436 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Workers' Compensation Insurance (WCI), Annual health check, Company trip, Sport activities...
Training & Development Program

Mô Tả Công Việc

1. Legal/ Pháp lý:
- Disseminate new regulations to the Board of Directors & functional departments; establish, manage and update legal database of the Company;
Phổ biến các quy định pháp luật mới cho Ban Giám đốc và các phòng ban; xây dựng, quản lý và cập nhật cơ sở
dữ liệu văn bản luật của Công ty;

- Provide legal advice for all matters & agreements of the Company including but not limited to: insurance business, corporate affairs, tax, labor, etc.;
Tư vấn pháp lý mọi vấn đề và thỏa thuận của doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn về bảo hiểm, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, thuế, lao động, v.v.;

- Support HoD in preparation and reviewing any documents, materials regarding litigation procedures involving the Company.
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc chuẩn bị và rà soát các tài liệu, tư liệu liên quan đến quy trình tố tụng mà Công ty là một bên liên quan;

- Other legal advisory & support as required or assigned.
Các nhiệm vụ về tư vấn và hỗ trợ pháp lý khác theo yêu cầu hoặc được giao.

2. Compliance/ Tuân thủ:
- Support HoD to develop and periodically review, implement and monitor compliance work plans & compliance policies;
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc xây dựng và định kỳ rà soát, triển khai, và giám sát các chương trình và chính sách tuân thủ;

- Implement, validate and review AML/ KYC program;
Triển khai, xác minh và rà soát chương trình Phòng chống rửa tiền/Nhận biết khách hàng;

- Support HoD in investigation or handling of all compliance-related-matters;
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc điều tra hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến tuân thủ;

- Support HoD in preparing training materials and conducting compliance training;
Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc chuẩn bị tài liệu đào tạo và tiến hành đào tạo về tuân thủ;

- Other Compliance-related-tasks as assigned by HoD.
Các nhiệm vụ khác về Tuân thủ được phân công.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

*REQUIREMENT:
- Obtain bachelor of laws degree or higher;
- Have at least 1-year-experience; preferable in field of Finance/Insurance;
- Solid knowledge about laws on enterprises, labor, tax; experience in implementing Compliance programs;
- Fluent English skill (especially writing & reading skill).
- Self-research ability, fast learning; logical thinking;
- Effective communication, presentation and negotiation skill;
- Adept use of MS Office;

*BENEFITS:
- Salary package: Negotiable.
- Monthly fixed allowance: Lunch, Mobile, Transportation
- Cash allowances on Public Holidays & some special occasions
- Activities: 2 trips/year, sport activities
- Leaves: Annual leave (12 days), Birthday leave (1 day), Female leave (2,5 days)
- Annual health check
- Social/ Health/ Unemployment Insurance on full salary

*WORKING CONDITIONS:
Working location: Hanoi Head Office; No. 23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi
Working hour: 8:00 - 17:00 or 8:30 - 17:30, from Monday to Friday; 1 hour break for lunch time from 12:00 to 13:00.
Transportation (company car & taxi) for outside assignment

*EXPECTED START WORKING DATE: as soon as possible

*HOW TO APPLY:
Any candidate being interested in this vacancy is kindly required to send the CV with photo (mandatory) in English by clicking the button "Apply Now".

Địa Điểm Làm Việc

23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Tokio Marine Insurance Vietnam Company Limited - TMIV (previously known as Bao Viet Tokio Marine Insurance Company Limited - BVTM):
1. The first foreign-invested non-life insurer in Vietnam established since 1996.
2. Be proud to be the Company invested by two leading insurance groups in Japan and Vietnam - Tokio Marine Insurance Group and Bao Viet Holdings.
3. Be honored to accompany thousands of foreign and domestic clients in Vietnam to do business and live life to the fullest over the past 25 years with various non-life insurance solutions and services of Japan Quality.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Head Office: Sun Red River Building, 23 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Hanoi/ Green Power Building, 35 Ton Duc Thang, Dist. 1, HCMC
100-499 nhân viên
Ms. Duong
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)