Malaria Program Officer/ Senior Program Officer ( Cán Bộ/cán Bộ Cao Cấp Chương Trình Sốt Rét )

Malaria Program Officer/ Senior Program Officer ( Cán Bộ/cán Bộ Cao Cấp Chương Trình Sốt Rét )

Đăng nhập để xem mức lương 3764 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Premium health care insurance package
International working environment
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

Length of position: One year, extendable based on performance and funding
Reports to: Malaria Program Manager
The Program Officer/Senior Program Officer will help accelerate Vietnam’s drive towards malaria elimination by helping national, regional, and provincial counterparts to strengthen the malaria elimination response. This includes optimizing current strategies and developing and executing new strategies and interventions to eliminate malaria. In particular, this work will include strengthening active and passive surveillance systems, especially to apply new real-time case-based reporting and investigation tools, to collect, analyze and interpret data, and to help make intervention adjustments as needed. The work will be especially focused on supporting development of a new national Malaria Management Information system (MMS) and include developing dashboards to facilitate such data analysis and interpretation.

The Program Officer/Senior Program Officer must be a highly motivated, entrepreneurial individual with outstanding problem-solving, managerial, analytical, and communication skills. The Officer must be able to function independently and flexibly and have a strong commitment to excellence.

This position reports to the CHAI Malaria Program Manager in Vietnam.

Main Responsibilities:

Support CHAI, the National Institute of Malariology, Parasitology, and Entomology (NIMPE), the two regional Institute of Malariology, Parasitology, and Entomology (IMPE), provinces, and other MOH agencies.

Activities may include:

• Identifying key impediments to the successful execution of the malaria elimination strategy and other national guidelines and work with government partners to develop solutions to rapidly address these bottlenecks
• Surveillance system
• Applying new active reporting systems and procedures in alignment with national guidelines
• Developing operational plans and materials and to conduct trainings to build provincial, district, and commune capacity execute their malaria surveillance program

• Facilitating MMS software development (web and mobile app) in alignment with specifications document
• Explore the utilization of new tools and interventions to eliminate malaria and develop operational plans and other materials to support the implementation of these tools
• Collaborate with NIMPE and partner organizations to design and implement operational research projects to identify improved approaches that will help optimize malaria elimination interventions
• Support NIMPE’s implementation of national case management guidelines at all registered public and private health facilities to support accurate and prompt diagnoses and treatment of all suspected malaria cases
• Support all other CHAI staff working on malaria elimination efforts in Vietnam.

Mô tả công việc:
Thời hạn: 1 năm, có thể gia hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc và ngân sách
Báo cáo: Cán bộ Quản lý Chương trình sốt rét
Mô tả công việc
Cán bộ/Cán bộ cao cấp Chương trình sốt rét sẽ hỗ trợ đẩy nhanh loại trừ sốt rét tại Việt Nam qua việc giúp đỡ các đối tác tăng cường hành động loại trừ sốt rét. Nó bao gồm đánh giá các chiến lược hiện tại, xây dựng và triển khai các chiến lược và can thiệp mới nhằm loại trừ sốt rét. Công việc này sẽ chú trọng vào củng cố hệ thống giám sát chủ động và bị động, đặc biệt là áp dụng các công cụ báo cáo và điều tra mới theo ca bệnh kịp thời để thu thập, phân tích và phiên giải số liệu cũng như triển khai biện pháp can thiệp khi cần thiết. Công việc này sẽ tập trung đặc biệt vào việc hỗ trợ phát triển hệ thống Quản lý thông tin sốt rét (MMS) quốc gia, bao gồm thiết kế các bảng biểu hỗ trợ phân tích và phiên giải số liệu.

Cán bộ/Cán bộ cao cấp Chương trình sốt rét cần là người năng động và chủ động trong công việc với các kỹ năng phân tích, quản lý, xử lý tình huống và giao tiếp tốt. Cán bộ này cũng cần có khả năng làm việc độc lập, linh hoạt và hiệu quả.

Cán bộ/Cán bộ cao cấp Chương trình sốt rét báo cáo công việc với cán bộ quản lý Chương trình sốt rét tại Việt Nam.

Nhiệm vụ chính:

Hỗ trợ CHAI, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (NIMPE), hai Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng khu vực (IMPE), các tỉnh và các cơ quan khác của Bộ Y tế.

Công việc bao gồm:
• Xác định khó khăn trong quá trình thực hiện các hướng dẫn quốc gia và chiến lược loại trừ sốt rét, hợp tác với các đối tác chính phủ để đưa ra giải pháp phù hợp
• Hệ thống giám sát
• Áp dụng các quy trình và hệ thống báo cáo chủ động theo hướng dẫn quốc gia
• Lập kế hoạch hoạt động và xây dựng tài liệu tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ các tuyến tỉnh, huyện và xã trong thực hiện giám sát chương trình sốt rét
• Xây dựng phần mềm MMS (ứng dụng web và điện thoại) liên kết với tài liệu kỹ thuật
• Nghiên cứu sử dụng những công cụ và giải pháp mới nhằm loại bỏ bệnh sốt rét và triển khai các kế hoạch hoạt động cũng như xây dựng tài liệu hỗ trợ thực hiện các kế hoạch/cộng cụ này.
• Hợp tác với NIMPE và các tổ chức đối tác để xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu thực hành nhằm xác định phương hướng tiếp cận thích hợp nhất giúp tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ bệnh sốt rét.
• Hỗ trợ NIMPE triển khai các hướng dẫn quản lý ca bệnh quốc gia tại tất cả các cơ sở y tế công lập cũng như tư nhân nhằm hỗ trợ chẩn đoán nhanh chóng và chính xác cũng như điều trị kịp thời các trường hợp nghi mắc sốt rét.
• Hỗ trợ các nhân viên khác của CHAI trong nỗ lực loại trừ sốt rét tại Việt Nam.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Vietnamese citizen (due to travel permissions) who is comfortable traveling to remote locations in Vietnam
• Bachelor’s degree plus 5 years of work experience
• Background in epidemiology, biostatistics, or computer programming
• Very comfortable with information technology
• Exceptional problem solving skills and quantitative and qualitative analytical capabilities
• Strong written and oral English and Vietnamese communication skills
• Strong interpersonal skills and ability to build relationships in a challenging multicultural environment
• Proficient in Excel, PowerPoint, and Word.

Advantages
• Advanced degree in epidemiology, biostatistics, computer programming, or related field
• Experience working with geographic information systems
• Experience developing database systems and using statistical software for data analysis
• Experience working with government institutions
• Experience in working with malaria and/or other infectious diseases.

A one-page cover letter should specify the position sought and highlight why the candidate believes they are the right person for the position. A CV detailing professional experience, relevant qualifications and three reference contacts should be provided. Interested candidates should send materials in English. Indicate position sought in the subject line. Applications will be reviewed as they arrive, but must be received by 10 October 2017. Only shortlisted candidates will be invited for interview.

Yêu cầu về kĩ năng và trình độ chuyên môn
• Là công dân Việt Nam (vì lý do công tác), có thể đi công tác ở các địa phương vùng sâu vùng xa của Việt Nam
• Tốt nghiệp đại học, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc
• Có kinh nghiệm về dịch tễ học, thống kê sinh học hoặc lập trình máy tính
• Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin
• Có khả năng xử lý tình huống và kỹ năng phân tích định tính, định lượng tốt
• Có kĩ năng giao tiếp, nói và viết tiếng Anh, tiếng Việt tốt
• Có khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác/đồng nghiệp trong môi trường làm việc đa văn hóa
• Thông thạo Excel, PowerPoint và Word.

Ưu tiên
• Có bằng cấp chuyên môn về chuyên ngành dịch tễ, thống kê sinh học, lập trình máy tính hoặc các ngành liên quan
• Có kinh nghiệm làm việc về hệ thống thông tin địa lý
• Có kinh nghiệm làm việc về hệ thống dữ liệu và sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu
• Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ
• Có kinh nghiệm làm việc về sốt rét và/hoặc các bệnh truyền nhiễm khác.

Ứng viên cần nộp một (01) trang Thư xin việc bằng tiếng Anh nêu rõ vị trí ứng tuyển và lý do vì sao ứng viên là người thích hợp cho vị trí này và một (01) bản sơ yếu lí lịch xin việc (CV) bằng tiếng Anh trình bày chi tiết các kinh nghiệm chuyên môn, các kỹ năng liên quan và thông tin của ba (03) người tham khảo/giới thiệu. Địa chỉ email nhận hồ sơ ứng tuyển. Đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí ứng tuyển trên tiêu đề thư. Hồ sơ ứng tuyển sẽ được đánh giá ngay khi chúng tôi nhận được. Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 10/10/2017. Các ứng viên nằm trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ để phỏng vấn.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

The Clinton Health Access Initiative (CHAI) is a trusted advisor to governments worldwide, helping them transform the way they provide health services. In Vietnam, CHAI works with a number of departments in the Ministry of Health to help reach national HIV, TB, and malaria targets. Established in Vietnam in 2006, CHAI has emphasized a sustainable and integrative approach to health systems strengthening premised on a close partnership with government to build national capacity.

CHAI’s team in Vietnam consists of a dynamic core of 12 staff in addition to resources available at the regional and global levels. Through the National Institute of Malaria, Parasitology and Entomology, CHAI has been helping the Ministry of Health since 2015 to accelerate towards malaria elimination in Vietnam. We are now seeking Vietnamese nationals to help our government partners strengthen malaria surveillance.

Sáng kiến Tiếp cận Y tế Clinton (CHAI) là một tổ chức tin cậy của chính phủ các nước trên toàn cầu trong việc hỗ trợ tăng cường phương thức cung cấp dịch vụ y tế. Tại Việt Nam, CHAI hợp tác và hỗ trợ nhiều cơ quan trực thuộc Bộ Y tế đạt được các mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét. CHAI được thành lập tại Việt Nam vào năm 2006, là một tổ chức chú trọng triển khai các phương thức tiếp cận dịch vụ y tế một cách thống nhất và bền vững trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ, nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế quốc gia.

Văn phòng CHAI tại Việt Nam có 12 nhân sự chủ chốt và các chuyên gia, cố vấn đang làm việc trong khu vực và trên toàn cầu. Từ năm 2015 đến nay, thông qua Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, CHAI đã và đang hỗ trợ Bộ Y tế đẩy nhanh công tác loại trừ sốt rét tại Việt Nam. CHAI hiện đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng là người Việt Nam để trợ giúp cho các đối tác chính phủ tăng cường công tác giám sát sốt rét.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Suite 601-Artex Building - 172 Ngoc Khanh St, Ba Dinh District, Ha Noi
25-99 nhân viên
Ms. Giang