Market Conduct Senior Specialist (Chuyên Viên Cấp Cao Chuẩn Mực Kinh Doanh) Urgent job

Market Conduct Senior Specialist (Chuyên Viên Cấp Cao Chuẩn Mực Kinh Doanh)Urgent job

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 477 lượt xem - Hết hạn trong 20 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th salary and performance bonus
Medical check-up
20 annual leave day per year

Mô Tả Công Việc

• Conduct review, monitoring, analyzing to identify trend, unusual activity related to violation, fraud, potential market conduct risk and shortcoming in control.
Thực hiện xem xét, giám sát, phân tích để xác định xu hướng, hoạt động bất thường liên quan đến vi phạm, gian lận, rủi ro thị trường tiềm ẩn và thiếu sót trong kiểm soát.
• Develop / update indicator / system for effectively monitoring.
Phát triển / cập nhật các chỉ báo / hệ thống để thực hiện việc giám sát một cách hiệu quả.
• Develop preventive and detective control on violation, fraud and assess performance of control as and when required.
Phát triển các hệ thống kiểm soát để phòng ngừa và phát hiện các vi phạm, gian lận và đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm soát khi được yêu cầu.
• Provide suggestion to strengthen internal control and improve operating procedure for preventing violation, fraud and customer detriment.
Đưa ra các đề xuất nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình vận hành nhằm ngăn ngừa vi phạm, gian lận và các hành vi có thể gây tổn hại cho khách hàng.
• Design, develop training course and engage with relevant stakeholder in delivering the course to enhance the awareness of compliance, management of customer interests, ethical and professional conduct.
Thiết kế, phát triển các khóa đào tạo và phối hợp với các bên liên quan trong việc triển khai các khóa học này nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ, quản lý lợi ích của khách hàng, ứng xử có đạo đức và chuyên nghiệp.
• Develop and maintain disciplinary policy and other required procedure / process for sales force.
Xây dựng và cập nhật chính sách kỷ luật cùng với các thủ tục / quy trình liên quan đối với lực lượng kinh doanh
• Advise to business function in reviewing policy, procedure, Memorandum, … with matter related to Market Conduct’s scope of work.
Tư vấn cho các bên liên quan trong việc xem xét các chính sách, thủ tục, thông báo,… với các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc của Bộ phận Chuẩn mực Kinh doanh.
• Prepare necessary reports.
Soạn thảo các báo cáo cần thiết.
• Engage in the activities of the department / company.
Tham gia các hoạt động của công ty / phòng / ban.
• Other tasks to be assigned by the management.
Các công việc khác được phân công bởi cấp quản lý.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications / Bằng cấp
Mandatory / Bắt buộc
• Bachelor’s degree in Law / Economics / Finance / Banking / Business Administration
Bằng Cử nhân về Luật / Kinh tế / Tài chính / Ngân hàng / Quản trị Kinh doanh
Beneficiary / Ưu tiên
• Candidate with knowledge of insurance or finance
Ứng viên có kiến thức trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc tài chính
Experience / Kinh nghiệm
Mandatory / Bắt buộc
• 3 – 5 years experiences in compliance / legal / audit or relevant field
3 – 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế / Pháp lý / Kiểm toán hoặc liên quan
Beneficiary / Ưu tiên
• Candidate with working experience in finance or insurance industry is an advantage
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc bảo hiểm là một lợi thế
Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
• Analytical skill
Kỹ năng phân tích
• Problem solving skill
Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Sound and practical business judgment
Phán đoán kinh doanh đúng đắn và thực tế
• Presentation skills
Kỹ năng trình bày
• Reporting skill
Kỹ năng báo cáo
• Communication and negotiation skills
Kỹ năng trao đổi và đàm phán
• Proactive, hard-working & integrity
Chủ động, chăm chỉ và liêm chính
• Good computer skill (Excel, Word and Power Point)
Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Word và Power Point)
Competencies / Năng lực
• Execution Excellence: We are relentless and resilient in delivering to the highest standards of efficiency and effectiveness
Thực hiện công việc xuất sắc: Chúng ta luôn nỗ lực không ngừng nghỉ và bền bỉ trong việc cố gắng đạt kết quả với hiệu quả và hiệu suất cao nhất
• Customer Centricity: We are passionate about our customers, putting them at the core of all our key decisions
Đặt khách hàng làm trọng tâm: Chúng ta luôn ưu tiên khách hàng, đặt khách hàng ở trung tâm của tất cả các quyết định chủ chốt của chúng ta
• Strategic & Commercial Acumen: We develop and astutely implement winning strategies
Tư duy chiến lược & nhạy bén trong kinh doanh: Chúng ta phát triển và thực hiện một cách sắc sảo các chiến lược chiếm ưu thế
• Leading Innovation & Change: We constantly seek new and better ways to deliver value, and skillfully execute complex organizational changes
Dẫn đầu sáng tạo & thay đổi: Chúng ta liên tục tìm kiếm cách thức mới và tốt hơn để tạo ra các kết quả giá trị, và khéo léo thực hiện các thay đổi tổ chức phức tạp
• Working Together: We work collaboratively, always helping and communicating with each other
Hợp tác: Chúng ta làm việc cùng với nhau, luôn giúp đỡ và trao đổi rõ ràng với nhau
• Growing Talent: We care about our people, helping them to achieve their full potential
Phát triển nhân tài: Chúng ta quan tâm đến nhân tài và hỗ trợ họ đạt được tiềm năng tối đa

Địa Điểm Làm Việc

8 Hoàng Văn Thái, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Prudential Vietnam is a subsidiary of Prudential plc, a leading global financial group that provides life and health insurance and asset management. We are inspired by our purpose "For Every Life, For Every Future".

Our mission is to be the most trusted partner and protector for this generation and generations to come, by providing simple and accessible financial and health solutions.

Xem toàn bộ thông tin công ty
8 Đường Hoàng Văn Thái, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1.000-4.999 nhân viên
Human Resources
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp