Mould Maintenance Specialist

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 7 ngày
1716 lượt xem
Bình Dương, Đồng Nai

Mô tả công việc

* We think it’s important that you’re in control of your data and as part of the recruitment process; Your direct application at the LEGO Careers Website will be prioritized. Please copy and paste the following URL into your browser: https://bit.ly/43odqeu for your application.

* Nhằm tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) trong quy trình tuyển dụng tại tập đoàn LEGO, ứng viên vui lòng ứng tuyển trực tiếp tại trang Web LEGO Careers thông qua đường link: https://bit.ly/43odqeu để đảm bảo thông tin của bạn sẽ được bảo mật.* Core Responsibilities (Mô tả công việc)Global Responsibility (Trách nhiệm toàn cầu)

• Train other Global Job Trainers in order to develop and share best practice globally training through the use of standardized job training processes.

• Đào tạo các chuyên viên đào tạo toàn cầu khác nhằm phát triển và chia sẻ các phương pháp tốt nhất toàn cầu thông qua việc sử dụng quy trình đào tạo tiêu chuẩn.• Test and verify global improvements to ensure continuously improve best practice and align global standards.

• Kiểm tra và xác minh các cải tiến toàn cầu để đảm bảo cải thiện liên tục các phương pháp được tốt nhất và phù hợp các tiêu chuẩn toàn cầu.• Participate in networking activities, within the site functional area and global functional areas.

• Tham gia vào các hoạt động mạng lưới, trong khu vực chức năng của nhà máy và các khu vực chức năng trong phạm vi toàn cầu.• Participation on global workshops in order to keep alignment in training documentation and support training process in other sites.

• Tham gia vào các hội thảo toàn cầu nhằm duy trì sự phù hợp trong tài liệu đào tạo và hỗ trợ quy trình đào tạo tại các nhà máy khác.Local Responsibility (Trách nhiệm tại LEGO Manufacturing Vietnam)• Prepare and train Local Job Trainers to be able to train the workforce and train and collaborate with vendors, by using the defined training methods, material and documentation, with focus on safety and quality.

• Chuẩn bị và đào tạo các Chuyên viên Đào tạo địa phương để họ có khả năng đào tạo lực lượng lao động và phối hợp đào tạo với các nhà cung cấp, bằng cách sử dụng các phương pháp, tài liệu đã được xác định, tập trung vào an toàn và chất lượng.• Prepare training documentation for the Local Job Trainers before conduction the training

• Chuẩn bị tài liệu đào tạo cho Chuyên viên Đào tạo địa phương trước khi tiến hành công việc.• Support Local Job Trainers in how to deliver training in practice by organizing and leading Train-the-Trainer activities in order to keep the Local Job Trainers informed about the changes/updates/training to secure alignment in local training and global standards.

• Hỗ trợ Chuyên viên Đào tạo địa phương về cách tổ chức và tiến trình thực tế của các hoạt động đào tạo (Train-the-Trainer), nhằm giữ cho các Chuyên viên Đào tạo địa phương được biết về các thay đổi/cập nhật/đào tạo để đảm bảo sự phù hợp trong đào tạo địa phương và các tiêu chuẩn toàn cầu.• Take ownership of sustaining and developing own functional expertise (e.g. act as an operator of the line or Local Job Training for operators 4 days/month regarding Production needs)

• Chịu trách nhiệm duy trì và phát triển kỹ năng chuyên môn của bản thân (ví dụ: vai trò như Nhân viên vận hành trên dây chuyền hoặc Chuyên viên Đào tạo kỹ năng cho Nhân viên Vận hành 4 ngày/tháng khi có nhu cầu liên quan Sản xuất).Training Documentation (Tài liệu đào tạo)• Support in ensuring that all training material is complete and accurate; creating and revising material in cooperation with Local Job Trainers and process owners (engineering, production, etc.)

• Hỗ trợ đảm bảo tất cả các tài liệu đào tạo đầy đủ và chính xác; tạo và sửa đổi tài liệu, phối hợp với các Chuyên viên Đào tạo địa phương và nhân viên phụ trách quy trình (kỹ sư, sản xuất, v.v.).* Play your part in our team succeeding (Cơ hội phát triển)• Opportunity to develop colleagues and share best practice on a global level.

• Có cơ hội phát triển và chia sẻ các phương pháp làm việc tốt nhất trên phạm vi toàn cầu.• Many interfaces - communication across whole organization on the local and global level.

• Nhiều phương diện giao tiếp trong toàn bộ tổ chức ở địa phương và toàn cầu.• Personal development.

• Phát triển cá nhân.• Being part of growing Operation area (globally)

• Tham gia vào việc phát triển khu vực vận hành sản xuất (toàn cầu).• Support of Local Job Trainers development of functional expertise

• Hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn cho các Chuyên viên Đào tạo địa phương.

Yêu cầu công việc

Do you have what it takes? (Yêu cầu công việc)• Have basic Knowledge of Plastics, know how to operate Injection machine, knowing of Setting up/ Testing/Qualification New Injection machine is a plus.

• Có kiến thức cơ bản về nhựa, biết cách vận hành máy ép nhựa, có kinh nghiệm trong quy trình thay đổi Khuôn, có kiến thức trong việc Thiết lập/ Kiểm tra/ Đánh giá máy ép nhựa mới là một điểm cộng.• Mechanical Engineering or similar – Intermediate and above

• Trung cấp trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí hoặc tương đương.• Technical Education Certification is a plus

• Có chứng chỉ Đào tạo Kỹ thuật là một điểm cộng.• Min 3 years of experience on Operation Injection Machine, Mould Change Over skill, combined with experience of learning and training activities.

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vận hành Máy Ép Nhựa, Kỹ năng Thay Đổi Khuôn, có kinh nghiệm trong hoạt động học tập và đào tạo.• Experience as Local Job Trainer

• Có kinh nghiệm đào tạo nội bộ.• Cultural understanding

• Có sự hiểu biết về văn hóa.• Soft skills (communication, feedbacks, organization, systematic approach).

• Kỹ năng mềm (giao tiếp, phản hồi, tổ chức, tiếp cận có hệ thống).• Process thinking.

• Kỹ năng tư duy.• IT common user level.

• Kỹ năng vi tính cơ bản.• Traveling (occasionally, based on business needs).

• Đi công tác (thỉnh thoảng, theo nhu cầu công việc).• Time flexibility (sometimes support for weekend shifts needed).

• Thời gian linh động (có thể hỗ trợ làm ca cuối tuần khi có nhu cầu).• Good in English (Writing and Speaking) is required

• Yêu cầu Tiếng anh tốt (Viết và nói)What’s in it for you?

Here are some of what to expect:• Family Care Leave – We offer enhanced paid leave options for those important times.

• Insurances – All colleagues are covered by our life and disability insurance which provides protection and peace of mind.

• Wellness – We want you to be your best self, so you'll have access to the Headspace App and lots of wellbeing initiatives and programmes run by local teams where you are based.

• Colleague Discount – We know you'll love to build so from day 1 you will qualify for our generous colleague discount.

• Bonus – We do our best work to succeed together. When goals are reached and if eligible, you'll be rewarded through our bonus scheme.

• Your workplace – When you join the team you'll be assigned a primary workplace location i.e. one of our Offices, stores or factories. The hiring team will discuss the hybrid work policy and role eligibility with you during the recruitment process.Children are our role models. Their curiosity, creativity and imagination inspire everything we do. We strive to create a diverse, dynamic and inclusive culture of play at the LEGO Group, where everyone feels safe, valued and they belong.The LEGO Group is proud to be an equal opportunity employer. We are committed to equal employment opportunity and equal pay regardless of e.g. race, colour, religion, sex, national origin, sexual orientation, disability or gender identity.The LEGO Group is fully committed to Children’s Rights and Child Wellbeing across the globe. Candidates offered positions with high engagement with children are required to take part in Child Safeguarding Background Screening, as a condition of the offer.Thank you for sharing our global commitment to Children’s Rights.Just imagine building your dream career.

Then make it real.

Join the LEGO® team today.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

13th month salary and performance bonus

Chăm sóc sức khoẻ

Premium healthcare for employee and families

Nghỉ phép có lương

15 days annual leave
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

24/04/2024

Nhân viên

Kỹ Thuật > Bảo trì/Bảo Dưỡng

Sửa Chữa Khuôn, Đào Tạo Kĩ Thuật, Plastic Molding, Training Expertise, Bảo Trì Khuôn

Sản xuất

Tiếng Anh

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

LEGO Manufacturing Vietnam, No.1 Road no.3, VSIP III, Hoi Nghia, Tan Uyen, Binh Duong, Vietnam

Dong Nai, Vietnam

Từ khoá:

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết