Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Cong Ty Golden Onetex

Cong Ty Golden Onetex

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Khác

.

Cong Ty Golden Onetex

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competitive salary and bonus based on performance.
Insurance regulated by Labor Law.
Working hours: 9am-5pm (Mon to Fri).