Operator Processing (Liquid Dairy Production)

Operator Processing (Liquid Dairy Production)

Login to view salary 349 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Healthcare plan
Transportation
Canteen

Job Description

Role: you work on monitoring and controlling the production process. In addition, a number of tasks are performed in the area of maintenance, quality control and registration of process data
Tóm tắt công việc: Vận hành và giám sát quá trình sản xuất. Ngoài ra, thực hiện một số công việc được giao khác như bảo dưỡng, kiểm soát chất lượng, ghi đầy đủ thông tin dữ liệu

Duties will include and not be limited to:
Nhiệm vụ bao gồm và không giới hạn công việc như sau

• Work according to the safety regulations and quality guidelines and specifications;
Thực hiện công việc tuân thủ theo các qui định an toàn; hướng dẫn về chất lượng và các yêu cầu về kỹ thuật
• Responsible for starting up, checking and controlling all production processes using process control systems
Khởi động máy, kiểm tra và giám sát các qui trình sản xuất bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển
• Responsible for operating the automated systems and installations
Vận hành hệ thống tự động và lắp đặt
• Follow the quality guidelines regarding products and documents.
Thực hiện đúng theo hướng dẫn và tài liệu về chất lượng sản phẩm
• Responsible for adjusting and coordinating multiple process components on the basis of process parameters and / or analysis results.
Chịu trách nhiệm điều chỉnh và liên kết với nhiều thiết bị dựa trên các thông số sản xuất và / hoặc dựa trên kết quả phân tích.
• Take samples of intermediate and final products
Lấy mẫu sản phẩm giai đoan trung gian và cuối
• Carefully record the production and quality data;
Ghi nhận dữ liệu sản xuất và chất lượng cẩn thận
• Monitor the process for preventing the elimination of process and equipment malfunctions,
Theo dõi quá trình sản xuất để phòng ngừa / loại bỏ nguy cơ và thiết bị bất thường
• Maintaining a workplace at a GMP level
Duy trì môi trường làm việc đạt GMP
• Contribute to the continuous improvement process.
Tham gia quá trình cải tiến liên tục
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Qualifications:
Trình độ
• Bachelor Degree in Food Technology
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm
• Minimum 3 years’ experience in aseptic liquid food/pharmaceutical manufacturing
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành nước uống/ hoặc dược phẩm

Job Locations

VSIP II-A Industrial Park, Tan Uyen, Binh Duong province

DenEast Vietnam is a newly established 100% FDI company with roots from Sweden and Ukraine.

We are a manufacturer of a broad range of non-alcoholic beverages using state of the art technology with high level of innovation, strong capability, international standard quality system and first-class service to our customers,

Our employees will benefit from stimulating work environment that encourages a proactive approach to achieve and knowledge sharing

Read full company information
VSIP II-A Industrial Park, Tan Uyen, Binh Duong province
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.