Planning Statistics & Fuel Accounting

Thương lượng 490 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive Salary with Equivalent Ability
Lunch Benefit, Personal Health Care Insurance 24/7(PVI)
Year End Bonus & Salary Increment as per Performance

Mô Tả Công Việc

1. Responsible for fuel value accounting;
2. Participated in the preparation of fuel purchase, sale and storage plan of the power plant;
3. Supervise the actual implementation of the fuel plan;
4. Assist in balancing fuel stocks based on fuel purchases and consumption;
5. Participate in month-end and year-end fuel inventory.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Bachelor’s degree or above;
2. No more than 35 years old;
3. Major in finance, economic management, trade, etc;
4. At least 2 years working experience in similar position;
5. Strong ability of planning and execution, communication and collaboration;
6. Proficient in various office software;
7. Familiar with fuel planning and management of power plant;
8. Familiar with fuel purchase, consumption and inventory accounting process of power plant.

Địa Điểm Làm Việc

Unit 11-02, 11th Floor, HCO Building, 44B Ly Thuong Kiet Str, Hanoi

JANAKUASA VIETNAM LIMITED
No. of staff: 50
Contact: Human Resources Department of JANAKUASA VIETNAM LIMITED

Janakuasa Vietnam Limited is 100% of foreign investment capital. The registered office of the Company is located at Mu U Hamlet, Dan Thanh Commune, Duyen Hai County Town, Tra Vinh Province, Vietnam.

The Company was established to design, construct and operate a coal burning thermal power plant. The Facility shall form part of the Company’s BOT Power Project (“Power Project”) in accordance with the Build-Operate-Transfer (“BOT”).

The Facility means an electricity generating plant constructed at Duyen Hai Power Complex, Tra Vinh Province, Vietnam comprised of two Units, each Unit of 617.3 , with total designed capacity of 1,234.6 MW, and all necessary plants and equipment relating thereto, which shall be constructed by the Company and used for the purpose of producing electricity and providing Dependable Capacity and Net Energy Output to be sold by the Company to the Electricity Corporation of Vietnam (“EVN”) in accordance with the terms of the Power Purchase Agreement.

The Company was granted a term of 25 years from the commercial operation date (“COD”) of the whole power plant. The COD of the whole power plant is 57 months since the date of the Financial Close. The date of financial contribution is 12 months since the signing date of BOT contract on 29 December 2015.
-----
CÔNG TY TNHH JANAKUASA VIỆT NAM
Số lượng nhân viên: 50
Liên hệ: Phòng Nhân sự-CÔNG TY TNHH JANAKUASA VIỆT NAM

Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Văn phòng đăng ký của Công ty đặt tại Ấp Mu U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Công ty được thành lập để thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện đốt than. Cơ sở sẽ là một phần của Dự án Điện BOT của Công ty (“Dự án Điện”) theo Quy trình Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao (“BOT”).

Cơ sở có nghĩa là một nhà máy phát điện được xây dựng tại Tổ hợp điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy 617.3, với tổng công suất thiết kế là 1.234,6 MW, và tất cả các nhà máy và thiết bị cần thiết liên quan, sẽ do Công ty xây dựng và sử dụng cho mục đích sản xuất điện và cung cấp Công suất đáng tin cậy và Sản lượng năng lượng đầu ra được Công ty bán cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam (“EVN”) theo các điều khoản của Thỏa thuận mua điện.

Công ty đã được cấp thời hạn 25 năm kể từ ngày vận hành thương mại (“COD”) của toàn bộ nhà máy điện. COD của toàn bộ nhà máy điện là 57 tháng kể từ ngày Đóng tài chính. Ngày đóng góp tài chính là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng BOT vào ngày 29 tháng 12 năm 2015.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Ấp Mù U, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)