Planning Supervisor

Login to view salary 446 views - Expires in 17 hours

What We Can Offer

Có chế độ Bảo hiểm Healthcare
14 ngày phép/ năm
Có tuyến xe đưa rước

Job Description

(Tiếng Việt bên dưới)
- Demand management
- Review master production planning, rough cut capacity
- Review BOM, Routing, MRP, Outstanding PO
- Review detail scheduling and production report.
- KPI report weekly, monthly
- Follow up new project, new product development
- Other duties assign by Line Manager.

- Quản lý Nhu cầu
- Rà soát Kế hoạch Sản xuất Tổng thể, hoạch định Công suất thô
- Xem xét BOM, Định tuyến, MRP, PO nổi bật
- Xem xét lập kế hoạch chi tiết và báo cáo sản xuất.
- Báo cáo KPI hàng tuần, hàng tháng
- Theo dõi dự án mới, phát triển sản phẩm mới
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi Quản lý trực tiếp.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

(Tiếng Việt bên dưới)
In the process of product development and expand business field, we need to recruit candidates to work at the Factory in Long An. We would like to collaborate with candidates whom have experience of paper packaging field as advantage; and get more knowledge of others related fields such as plastic, fabric... be preferred.
- Degree: University
- Experience: at least 03-05 years of experience in production planning
- Skills: Proficient in MS Office, especially Excel, like VBA but not required
- Able to work under pressure; high flexibility.
- English communication

Trong quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi cần tuyển ứng viên làm việc tại Nhà máy tại Long An. Chúng tôi mong muốn được cộng tác với những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì giấy là lợi thế; và có thêm kiến thức về các lĩnh vực liên quan khác như nhựa, vải ... được ưu tiên.
- Bằng cấp: Đại học
- Kinh nghiệm: ít nhất 03-05 năm kinh nghiệm về lập kế hoạch sản xuất
- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel, như VBA nhưng không bắt buộc
- Có khả năng làm việc dưới áp lực; tính linh hoạt cao.
- Tiếng Anh giao tiếp

Job Locations

Factory A3-A4, Road No.: 4, Hai Son IP, Duc Hoa Dist., Long An | Vietnam

We are German company with workshops in Long An and offices are in
COLOGNE | HONG KONG | MILAN | NEW YORK | PARIS | SAIGON | SHENZHEN
We produce luxury paper boxes and paper bags by automatic machines to export to Europe - US.
We welcome you to join with our dynamic and friendly environment.

Read full company information
Factory A3-A4, Road No.: 4, Hai Son Industrial Park Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District Long An Province | Vietnam
100-499 staffs
HR
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.