Production Planning Staff(生产计划岗)Urgent job

$700 - $900 293 lượt xem - Hết hạn trong 18 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Annual Healthcare
Lunch, Dinner

Mô Tả Công Việc

1. Balanced production schedule. Ensure shipments while rationally arranging resources to reduce costs and improve production efficiency;
2. Exception handling. Follow up and solve abnormal problems that affect the plan: material supply, quality abnormalities, equipment and other emergencies, and accurately and timely discover and solve problems during the plan implementation process;
3. Ensure delivery. Follow up order review and delivery confirmation; follow up production progress and material supply status to ensure order delivery on time;
1.均衡排产。确保出货同时合理安排资源,降低成本,提升生产效率;
2.异常处理。跟进解决影响计划异常问题:物料供应、品质异常、设备等突发状况,在计划实施过程中准确、及时发现并解决问题;
3.确保交付。跟进订单评审及交期确认;跟进生产进度及物料供应状况,确保订单按时交付;
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Bachelor degree or above
2. More than 1 year working experience in material control or supply chain;
3. Familiar with SAP system
4. Fluent in Chinese, HSK level 4 and above

1、本科及以上学历
2、1年以上物料控制或采购相关工作经验;
3、熟悉SAP系统
4、中文流利,HSK 4级及以上

Địa Điểm Làm Việc

ĐƯỜNG SỐ 3, KCN NHƠN TRẠCH II- NHƠN PHÚ, XÃ PHÚ HỘI, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

BOE Technology Group Co., Ltd.,(www.boe.com) founded in April 1993 in China, is an IoT company providing intelligent interface products and professional services for information and human health. BOE is three core businesses are Interface Devices, Smart IoT Systems and Smart Medicine & Engineering Integration.
BOE's marketing service system is spread all over the world, and it is an important supplier for many well-known brands, such as Huawei, Samsung, LG, Amazon, Dell, HP, and Lenovo. According to market research institute IHS data, BOE's total shipments of LCD monitors ranked first in the world in 2019.
BOE Vision Technology (Vietnam) Co., Ltd. was established in November 2019 and is located in Renze Industrial Park, Dong Nai Province. The main business is research and development, production of various TVs, monitors and other electronic display products. The annual output of product is about 3 million units.

Xem toàn bộ thông tin công ty
KCN Nhơn Trạch 2, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
500-999 nhân viên
Mr.Wang
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)