Purchasing Manager

$1500 - $3000 1179 lượt xem - Hết hạn trong 15 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary + Sales Incentive

Mô Tả Công Việc

1. Supplier selection, evaluation, and creation:
- Own and execute strategic sourcing and vendor in local and overseas who can supply the wooden furniture materials to meet the requirement of new product development or cost improvement strategy.
- Supplier assessment and qualification following company guidelines and procedures.
- Contract development, negotiation, and management.
- Collecting and qualifying the vendor documents, certificates before vendor code set up.

2. Market price research and analysis
- Searching and analyzing markets both local and overseas for reliable suppliers and best prices
- Ensure you are knowledgeable about the supply market and supplier capabilities, technically and geographically.
- Research the market prices of fresh materials, goods with fluctuated prices.
- Recommend solutions to the goods whose prices are regularly changed in the market.
- Conduct the cost saving target.
- Analysis the annually volume to find the opportunity for cost down based on the level quantity of purchase.

3. Supplier performance management and improvement
- Develop mechanisms and metrics to track supplier performance related to delivery, quality, and cost.
- Create supplier scorecards to measure and track supplier performance.
- Monitoring the OTD and improving to reach KPI.
- Record, solve and improve the non-conformance issues from vendors
- Build and maintain partnerships with vendors, and internal and external organizations.

4. Data management
- Maintain and have a plan to periodically check the expiry date of contract and Halal certificate of vendor.
- Fulfill, maintain and cleansing items master data, vendor master data...following company guidelines.
- Collecting the product ingredient, specification and introduce to the regional team once the new items created
- Research and record products that can only be purchased seasonally to plan to order accordingly.

5. Buying activities
- Release PO from PR and send to vendor thru software/ ERP system.
- Following the PO/ Shipment status from end to end to make sure the goods arrive on time.
- Work closely with RM planning to inform if any change/ delay the delivery schedule
- Solving issues once receive any non-conforming goods by return or replace and recording the issues to assessment vendor performance in next period.
- Daily inform to the warehouse list of items will be received in the next day.
- Regularly remind/ instruct vendors to provide the items with agreed specification in the agreement.
- Searching and make plan to buy the sample to support for R&D team research.

6. Review demand and forecast
- Monthly review the demand and forecast with RM planner to ensure the consistent and adequate supply of materials necessary for production.
………………………….

1. Lựa chọn, đánh giá và tìm nhà cung cấp:
- Chủ động và thực hiện chiến lược tìm nguồn cung ứng và nhà cung cấp trong và ngoài nước, những người có thể cung cấp vật liệu nội thất bằng gỗ để đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới hoặc chiến lược cải thiện chi phí.
- Đánh giá và trình độ nhà cung cấp theo hướng dẫn và quy trình của công ty.
- Phát triển hợp đồng, đàm phán và quản lý.
- Thu thập và đánh giá các tài liệu, chứng chỉ của nhà cung cấp trước khi thiết lập mã nhà cung cấp.

2. Nghiên cứu và phân tích giá thị trường
- Tìm kiếm và phân tích thị trường cả trong và ngoài nước để tìm nhà cung cấp đáng tin cậy và giá tốt nhất
- Đảm bảo bạn am hiểu về thị trường cung cấp và khả năng của nhà cung cấp, về mặt kỹ thuật và địa lý.
- Nghiên cứu giá cả thị trường nguyên vật liệu tươi sống, những mặt hàng có giá cả biến động.
- Đề xuất giải pháp đối với những mặt hàng thường xuyên thay đổi giá trên thị trường.
- Thực hiện mục tiêu tiết kiệm chi phí.
- Phân tích sản lượng hàng năm để tìm cơ hội hạ giá thành dựa trên mức độ mua hàng.

3. Quản lý và cải thiện hiệu suất của nhà cung cấp
- Phát triển các cơ chế và số liệu để theo dõi hoạt động của nhà cung cấp liên quan đến giao hàng, chất lượng và chi phí.
- Tạo phiếu ghi điểm nhà cung cấp để đo lường và theo dõi hiệu suất của nhà cung cấp.
- Theo dõi OTD và cải tiến để đạt KPI.
- Ghi nhận, giải quyết và cải thiện các vấn đề không phù hợp từ nhà cung cấp
- Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các nhà cung cấp, các tổ chức bên trong và bên ngoài.

4. Quản lý dữ liệu
- Duy trì và có kế hoạch kiểm tra định kỳ hạn sử dụng của hợp đồng và chứng chỉ Halal của nhà cung cấp.
- Hoàn thành, duy trì và làm sạch dữ liệu chính của mặt hàng, dữ liệu chính của nhà cung cấp...theo hướng dẫn của công ty.
- Thu thập thành phần sản phẩm, thông số kỹ thuật và giới thiệu với nhóm khu vực sau khi các mặt hàng mới được tạo
- Nghiên cứu, ghi nhận những sản phẩm chỉ mua được theo mùa để có kế hoạch đặt hàng cho phù hợp.

5. Hoạt động mua hàng
- Phát hành PO từ PR và gửi cho nhà cung cấp thông qua phần mềm / hệ thống ERP.
- Theo dõi tình trạng PO/ Lô hàng từ đầu đến cuối để đảm bảo hàng hóa đến đúng hẹn.
- Phối hợp chặt chẽ với kế hoạch RM để thông báo nếu có bất kỳ thay đổi / trì hoãn lịch trình giao hàng
- Giải quyết các vấn đề khi nhận được bất kỳ hàng hóa không phù hợp nào bằng cách trả lại hoặc thay thế và ghi lại các vấn đề để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp trong giai đoạn tiếp theo.
- Hàng ngày thông báo cho thủ kho danh sách mặt hàng sẽ nhận trong ngày hôm sau.
- Thường xuyên nhắc nhở/ hướng dẫn nhà cung cấp cung cấp các mặt hàng đúng quy cách đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Tìm kiếm và lên kế hoạch mua mẫu để hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu R&D.

6. Rà soát nhu cầu và dự báo
- Hàng tháng xem xét nhu cầu và dự báo với người lập kế hoạch RM để đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất một cách nhất quán và đầy đủ.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Graduated from University
- Good in English
- Good computer skills in Excell;
- Interpersonal & Negotiating skills;
- Communication skills;
- Client orientation;
- High sense of responsibility;
- Good analytical and organizational skills;
- Hard and smart working;
- 5 years working for manufacturing company;
- Honest;

WHAT WE OFFER:
‒ Competitive salary
‒ Friendly international working environment
‒ Attractive career development perspective

HOW YOU APPLY
‒ Please email your updated CV in English with the details of your current and expected salaries, your earliest date of work start and a recent photograph to Mr. Tan - HR Manager
‒ Only applications with the full information provided shall be considered and only selected candidates be informed.

Địa Điểm Làm Việc

Le Cong Kieu IP, Phu Tan, TDM City, Binh Duong

Transformer Robotics PTE (TR) is a Canadian venture company located in Binh Duong, Vietnam. We are manufacturing wooden furniture for exporting to Canada and the USA.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 297-298, Tờ bản đồ số 26, Đường 2B, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
100-499 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)