Purchasing Supervisor/ Giám Sát Thu Mua

Purchasing Supervisor/ Giám Sát Thu Mua

Login to view salary 520 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

Lương tháng 13
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Công ty có xe đưa đón

Job Description

- Manage, supervise the operation of Purchasing Dept.
Quản lí, giám sát hoạt động của phòng mua hàng.
- Responsible for quantity, quality and price of input goods – raw material.
Chịu trách nhiệm số lượng, chất lượng và giá cả hàng hoá - nguyên vật liệu mua vào.
- Ensure time delivery to the warehouse.
Bảo đảm thời gian giao hàng đến kho.
- Ensure to gather sufficient documents and signature and transfer to Receiving Dept.
Bảo đảm tập hợp đầy đủ chứng từ và chữ ký chuyển sang bộ phận nhận hàng
- Buy goods – raw material with the best price.
Mua hàng hóa – Nguyên vật liệu với giá cả tốt nhất.
- Promote suppliers and organizations and negotiate with supplier to achieve the highest effective.
Đề xuất các nhà cung cấp và tổ chức thương lượng với nhà cung cấp đạt hiệu quả cao nhất.
- Seek multiple suppliers for the same item to always have competitive prices. Always check the daily market price to get the best goods price.
Tìm kiếm nhiều nhà cung cấp cho cùng 1 mặt hàng để luôn có giá cạnh tranh. Luôn kiểm tra giá thị trường hàng ngày để có giá hàng hóa – Nguyên vật liệu tốt nhất.
- Receive purchasing request from departments. Implement to fill the price in PR (survey for the items that are not have suppliers, and the items that have suppliers will apply the market price)
Nhận yêu cầu mua hàng (PR) từ các bộ phận. Thực hiện việc điền giá vào PR (Khảo sát giá đối với những mặt hàng chưa có nhà cung cấp, đối với những mặt hàng đã có nhà cung cấp thì áp giá theo giá thị trường).
- After Purchasing Requests are approved, then form Purchasing Order – PO is checked by Cost Controller and signed confirmation – approved by Superiors.
Sau khi các PR đã được duyệt thì tạo Phiếu đặt hàng (PO) – PO được Kế toán giá thành (Cost controller) kiểm tra và ký xác nhận – Trình Cấp trên ký duyệt.
- Purchasing officer will send mail/fax or call for suppliers to order and agree date and time delivery.
NV mua hàng sẽ gửi mail/ Fax hoặc gọi cho các nhà cung cấp để đặt hàng, và ấn định ngày giờ giao hàng.
- Goods – raw materials are delivered to warehouse must ensure time, quantity, quality… as PR. Receiving department will check and input standard goods.
Hàng hóa – Nguyên vật liệu khi giao vào kho phải đảm bảo giờ giấc, số lượng, chất lượng... như trên PR. BP nhận hàng sẽ kiểm tra và nhập kho những hàng hóa đạt tiêu chuẩn.
- In case of advances to go outside to purchase, must ensure goods price, materials, quantity, quality as PR required. Going outside to purchase must be limited and calculated reasonable cost with the amount needed.
Trong trường hợp phải tạm ứng tiền để ra ngoài mua hàng, phải đảm bảo giá cả hàng hóa – Nguyên vật liệu, số lượng, chất lượng theo đúng yêu cầu trên PR. Và việc ra ngoài mua hàng phải hạn chế và tính toán chi phí mua hàng hợp lý so với lượng hàng cần mua.
- Understand clearly about qualifications, characteristics of goods – materials.
Tìm hiểu thật tốt về quy cách, tính chất của hàng hóa – Nguyên vật liệu
- Prepare 1 different item but has the same qualification and characteristic to instead when needed.
Chuẩn bị 1 loại hàng khác nhưng cùng quy cách và tính chất để thay thế sử dụng khi cấp bách.
- Document implementation:
Chứng từ thực hiện:
- PR/PO: Print and save 1 copy file by date from low to high.
PR/PO: In và lưu lại 1 bản copy theo ngày từ thấp tới cao.
- Report implementation:
Báo Cáo thực hiện:
- Report about any changes in goods price and suppliers with Chief Accountant.
Báo cáo về sự thay đổi giá cả hàng hóa và thay đổi nhà cung cấp với kế toán trưởng.
- Save copy supplier’ s contracts. Report contract extension or any changes in terms with Chief Accountant.
Lưu file bản copy hợp đồng của nhà cung cấp. Báo cáo tình hình gia hạn hợp đồng hoặc những thay đổi điều khoản với kế toán trưởng.
- Perform other duties which are assigned by the Hotel Management from time to time.
Thực hiện các công việc khác do Ban Quản Lý Khách Sạn phân công.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Good management
Kĩ năng quản lí tốt
- Careful
Cẩn thận
- Good computing
Tin học văn phòng tốt
- Good communication and negotiation
Kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Active, energetic
Nhanh nhẹn, năng động
- Be well-informed in goods, tools for hotel service.
Am hiểu về hàng hóa, công cụ dụng cụ dung cho khách sạn.

EDUCATION / CERTIFICATES / EXPERIENCE:
- At least 5 – year experience working at relevant management position.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lí tương tự.
- Bachelor ‘s degree
Tốt nghiệp đại học
Read full Job Requirements

Job Locations

Hoa Binh, Vietnam
Hà Nam, Vietnam
Khu vực Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

NO ONE WELCOMES THE WORLD LIKE WYNDHAM. BE PART OF OUR TEAM

Wyndham Hotels & Resorts is the champion of the everyday traveller. Through the largest and widest collection of hotel experiences in the world, we work to make hotel travel possible for all. Wherever and however people travel, Wyndham will be there to welcome them.

Nestled in the peaceful Van Son Lake district and integrated into the Sky Lake Golf Club owned by DK ENC Vietnam Co. JSC, Wyndham Sky Lake Resort & Villas provides a modern resort with a luxury stay in paradise. Wyndham Sky Lake Resort & Villas along with Sky Lake Golf Club is set to become one of Asia’s premier lifestyle destinations.

Wyndham Hotels & Resorts is committed to attracting, motivating, and retaining talented team members who align with our company’s core values. We are proud to reward our team members with comprehensive benefit programs and resources.

Wyndham is now seeking candidates to join PRE-OPENING TEAM for Wyndham Sky Lake Resort & Villas which defines itself as a new icon of Van Son opening soon early 2020.

Read full company information
Khu vực Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
100-499 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam