Quality Manager

$1500 - $3000 935 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary + Sales Incentive

Mô Tả Công Việc

1. Quality strategy planning & management
‒ Regulate process improvements/ work instructions/ process instructions
‒ Responsible for the maintenance and improvement of the Quality Management System (QMS) to ensure the compliance with quality requirements as well as International Standards and other applicable quality and regulatory standards.
‒ Ensure that the performance of the QMS is reviewed at planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness. This review means assessing opportunities for improvement and the need for changes to the QMS.
‒ Ensure that Quality Objectives are set by top management for measuring the performance of the QMS and that these are regularly reviewed.
‒ Develops strategic plans to reach company objectives.
‒ Establishing a company's quality procedures, standards and specifications
‒ Prepare the yearly QM budget, QM investments and personnel requirements and prepare to adjust accordingly

2. Production quality
‒ Has overall responsibility for product quality. Actively promotes quality achievement and performance improvement throughout the plant by training and assisting plant personnel in problem solving techniques and developing corrective action plans.
‒ Lead the QA/QC team in Vietnam and proactively influence the overall organization to maintain the quality focus
‒ Manages, coaches, and provides guidance to global quality department personnel to ensure the most efficient use of organizational talent.
‒ Making sure that manufacturing or production processes meet international and national standards
‒ Looking at ways to reduce waste and increase efficiency
‒ Ensure that manufacturing production run smoothly and generate a consistently suitable output
‒ Examine an production process to find ways to improve efficiency and make products better in general.
‒ Establish a training plan for quality systems & methods and ensure training is conducted with relevant personnel
‒ Drive quality cost savings within Company's operations

3. Quality programs & tools
‒ Develops and monitors quality metrics and implements corrective action when those metrics do not conform to goals.
‒ Uses LEAN/Six sigma principles, rules, systems and tools to support improvement activities and workshops through coaching, training and facilitation, with a highly customer centric focus.
‒ Monitoring performance by gathering relevant data and producing statistical reports
‒ Champion a continuous improvement culture.
‒ Utilize KPIs and statistics to drive focus and improvement on total quality performance
‒ Plan, organize and conduct shop floor employee training on quality topics
‒ Work closely with the production team, development team to ensure quality focus
‒ Conduct root cause analysis in cooperation with the production e.g. 5-Why questions. Implement countermeasures and ensure FMEA update

4. Customer complaint management
‒ Overall responsibility for Customer complaint process; corrective/preventive action programs.
‒ Provide clear leadership to sustain an environment focused on Quality and the Customer.
‒ Promote awareness of Customer requirements throughout the organization.
‒ Prepares and delivers presentations to global customers, suppliers and manufacturing sites.

5. Product development Quality
‒ Effectively interact with Production and Development teams to maintain product supply and help introduce new products

6. Supplier Quality
‒ To work with purchasing dept. to establish quality requirements from external suppliers

7. Quality Auditing
‒ Overall responsibility for internal, external and customer audits.
‒ Making CAP for findings and improvements
‒ Analyse weaknesses of Q-system, improve Q-system according to the found weaknesses
………………

1. Hoạch định & quản lý chiến lược chất lượng
– Quy định cải tiến quy trình/ hướng dẫn công việc/ hướng dẫn quy trình
- Chịu trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chất lượng cũng như Tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn chất lượng và quy định hiện hành khác.
- Đảm bảo rằng hiệu suất của QMS được xem xét theo các khoảng thời gian đã lên kế hoạch để đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của nó. Đánh giá này có nghĩa là đánh giá các cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi đối với QMS.
- Đảm bảo rằng các Mục tiêu chất lượng được ban lãnh đạo cao nhất thiết lập để đo lường hiệu suất của QMS và những mục tiêu này được xem xét thường xuyên.
- Phát triển các kế hoạch chiến lược để đạt được các mục tiêu của công ty.
- Thiết lập quy trình, tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật chất lượng của công ty
- Chuẩn bị ngân sách QM hàng năm, đầu tư QM và yêu cầu nhân sự và chuẩn bị điều chỉnh cho phù hợp

2. Chất lượng sản xuất
- Chịu trách nhiệm chung về chất lượng sản phẩm. Tích cực thúc đẩy thành tích chất lượng và cải thiện hiệu suất trong toàn nhà máy bằng cách đào tạo và hỗ trợ nhân viên nhà máy về kỹ thuật giải quyết vấn đề và phát triển các kế hoạch hành động khắc phục.
– Dẫn dắt nhóm QA/QC tại Việt Nam và chủ động tác động đến toàn bộ tổ chức để duy trì trọng tâm chất lượng
- Quản lý, huấn luyện và cung cấp hướng dẫn cho nhân viên bộ phận chất lượng toàn cầu để đảm bảo sử dụng tài năng của tổ chức một cách hiệu quả nhất.
– Đảm bảo rằng quy trình sản xuất hoặc sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia
– Tìm cách giảm lãng phí và tăng hiệu quả
– Đảm bảo rằng quá trình sản xuất sản xuất diễn ra suôn sẻ và tạo ra sản lượng phù hợp nhất quán
‒ Kiểm tra quy trình sản xuất để tìm cách cải thiện hiệu quả và làm cho sản phẩm nói chung tốt hơn.
- Thiết lập kế hoạch đào tạo về hệ thống & phương pháp chất lượng và đảm bảo việc đào tạo được tiến hành với các nhân viên có liên quan
– Thúc đẩy tiết kiệm chi phí chất lượng trong hoạt động của Công ty
3. Chương trình & công cụ chất lượng
- Phát triển và giám sát các chỉ số chất lượng và thực hiện hành động khắc phục khi các chỉ số đó không phù hợp với mục tiêu.
- Sử dụng các nguyên tắc, quy tắc, hệ thống và công cụ của LEAN/Six sigma để hỗ trợ các hoạt động cải tiến và hội thảo thông qua huấn luyện, đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi, với trọng tâm là lấy khách hàng làm trung tâm.
- Theo dõi hiệu suất bằng cách thu thập dữ liệu liên quan và tạo báo cáo thống kê
- Bảo vệ một nền văn hóa cải tiến liên tục.
– Sử dụng KPI và số liệu thống kê để thúc đẩy sự tập trung và cải tiến về hiệu suất chất lượng tổng thể
- Lập kế hoạch, tổ chức và tiến hành đào tạo nhân viên khu vực cửa hàng về các chủ đề chất lượng
– Phối hợp chặt chẽ với đội sản xuất, đội phát triển để đảm bảo chất lượng tập trung
- Tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ với sự hợp tác của bộ phận sản xuất, ví dụ: 5-Câu hỏi tại sao. Thực hiện các biện pháp đối phó và đảm bảo cập nhật FMEA

4. Quản lý khiếu nại khách hàng
- Chịu trách nhiệm chung về quy trình khiếu nại của Khách hàng; chương trình hành động khắc phục/phòng ngừa.
– Cung cấp sự lãnh đạo rõ ràng để duy trì một môi trường tập trung vào Chất lượng và Khách hàng.
– Thúc đẩy nhận thức về các yêu cầu của Khách hàng trong toàn tổ chức.
- Chuẩn bị và trình bày các bài thuyết trình cho khách hàng, nhà cung cấp và địa điểm sản xuất trên toàn cầu.

5. Chất lượng phát triển sản phẩm
- Tương tác hiệu quả với các nhóm Sản xuất và Phát triển để duy trì nguồn cung sản phẩm và giúp giới thiệu sản phẩm mới

6. Chất lượng nhà cung cấp
- Làm việc với phòng mua hàng. để thiết lập các yêu cầu chất lượng từ các nhà cung cấp bên ngoài

7. Kiểm định chất lượng
- Chịu trách nhiệm chung về đánh giá nội bộ, bên ngoài và khách hàng.
– Lập CAP cho những phát hiện và cải tiến
– Phân tích điểm yếu của Q-system, cải tiến Q-system theo điểm yếu đã tìm ra
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

‒ University degree and above in technical background, industrial engineering, manufacturing, wooden and furniture science technology
‒ 07 years experience in QM and Production
‒ 3 years managerial experience working with wooden furniture manufacturing in Vietnam
‒ Experience in QS-technology, quality assurance system, leadership, handling of customer complaints
‒ Experience in measuring instruments, SPC, SWOT- Analysis
‒ Strong experience in FMEA, Q-Systems implementation / maintenance ISO standards
‒ Demonstrated working knowledge of LEAN/Six Sigma principles, rules, systems and tools with experience supporting improvement activities.
‒ Has had responsibility for quality activities including to but not limited to calibration, non-conforming material, inspection, auditing, supplier qualification, management review.

Skills - You will need:
‒ Good communication, pursuance and interpersonal skills
‒ Problem-solving ability
‒ Organization and planning skills
‒ Skills in numerical and statistical analysis
‒ The ability to work as part of a team, an understanding and appreciation of other people's work disciplines.
‒ Good at using computer and fluency in English.

WHAT WE OFFER:
‒ Competitive salary
‒ Friendly international working environment
‒ Attractive career development perspective

HOW YOU APPLY
‒ Please email your updated CV in English with the details of your current and expected salaries, your earliest date of work start and a recent photograph to Mr. Tan - HR Manager
‒ Only applications with the full information provided shall be considered and only selected candidates be informed.

Địa Điểm Làm Việc

Le Cong Kieu IP, Phu Tan, TDM City, Binh Duong

Transformer Robotics PTE (TR) is a Canadian venture company located in Binh Duong, Vietnam. We are manufacturing wooden furniture for exporting to Canada and the USA.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 297-298, Tờ bản đồ số 26, Đường 2B, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
100-499 nhân viên
HR Dept.
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)