Quality Production Supervisor/ Giám Sát Chất Lượng Sản Xuất

Quality Production Supervisor/ Giám Sát Chất Lượng Sản Xuất

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 1530 lượt xem - Hết hạn trong 19 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Attractive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

1. FUNCTION / CHỨC VỤ
Quality Production Supervisor/ Giám sát chất lượng sản xuất
2. ROLE / ASSIGNMENT/ (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
 Maintain the quality assurance process to ensure the stability of product specification before sending it to customer/ Duy trì quy trình chất lượng để đảm bảo sự ổn định của đặc điểm kỹ thuật sản phẩm trước khi gửi cho khách hàng.
 Lead quality controller to reach the quality object of company./ Kiểm soát chất lượng để đạt mục tiêu chất lượng của công ty.
 Set up action plan to follow up corrective/preventive action till it closes for all issue finding with all level of production department for avoiding this issue happens./ Thiết lập kế hoạch hành động để theo dõi việc khắc phục/ phòng ngừa cho đến khi giải quyết xong các vấn đề xảy ra trong việc sản xuất và tránh các vấn đề khác xảy ra.
3. RESPONSIBILITY AND TASK/ TRÁCH NHIỆM VÀ PHẬN SỰ
 Evaluate, digest and understand of test result and product specification to cancel any risk of customer claim./ Đánh giá, phân loại và hiểu kết quả kiểm tra và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm để giảm mọi rủi ro về khiếu nại của khách hàng.
 Use quality tool and statistical methods for continuous improvement program./ Sử dụng công cụ chất lượng và phương pháp thống kê cho việc cải tiến liên tục.
 Work and communicate closely with related production departments in order to maintain company’s working process/procedure in proper direction way. / Làm việc và liên lạc chặt chẽ với các bộ phận sản xuất liên quan để duy trì quá trình / quy trình làm việc của công ty theo đúng hướng.

4. MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES/QUẢN LÝ NHÂN SỰ
(Appoint the role and responsibility of the person in the management of human resources / Bổ nhiệm một người với vai trò và trách nhiệm trong vị trí quản lý nhân sự)
4.1 Reporting to / Báo cáo cho
• Quality Manager/ Quản lý chất lượng

4.2 Quantity and type of position to manage / Số lượng và loại hình vị trí quản lý
(Describe the number of the subordinates as well as their job / Ghi ra số người dưới quyền và công việc của họ)
Number of the subordinates: / số người cấp dưới: N/A/ Không
Type of jobs: / Loại nghề nghiệp: 0 Worker / Công nhân
1 Technicians / Kỹ thuật viên
0 Engineers / Kỹ sư
0 Specialist / Chuyên viên
0 Managers / Quản lý
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

2. ROLE / ASSIGNMENT/ (VAI TRÒ / NHIỆM VỤ)
 Maintain the quality assurance process to ensure the stability of product specification before sending it to customer/ Duy trì quy trình chất lượng để đảm bảo sự ổn định của đặc điểm kỹ thuật sản phẩm trước khi gửi cho khách hàng.
 Lead quality controller to reach the quality object of company./ Kiểm soát chất lượng để đạt mục tiêu chất lượng của công ty.
 Set up action plan to follow up corrective/preventive action till it closes for all issue finding with all level of production department for avoiding this issue happens./ Thiết lập kế hoạch hành động để theo dõi việc khắc phục/ phòng ngừa cho đến khi giải quyết xong các vấn đề xảy ra trong việc sản xuất và tránh các vấn đề khác xảy ra.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Địa Điểm Làm Việc

Lot E1, K1 street, Cat Lai IZ, District 2, Ho Chi Minh City

Siamp Asean Ltd. is a specialized in the manufacturing and distribution of all toilet equipment except ceramic. Siamp Asean Ltd. is 100% foreigner capital, headquarter is located in Monaco, we work with the international most demanding customers. For the further expansion of our business in Vietnam and ASEAN, the following position in our organisation has become available

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot E1, K1 street, Cat Lai IZ, District 2, Ho Chi Minh City
100-499 nhân viên
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam