Quản Lý Thiết Kế (Design Manager)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 971 lượt xem - Hết hạn trong 14 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month salary Payment
Premium Healthcare for you & your family
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm về công việc thiết kế (thiết lập và điều phối công việc của nhóm, kiểm tra tiến độ, thời gian, kiểm tra bản vẽ và các vấn đề, phối hợp với các tư vấn thiết kế khác, bên thứ 3 xem xét và đệ trình tư vấn);/Responsible for the design work (sets and coordinates the team work, checks progress, timeline, checks drawings and issues, coordination with other design consultants, 3rd party review and Submission consultant);
- Thực hiện và chịu trách nhiệm kiểm tra đảm bảo chất lượng các bản vẽ, đảm bảo việc phối hợp và kết hợp tất cả các bộ môn được thực hiện/ Undertake and responsible for quality assurance checking of drawings to ensure of coordination and combination of all disciplines are took in place;
- Chịu trách nhiệm làm việc với Chủ đầu tư đồng thời đảm bảo các yêu cầu của họ được đáp ứng đầy đủ như mong đợi/ Responsible for working with Clients and to ensure that their requirements are fulfilled and expectations met;
- Thực hiện và chịu trách nhiệm hướng dẫn và cung cấp thông tin dự án cho nhóm thiết kế để đảm bảo tất cả các thông tin, các vấn đề thiết kế được cập nhật theo yêu cầu của khách hàng; đảm bảo thông tin thiết kế được truyền tải đến đúng người và đúng thời điểm. Đồng thời duy trì tính toàn diện và đầy đủ của thông tin cũng như hồ sơ thiết kế trong suốt quá trình dự án/ Undertake and responsible to guide & deliver the project information to design team to ensure all the informations, design issues are updated as per client's requirements; ensure that the design information is available to those who need and when they need. At the same time, ensure of maintaining the comprehensiveness and completeness of the project information as well as design documentation of throughout the project;
- Đảm bảo rằng tất cả các thiết kế được thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn địa phương và tiêu chuẩn quốc tế, luôn cập nhật các vấn đề thay đổi liên quan về luật, qui định, nghị định, thông tư, Quy chuẩn, tiêu chuẩn, v.v…và thông báo cho nhóm để đảm bảo việc tuân thủ trong quá trình thiết kế/ Ensure that all designs are undertaken in accordance with local codes and international standards, keeping up to date with the related changing of laws, regulations, decrees, circulars, norms & standands, etc… and inform the team in order to ensure of compliance during design process;
- Quản lý và theo dõi tất cả các vấn đề thiết kế, các thay đổi thiết kế, các hồ sơ phát hành, các hoạt động kỹ thuật của nhóm thông qua nhóm trưởng v.v… Phối hợp chặt chẽ với các trưởng nhóm và/hoặc thành viên trong nhóm để đảm bảo thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời đảm bảo hồ sơ bàn giao đạt yêu cầu chất lượng, tính đến các thỏa thuận hợp đồng, kế hoạch và ngân sách dự án. Theo dõi công việc song song với các kế hoạch bàn giao, và tiến hành đề nghị thanh toán theo điều khoản hợp đồng/ Manage and tracking follow-up all design issues, design changes, issuance documentation, engineering activities of the in-house team via team leaders etc…Closed coordinate with team leaders and/or team members in order to ensure of the work done follow the set schedule, also ensure of the deliverables meet the quality requirement, taking account of the contractual agreements, planning and budget. Follow up the work in parallel with deliver schedule, and arrange for payment claims as per contract payment terms ;
- Nghiên cứu và điều phối thực hiện cho việc cung cấp giải pháp thiết kế phù hợp và hợp lý, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn địa phương và tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp và khả thi với ngân sách dự án. Cần có sự am hiểu toàn diện về kỹ thuật, qui định, các vấn đề thương mại cũng như cân nhắc đến thiết kế thuần túy/ Study & coordinate to undertake for providing proper and reasonable design solution, meets all technical requirement as required by local standard and international standard, suitable and workable with project budget. Requires a thorough understand of technical, regulatory and commercial issues as well as pure design considerations;
- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp thiết kế và điều phối thiết kế. Tham gia các cuộc họp tại công trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế khi có yêu cầu/ To organize and take lead the design & design coordination meeting. Attend the site meeting to solve design-related issues when required;
- Giữ vai trò liên lạc với Chủ đầu tư, các nhóm thiết kế nội bộ và các phòng ban khác, cũng như các tư vấn khác, nhà cung cấp, nhà thầu… / Liaising with Client, in-house design teams and other departments as well as other consultants, suppliers, contractors, etc…;
- Đảm bảo rằng tất cả các bản vẽ được xem xét và xác nhận bởi Giám đốc Kỹ thuật trước khi phát hành bên ngoài/ Ensure that all drawings are reviewed and confirmed by Engineering Director prior to external issue;
- Quản lý các nhà tư vấn, nhà thầu khác, v.v. theo yêu cầu/ Manage other Consultants, Contractors, etc. as required;
- Thực hiện và chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo dự án/ Undertake and responsible for preparing project report;
- Lập tiến độ dự án và theo dõi/ Establish project schedule and follow-up;
- Thiết lập ngân sách dự án và theo dõi/ Establish project budget and follow-up.
- Thực hiện quản lý đấu thầu khi có yêu cầu bao gồm chuẩn bị hồ sơ, tổ chức đấu thầu, đánh giá các hồ sơ thầu, lập báo cáo đánh giá thầu và kiến nghị cho Khách hàng/ Undertake tender management when requried include documentation preparation, organize tenders, evaluate bidding documents, prepare evaluation report and make recommendation to Client;
- Tổ chức và theo dõi tiến trình phê duyệt của các đơn vị có thẩm quyển/ Organize and follow-up authorities’ approvals procedures;
- Thực hiện các chuyến thăm công trường theo yêu cầu và lập các báo cáo giám sát với đội ngũ thiết kế/ Perform construction site visits as required and develop site observation reports with the design team;
- Quản lý, điều phối và theo dõi quá trình xem xét các hồ sơ kỹ thuật trong quá trình đấu thầu, các bản vẽ thi công và đệ trình phê duyệt vật liệu từ nhà thầu/ quản lý xây dựng trong giai đoạn thi công khi có yêu cầu/ Manage, coordinate and follow-up the process of review technical document during tender phase, shop drawings and material submissions from contractor/construction manager during construction when required;
- Theo dõi và đảm bảo tất cả các tài liệu thiết kế được thực hiện theo các quy trình thiết kế của Công ty, các tiêu chuẩn/ quy tắc chuyên môn/ Follow and ensure that all the design documents are performed under Company’s design procedures, professional standards/rules;
- Đảm bảo chất lượng cũng như số lượng thiết kế bàn giao trước khi giao cho khách hàng/Ensure of quality as well as quantity of the design deliverables before submit to Client
- Tuân thủ theo chỉ đạo và phân công công việc từ Giám đốc kỹ thuật / Compliance under the direction & assignment from Engineering Director;
- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc kỹ thuật/ Report directly to Engineering Director;
- Những công việc khác được giao/ Other duties as assigned.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn/Basic education: Xây dựng/ Cơ điện/ Kiến trúc / Civil engineering/ MEP/ Architect
- Kinh nghiệm/ Experience: >7 years
- Chứng chỉ/Certificate: Chứng chỉ hành nghề hạng 1/Professional certificate grade I

Kỹ năng/Skills:
- Có khả năng cung cấp các giải pháp thiết kế/ Be able to provide design solutions
- Khả năng sử dụng, kỹ năng nói, viết tiếng Anh tốt / Good English level, writing, speaking
- Có kinh nghiệm thiết kế/ Experience on the design
- Chủ động, có tinh thần làm việc nhóm, và có khả năng điều phối quản lý nhóm và giải quyết công việc phát sinh/ Proactive, team work and knowhow for coordination, management team & follow-up the issues
- Hiểu rõ thủ tục đệ trình hồ sơ/Understanding submission procedure.

Quyền lợi được nhận:
• Được đảm bảo các quyền lợi cơ bản theo luật lao động
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đối tác là các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế
BHXH, BHYT đóng theo qui định nhà nước
• Ngoài ra còn có bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/24.
• Cứ 03 năm làm việc liên tục được công thêm 01 ngày phép
• Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và Kỹ năng
• Các chế độ đãi ngộ khác theo quy đinh hiện hành của nhà nước và quy định của công ty Nghỉ Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước.

Địa Điểm Làm Việc

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
District 1, Ho Chi Minh City
500-999 nhân viên
HR Dept
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.