R&D Design Staff (Furniture)

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 1 ngày
658 lượt xem
Bình Dương

Mô tả công việc

- Meeting with Manager/ Supervisor or team leaders to follow up the job progress. Họp với Trưởng Bộ Phận/ Quản đốc hoặc tổ trưởng để theo dõi tiến trình công việc - Make AutoCAD drawings for indoor and outdoor funiture design. Sử dụng Auto CAD lập bản vẽ thiết kế cho những sản phẩm đồ gỗ nội thất và ngoại thất. - Updating and following assigned works up to Manager/ Supervisor or team leaders. Cập nhật và theo dõi công việc được giao đến Trưởng Bộ Phận/ Quản đốc hoặc tổ trưởng.. - Create new item code, request RQO, and enquiry order for sample items Tạo mã code cho sản phẩm mới, yêu cầu tạo code vật tư mới và lên đơn làm hàng mẫu - Following panel status when handling drawing to SW and receiving wood billets send to LAB if needed to test color Theo dõi tình trạng của ván gỗ khi bàn giao bản vẽ cho xưởng làm mẫu và nhận phôi gỗ gửi cho phòng thí nghiệm nếu cần thử nghiệm màu - Make daily visit with R&D Manager to SW to check on progress of each item. Cùng Trưởng Bộ Phận ghé thăm xưởng mẫu mỗi ngày để kiểm tra tiến độ của từng sản phẩm làm mẫu. - Preparation and updating of all sample files and photo library on database system and samples data sheet for customer, Technical dept. and Production dept.. Chuẩn bị và cập nhật tất cả mẩu, hình ảnh trên hệ thống và dữ liệu cho khách hàng, Bộ phận Kỹ Thuật và Sản xuất. - Issue DCN/DCR when receive changing design from customer Phát hành DCN/DCR khi nhận được sự thay đổi thiết kế từ khách hàng - Collecting the Overtime request from workers, inputting in Database system and transferring to HRD. Tập hợp các phiếu yêu cầu làm việc ngoài giờ , nhập dữ liệu vào hệ thống và chuyển đến Phòng Nhân Sự. - Managing the Request for leave and confirming the Attendance/Absence record of workers, then reporting to HRD. Quản lý Đơn xin nghỉ phép và xác nhận sự có mặt/vắng mặt của nhân viên, sau đó báo cáo cho Phòng Nhân Sự. - Update thumbnail photos/ line drawing onto ERP Cập nhật hình thu thỏ/ hình vẽ lên hệ thống ERP - Arrange sample review meeting once sample completed Sắp xếp cuộc gặp xem xét lại hàng mẫu khi hàng mẫu hoàn thành - Upgrade onto ERP for production Nâng cấp bản sửa đổi lên hệ thống ERP - Making PR Online then work with PUR &PLA depts to make sure the goods will be delivered on time Làm yêu cầu đặt hàng Online, sau đó làm việc với bộ phận PUR & PLA để bảo đảm hàng hóa được giao kịp thời.

Yêu cầu công việc

- College degree. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. - Able to write and speak English well Có khả năng viết và nói tiếng Anh căn bản. - Good computer skill in MS word. Excel, Access. Các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế như 3D Studio Max - Reliable, accurate and hard working. Đáng tin cậy, chính xác và chăm chỉ. - Can work under high pressure Khả năng làm việc dưới áp lực cao. - Can work OT when needed. Có thể làm việc tăng ca nếu cần thiết.

Các phúc lợi dành cho bạn

Xe đưa rước, coffee free, lunch at canteen, premium healthcare

Thông tin việc làm

20/03/2024

Kiến Trúc/Xây Dựng > Thiết Kế Nội Thất

Nội thất/Gỗ

Nhân viên

Product Development, 3D Max, Furniture

Tiếng Anh

Địa điểm làm việc

Số 47/4, ĐT 743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, VN

Vietnam Furniture Resources
Vietnam Furniture Resources
Vietnam Furniture Resources

47/4, DT 743 street, Binh Chuan Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam

(Xem bản đồ)
1.000-4.999 nhân viên
HR Department