Sales Account Manager (Chinese Speaking)

Sales Account Manager (Chinese Speaking)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 361 lượt xem - Hết hạn trong 11 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

05 working days per week, Competitive salary, 13th month salary
Sales commissions, bonuses
Good training program for career development, Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

-Comprehensive sales planning on both a territory and account basis.
Lập kế hoạch bán hàng toàn diện trên cơ sở lãnh thổ và khách hàng.

-Remain informed of products and services to perform sales
activities more effectively. Consistently identify new business opportunities at existing and potential customers to ensure sustained profitable growth.
Luôn cập nhật thông tin về sản phẩm và dịch vụ để thực hiện hoạt động bán hàng hiệu quả hơn. Luôn xác định các cơ hội kinh doanh mới ở khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng để đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

-Maintain accurate CRM (Customer Relationship Management) records, including specific forecasts.
Duy trì hồ sơ Quản lý Quan hệ Khách hàng chính xác, bao gồm các dự báo cụ thể.

-Utilize all available resources, differentiating the organization to grow the business…
Tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, tạo sự khác biệt cho tổ chức để phát triển hoạt động kinh doanh…

-Grow and maintain high quality and potential funnels which are adequate to meet financial targets.
Phát triển và duy trì các kênh tiềm năng và chất lượng cao, đủ để đáp ứng các mục tiêu tài chính.

-Identify and develop relationships with the key decision makers, uncover new
business opportunities, recommend differentiated solutions, negotiate, and win the business.
Xác định và phát triển mối quan hệ với những người ra quyết định quan trọng, khám phá những cơ hội kinh doanh mới, đề xuất các giải pháp khác biệt, đàm phán và giành được công việc kinh doanh.

-Meet or exceed financial targets of purchase orders, which contribute to divisional profit and growth objectives.
Đạt hoặc vượt chỉ tiêu tài chính của đơn đặt hàng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của bộ phận.

-Conform to company regulations including commitments to business ethical manner.
Tuân thủ các quy định của Công ty bao gồm các cam kết về đạo đức kinh doanh.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Bachelor’s Degree (Chinese/English Language, Electrical Engineer, Automation Control, Business Management, or related majors).
Bằng cử nhân (Tiếng Trung/Tiếng Anh, Kỹ sư Điện, Điều khiển Tự động hóa, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan).

-Good verbal and writing communication in Chinese and English.
Giao tiếp (nói và viết) tiếng Hoa và tiếng Anh tốt.

-5+ years of direct sales experience to Engineering firms (EPC) and end user, or industry experience, preferably in a technology or process automation-oriented business.
Từ 5 năm kinh nghiệm bán hàng trực tiếp cho các công ty Kỹ thuật (EPC) và người dùng cuối hoặc kinh nghiệm trong ngành, tốt nhất là trong lĩnh vực kinh doanh theo định hướng tự động hóa quy trình hoặc công nghệ.

-3+ years’ experience of executing solution selling methodologies in a matrix team environment.
Từ 3 năm kinh nghiệm thực hiện các phương pháp bán giải pháp trong môi trường nhóm ma trận.

-3+ years’ experience of expanding the existing account base.
Từ 3 năm kinh nghiệm mở rộng cơ sở khách hàng hiện có.

-3+ years’ experience of CRM knowledge and using MS Office (MS Excel in particular)
Từ 3 năm kinh nghiệm về kiến thức Quản lý Quan hệ Khách hàng và sử dụng MS Office (Đặc biệt là MS Excel)

-1+ year experience of dealing with industrial markets (Ex. Refining Oil, Gas, Metals & Mining, Chemicals, Pulp & Paper, Manufacturing, IoT) as a Sales Account Manager or Sales Account Executive.
Từ 1 năm kinh nghiệm giao dịch với các thị trường công nghiệp (Ví dụ: Lọc dầu, Khí đốt, Kim loại & Khai thác mỏ, Hóa chất, Giấy & Bột giấy, Sản xuất, Internet vạn vật) với tư cách là Quản lý Tài khoản Bán hàng hoặc Giám đốc Tài khoản Bán hàng.

-Ability to quickly learn new technology and translate it into solutions that address customer needs.
Có khả năng học hỏi nhanh công nghệ mới và biến nó thành các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

-Demonstrated understanding of pricing strategy.
Trình bày được sự hiểu biết về chiến lược giá.

-Ability to create demands for solutions, position the company brand awareness in a highly differentiated manner.
Có khả năng tạo ra nhu cầu về giải pháp, định vị nhận diện thương hiệu công ty một cách khác biệt nhất.

-Being a highly motivated team member with a mature, positive attitude and a passion for working with customers to drive our business.
Là một thành viên trong nhóm có động lực cao với thái độ trưởng thành, tích cực và niềm đam mê làm việc với khách hàng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Benefits
- Attractive salary/ bonus.
- Signing a labor contract with insurance.
- Participating in professional training courses.
- Annual health check.
- Extracurricular activities/ team building/ travel.
- Dynamic and professional working environment.
- Get off work on Saturday and Sunday.

Work location
Office 2.08, 2nd Floor, St. Moritz Tower, 1014 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Notice
Only shortlisted candidates will be approached by Human Resources Department. Your CVs will be recorded in our system for other opportunities.

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh

ATZ Solutions is a leading automation company that provide solutions and engineering for customers in the fields of industrial and commercial markets in applications of Process and Industrial Automation, Commercial & Residential Solutions.

We are uniquely frontier to bring products and software to support and improve more efficientworld. Our solutions enhance the quality of life of people based on company's philosophy "Automation for People.

Xem toàn bộ thông tin công ty
46 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC
25-99 nhân viên
Ms Trang
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp