Sales Executive

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 7 ngày
174 lượt xem
Bình Dương

Mô tả công việc

* RESPONSIBILITIES: - Establish individual sales plans by month, quarter, and year to achieve the overall business targets of the International/ Domestic Sales Department. (Lập kế hoạch bán hàng cá nhân theo tháng, quý, năm để đạt được mục tiêu kinh doanh chung của Phòng Kinh doanh Quốc tế/Nội địa) - Seek international/ domestic clients and projects, build a customer base through reputable industry partners and credible information channels. (Tìm kiếm khách hàng và dự án quốc tế/trong nước, xây dựng nền tảng khách hàng thông qua các đối tác có uy tín trong ngành và các kênh thông tin đáng tin cậy) - Develop international/ domestic work plans to conduct on-site surveys and evaluate projects and clients. (Xây dựng kế hoạch làm việc quốc tế/trong nước để tiến hành khảo sát tại chỗ và đánh giá các dự án và khách hàng) - Maintain relationships and care for customers, propose regular customer care ideas throughout the year. (Duy trì mối quan hệ và chăm sóc khách hàng, đề xuất các ý tưởng chăm sóc khách hàng thường xuyên trong năm) - Perform tasks assigned by the Manager. (Thực hiện các nhiệm vụ khác từ Trưởng bộ phận) * BENEFITS: - Income based on capabilities and job effectiveness. (Thu nhập theo năng lực và hiệu quả công việc) - Competency evaluation system with annual development paths. (Hệ thống đánh giá năng lực cùng lộ trình phát triển hàng năm) - Comprehensive welfare policies: annual domestic and international trips, work-related allowances, phone expenses, lunch, etc. (Chính sách phúc lợi toàn diện: du lịch trong nước và quốc tế hàng năm, phụ cấp liên quan đến công việc, chi phí điện thoại, ăn trưa, v.v.) - Training programs with the leadership team and industry experts. (Chương trình đào tạo với đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia trong ngành) - Working in an environment of young professionals, fostering the best culture of unity and innovation in the current construction industry. (Làm việc trong môi trường của những chuyên gia trẻ,nuôi dưỡng văn hóa đoàn kết, đổi mới tốt đẹp nhất trong ngành xây dựng hiện nay)

Yêu cầu công việc

- Graduated from universities in fields such as Business/ Marketing/ Commerce/ Business Administration. (Tốt nghiệp Đại học các ngành như: Kinh doanh/ Marketing/ Thương mại/ Quản trị kinh doanh) - MUST HAVE: English skills - speaking and listening (Yêu cầu có khả năng nghe và nói tiếng Anh) - Have sales-experiences on social network is advantage. (Có kinh nghiệm bán hàng trên mạng xã hội là một lợi thế) - Have experience in sales B2B is advantage. (Có kinh nghiệm bán hàng công nghiệp là lợi thế) - Strong communication skills and ability to build relationships. (Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt) - Sharp in evaluating situations. (Nhạy bén trong việc đánh giá tình huống) - Proficient in research, task execution, and problem-solving. (Thành thạo trong việc nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ và giải quyết vấn đề) - Passion for mobility and high initiative in tasks. (Yêu thích di chuyển và có tính chủ động cao trong công việc) *** Working at Aardwolf in Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Các phúc lợi dành cho bạn

Competitive salary
Insurances
2 Saturday off

Thông tin việc làm

21/03/2024

Kinh Doanh > Bán Hàng/Phát Triển Kinh Doanh

Sản xuất

Nhân viên

Sales Development, Business Development, Tư Vấn Bán Hàng

Tiếng Anh

Địa điểm làm việc

Đường D10, Khu dân cư Thuận giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Từ khoá: