Scrum Master

Login to view salary 414 views - Expires in 10 hours

What We Can Offer

13th salary and performance bonus
21 annual leave day per year
New laptop for each employee

Job Description

- To provide project management resources to directly manage projects across the organization,
delivering within the agreed scope and timescale.
(Cung cấp các tài nguyên về quản lý dự án để trực tiếp quản lý các dự án trong toàn tổ chức, các phạm vi đã được thỏa thuận và thời gian triển khai.)
- To be responsible for the recruitment, supervision, appraisal, induction, development
and performance management of staff working in the team.
(Chịu trách nhiệm tuyển dụng, giám sát, thẩm định, phát triển và quản lý hiệu suất của nhân viên làm việc trong nhóm.)
- To provide support, advice and assistance to people and/or departments across the organization
managing their own projects.
(Tư vấn và hỗ trợ cho mọi người và / hoặc các phòng ban trong tổ chức quản lý các dự án)
- To have a good understanding of organization-wide issues and be able to suggest solutions for
resolution.
(Hiểu rõ về các vấn đề của tổ chức và có thể đề xuất giải pháp cho giải quyết.)
- To be responsible for defining project budgets and ensuring that they are well managed for
the accountable budget holder.
(Chịu trách nhiệm xác định ngân sách dự án và đảm bảo được quản lý hiệu quả)
- To develop and maintain the project management methodology including document templates,
identifying project phases, reporting and planning information for successful project delivery.
(Phát triển và duy trì phương pháp quản lý dự án bao gồm các mẫu tài liệu, xác định các giai đoạn
dự án, lập báo cáo và kế hoạch để triển khai dự án thành công.)
- To ensure that there is a good sign off for implemented projects and that they are handed over
to the business owner on completion.
(Đảm bảo dự án được nghiệm thu tốt và bàn giao cho bên sử dụng sau khi hoàn thành.)
- To be responsible for maintaining an oversight of all projects being managed across the organization
(Chịu trách nhiệm duy trì sự giám sát của tất cả các dự án đang quản lý)
- To be responsible for the delivery of projects aims and objectives as outlines in the relevant
specifications for assigned projects.
(Chịu trách nhiệm triển khai các mục tiêu của dự án bao gồm phác thảo trong các thông số kỹ thuật có liên quan đến các dự án đã được giao.)
- To produce regular reports for Head of IT and Project Sponsors giving updates on current projects
and for future projects that have been submitted for evaluation, as appropriate.
(Báo cáo thường xuyên cho Phó Tổng Giám Đốc CNTT và nhà tài trợ về tình trạng của các dự án hiện tại và đưa ra các đánh giá cho các dự án trong tương lai)
- To be responsible for implementing and maintaining a document storage system that will contain all documentation for all projects.
(Chịu trách nhiệm triển khai và duy trì một hệ thống lưu trữ tài liệu sẽ chứa tất cả tài liệu cho tất cả các dự án.)
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Qualifications / Bằng cấp
- Educated to degree level in a Computing discipline or equivalent
(Tốt nghiệp cử nhân Công Nghệ Thông Tin hoặc tương đương.)
- Over 4 years project management experience
(Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án)
- Over 4 years of experience working in an IT or technical support environment
(Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường hỗ trợ kỹ thuật hoặc CNTT)
- Experience of Team management and staff development
(Kinh nghiệm quản lý đội và phát triển nhân viên)(
- Experience of financial control and budget management
(Kinh nghiệm kiểm soát tài chính và quản lý ngân sách)
- Experience of vendor management
(Kinh nghiệm quản lý nhà cung cấp)
Knowledge and skill / Kiến thức và kỹ năng
- Great knowledge in PRINCE2/PMBOK or similar project management methodologies. Experience to run Agile (Scrum or Kanban) teams.
(Kiến thức tuyệt vời về PRINCE2 / PMBOK hoặc các phương pháp quản lý dự án tương tự. Kinh nghiệm để điều hành các nhóm Agile (Scrum hoặc Kanban).
- Excellent English skills (Speaking, Listening, Reading, and Writing)
Kỹ năng tiếng Anh xuất sắc (Nói, Nghe, Đọc và Viết)
- Strong business-oriented spirit and delivery processing skills
(Có kiến thức tốt trong lĩnh vực bảo hiểm – tài chính và qui trình triển khai dự án)
- Competent in English communication and presentation skills especially on technical and architectural topics are required
(Có khả năng giao tiếp và trình bày tiếng Anh, đặc biệt là về các chủ đề kỹ thuật và kiến trúc được yêu cầu)
- Strong communication skill
(Có kỹ năng giao tiếp tốt)
- Strong project management skill
(Có kỹ năng dự án tốt)
- Good working knowledge of Microsoft Office, MS Project, Jira
(Sử dụng thành thạo Microsoft Office, MS Project, Jira)

Job Locations

2 - 4 Ben Can Giuoc, Dist. 8, HCMC
View full Company Profile

Established in London in 1848, Prudential plc is one of the world’s leading retail financial service groups providing life insurance, financial services and asset management products across the United Kingdom, the United States and Asia for over 165 years. Today, Prudential has over 23 million customers worldwide and £457 billion of funds under management (as at 30 June 2014).

Being one of the leading life insurers, Prudential Vietnam is privileged to provide insurance services to millions of Vietnamese people. Prudential Vietnam has the largest market share in the life insurance market with a wide range of products.

We are proud of being an Employer of Choice thanks to our great values and benefits given to our employees.

Read full company information
Level 25 - 37 Ton Duc Thang District 1, HCMC
1,000-4,999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam